У Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» стартує конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія»

2020-03-18 - 2020-03-20

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія» з 2014 року

Щороку до НУПП надходить понад 130 наукових студентських робіт з більше ніж семидесяти вищих навчальних закладів України.

Роботи, надіслані на конкурс, відзначаються різноманітністю розглянутих екологічних проблем регіонів України з високим ступенем актуальності досліджених питань. Тематика робіт загалом охоплює наступні питання:

 • оцінка стану біоресурсів і розробка систем біотестування;
 • оцінка фітотоксичності ґрунтів та їх родючості;
 • розробка та удосконалення системи екологічного моніторингу;
 • моделювання впливу природних та техногенних чинників на стан екологічної безпеки об’єктів і територій;
 • очищення стічних вод і викидів в атмосферне повітря;
 • переробка промислових відходів з отриманням цінних речовин;
 • оцінка якості води;
 • екологічна безпека продуктів харчування;
 • аналіз впливу антропогенних джерел на стан біосфери;
 • вивчення ландшафтно-екологічної структури регіонів України;
 • проблеми енергозбереження.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04 жовтня 2019 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія».

Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу у закладі вищої освіти за наказом керівника створено галузеву Конкурсну комісію зі спеціальності «Екологія», на розгляд якої студенти подають свої наукові роботи. До складу галузевої конкурсної комісії входять видатні наукові вчені, науково-педагогічні працівники базового закладу вищої освіти та представники інших ЗВО.

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за наступним графіком: 18 березня 2020 року – заїзд, організаційні заходи, засідання конференції; 19 березня 2020 року – засідання конференції; 20 березня 2020 року – підведення підсумків, нагородження учасників, екскурсія, від’їзд учасників.

Тож не втратьте нагоди стати учасником одного із потужних заходів, спрямованих на розвиток екологічної системи України.

Рейтинг (pdf)

# ПІП Тема роботи ЗВО
Дипломами I ступеню нагороджені
1 Лагоцька Анастасія Романівна,
Коростильов Олександр Сергійович
Геліосистема допоміжного теплопостачання для шахтного підприємства НУ "Львівська політехніка",
Донецький національний технічний університет
2 Івацко Тетяна Петрівна,
Нічук Наталія Валеріївна
Дослідження аерозольних викидів автотранспорту у м. Вінниця Вінницький національний технічний університет
3 Базика Юлія Валеріївна,
Пінчук Єлізавета Романівна
Оцінка техногенного навантаження на повітряний басейн промислово-міських агломерацій України Одеський державний екологічний університет,
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
4 Фокіна Валерія Миколаївна,
Лапутіна Дар’я Миколаївна
Дослідження якості атмосферного повітря Індустріального району м. Дніпро Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського,
Національна металургійна академія України
5 Плисюк Маріанна Вадимівна,
Тремасова Поліна Сергіївна
Вплив біологічно активних ксенобіотиків гормональної дії на репродукцію безхребетних Daphnia magna Straus Національний авіаційний університет
6 Буланова Анастасія Андріївна Ex situ технологія біоремедіації землі забрудненої хлорорганічними пестицидами Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
7 Косенко Анастасія Романівна Кількісні та якісні характеристики собак урбаноценозів м. Миколаїва Миколаївський національний аграрний університет
Дипломами II ступеню нагороджені
8 Литвиненко О.О., Нечипоренко Тетяна Романівна Оптимізація викидів ТЕЦ на стан атмосферного повітря міста в умовах використання різного виду палива НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка",
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського
9 Ярош Марина Борисівна Біоконверсія відпрацьованої олії в мікробний полісахарид етаполан для природоохоронних технологій Національний університет харчових технологій
10 Сердюк Володимир Петрович Природоохоронна технологія відновлення відходу металургії ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
11 Гринчак Катерина Віталіївна,
Побережнюк Руслан Олександрович
Удосконалення технології утилізації твердих відходів виноробства Одеська національна академія харчових технологій
12 Руденко Вікторія Валеріївна Зниження техногенного навантаження від обєктів складування осадів стічних вод шляхом одержання біогазу Сумський державний університет
13 Семенко Ірина Миколаївна,
Штефан Діана Володимирівна
Продуктивність та кормова цінність лучних заплавних фітоценозів під впливом випасання та сінокосіння в умовах лісостепової зони України Сумський національний аграрний університет
14 Гавриш Ірина Юріївна Епіфітна ліхенофлора як індикатор стану аеротехногенного забруднення міста Мелітополь Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького
15 Тищенко Анастасія Романівна Оцінка ступеня антропогенної трансформації екотопів міста Черкас методами фітоіндикації Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
16 Бончковський Андрій Сергійович Закономірності відновних сукцесій у закинутих кар’єрах як основа для фіторекультивації (на прикладі кар’єру в с. Новий тік)» Київський національний університет імені Тараса Шевченка
17 Ярошик Олександр Миколайович Моделювання впливу зміни клімату на території України з використанням геоінформаційних систем Національний університет водного господарства та природокористування
Дипломами III ступеню нагороджені
18 Прокопенко Іван Олександрович Дослідження поверхневого стоку в умовах "зеленого" будівництва Київський національний університет будівництва і архітектури
19 Павлов Юрій Володимирович Просторова та добова мінливість вмісту акролеїну в атмосферному повітря м. Дніпро Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
20 Просветов Станислав Дмитриєвич Ендоекологічні аспекти впливу антиоксиданту мелатоніну на вільні радикали НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
21 Вербова Альона Сергіївна Мінералізація як показник якості та цільового призначення водних обʼєктів Одеської області Одеський державний екологічний університет
22 Михайлов Сергій Сергійович,
Слобожанюк Владислав Сергійович
Оцінка впливу на якість атмосферного повітря урбанізованих територій при здійсненні пасажирських перевезень Харківський національний автомобільно-дорожній університет
23 Боцмановська Олеся Сергіївна,
Подоляко Наталія Миколаївна
Підвищення екологічної безпеки при підготовці питної води з використанням модифікованого кварцового завантаження фільтруючих матеріалів Національний університет цивільного захисту України
24 Ліпська Інна Віталіївна,
Рибалко Владислав Володимирович
Еколого-техногенна небезпека Дунаївського сміттєзвалища Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, НУ Львівська політехніка
25 Іванчатенко Анастасія Вікторівна Анкетування, як метод виявлення проблем у поводженні з відходами в місті Миколаєві Національний унверситет кораблебуування імені адмірала Макарова
26 Тарабан Євгенія Василівна Оцінка неканцерогенного ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств Запорізький національний університет
27 Запорожець Владислав Костянтинович Стан та перспективи збереження
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman,
Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) в околицях с. Н. Млини Полтавського району Полтавської області
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
28 Тетюха Оксана Григорівна Оцінка впливу лісових насаджень на чорноземи звичайні з використанням їх спектральних та електрофізичних показників Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
29 Ляшенко Світлана Дмитрівна Удосконалення систем моніторингу обєктів ПЗФ України Національний транспортний університет
30 Тюлєнєва Віалланта Олександрівна Стан атмосферного повітря як індикатор популяційного здоровя жителів гірських регіонів Покутсько-Буковинських Карпат ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"
31 Анрущенко Дмитро Андрійович Екологічні особливості бделоідних коловерток урбанізованих біотопів міста Запоріжжя Запорізький національний університет
32 Мишкін Костянтин Костянтинович, Васюха Олександр Васильович Екологічна безпека товарів народного споживання (на прикладі тютюнових виробів) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
33 Близнюк Тетяна Олексіївна Екологічно безпечні підходи до ведення сільського господарства на території Шацького поозер’я Луцький національний технічний університет