Конференції кафедри вищої та прикладної математики

Відомості про участь науково-педагогічних працівників кафедри в науковому, науково-технічному заході (конференції, «круглому столі», семінарі, симпозіумі, форумі, виставці, конкурсі тощо) за межами університету

 1. Сєров М.І., Сєрова М.М. Конформна інваріантність нелінійного двовимірного рівняння Д’аламбера. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 2. Сєров М.І., Блажко Л.М. Розвязки солітонного типу рівняння синус – Гордон. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 3. Сєров М.І., Омелян О.М. Галілеївська інваріантність багатовимірної системи рівнянь рекції-дифузії. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 4. Малинський С.М., Наливайко Л.Г. Застосування диференціальних рівнянь до дослідження руху вектора інтенсивності відмов. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 5. Плюхін О.Г. Рівняння рекції-дифузії –конвекції умовно варіантні відносно алгебри Галілея. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 6. Приставка Ю.В. Необхідні умови розширення основної алгебри інваріантності двовимірного рівняння рекції-конвекції-дифузії. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 7. Рассоха І.В. Рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю, інваріантне відносно узагальненої алгебри Галілея. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 8. Сєров М.І., Сєрова М.М. Про односолітонні розв’язки рівняння синус-Гордона. ІV міжнародна Ганська конференція, присвячена 135-ій річниці від Дня народження Ганса Гана  30.06-05.07, 2014, Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 9. Малинский С.М. Валютний курс і грошово-кредитна політика НБУ. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи», 11 листопада 2014 р., м.Полтава, ПолтНТУ
 10. Рассоха І.В., Блажко Л.М. Проблеми адаптації студентів першого курсу при вивченні вищої математики. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Київ, НТУУ «КПІ»
 11. Сєров М. І., Омелян О.М. Умовна інваріантність та розв’язки системи рівнянь хемотаксису. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 12. Сєров М. І., Приставка Ю.В. Точні розв’язки двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 13. Сєров М. І., Рассоха І. В., Плюхін О.Г. Галілеївська інваріантність рівняння Гінзбурга -Ландау з деривативною нелінійністю. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 14. Сєров М.І., Сєрова М.М., Ічанська Н.В. Конформна. Інваріантність нелінійних еволюційних багатовимірних рівнянь. XVI-та. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 15. Сєрова М.М., Ічанська Н.В., Блажко Л.М. Точнi розв’язки нелiнiйного хвильового рiвняння. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 16. Омелян О.М. Лінеаризація систем нелінійних рівнянь конвекції –дифузії за допомогою нелокальних перетворень / О.М. Омелян, М.М. Сєрова // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції  «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації».  Кам’янець-Подільський національній університет ім. Івана Огієнка. — 2016. — С. 166 -167.http://kpnu.edu.ua/7-ma-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-suchasni-problemy-matematychnoho-modelyuvannya-prohnozuvannya-ta-optymizatsiji/
 17. Омелян О.М. Нелокальні анзаци системи нелінійних рівнянь конвекції-дифузії / О.М. Омелян // Збірник матеріалів XVII міжнародній конференції ім. академіка М.П. Кравчука Т1. – Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування — Київ: НТУ КПІ, 2016. — С. 251-253.http://kpnu.edu.ua/7-ma-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-suchasni-problemy-matematychnoho-modelyuvannya-prohnozuvannya-ta-optymizatsiji/
 18. Сєров М.І, Плюхін О.Г. Некласичні симетрії і розв’язки системи рівнянь реакції-дифузії. / М.І. Сєров, О.Г. Плюхін //Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VII міжнародної наукової конференції. – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 203.http://kpnu.edu.ua/7-ma-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-suchasni-problemy-matematychnoho-modelyuvannya-prohnozuvannya-ta-optymizatsiji/
 19. Kiva O.V. Development of an ultrasonic method of application of the emitter to the electrodes of gas-discharge lamps ( Дослідження ультразвукового способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп) / O.V  Kiva., T.Y. Kuznetsova, N.Y. Rogova //  Международная научно-практическая конференция: «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2016», 7 – 14 июня 2016.
 20. Сєров М.І.  Конформноінваріантні двовимірні квазілінійні диференціальні рівняння другого порядку / М.І. Сєров, М.М. Сєрова, Л.. Блажко // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Диференціальні рівняння та їх застосування”  70-річчю академіка НАН України Перестюка М.О., Ужгород,-21 – 19 травня 2016 р.С.117.
 21. Плюхін О.Г. 7th European Congress of Mathematics. – Berlin, Technische Universität Berlin, 18–22 July 2016.
 22. Сєров М.І. Галілей-інваріантне узагальнення рівняння Шредінгера з деривативноюнелінійністю / М.І Сєров, І.В. Рассоха // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VII міжнародної наукової конференції. – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 205-206.http://kpnu.edu.ua/7-ma-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-suchasni-problemy-matematychnoho-modelyuvannya-prohnozuvannya-ta-optymizatsiji/

 

Список патентів

 1. Наливайко Л.Г., Наливайко О.І. Патент на корисну модель № 93266 «Спосіб видалення йоду з пластових вод».

 

Монографії

 1. Сєров М.І., Блажко Л.М. Симетрійні властивості та точні розв’язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу. – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня»,-2010. – 124 с.
 2. Сєров М.І., Ічанська Н.В. Ліївська та умовна симетрія нелінійних еволюційних рівнянь.  – Полтава: Полт НТУ,  2010. - 137 с.
 3. Сєров М.І., Омелян О.М. Симетрійні властивості системи нелінійних рівнянь хемотаксису.- Полтава: Полт НТУ,  2011. - 238 с.
 4. Nalivaiko L.G., Mangura A.M., Nalivaiko A.I., Mangura S.I. Peculiarities of magnetic antiparaffin waxes device (MAD) modeling in comsol multiphysisc software/ Collection of scientific articles «Energy. Energy saving and rational nature use» Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanitles in Rodon – 2015. – № 1(4). 2015 .