Корисна інформація щодо умов прийому

До уваги вступників!

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Прийом заяв та документів на денну форму здобуття освіти розпочинається 13 липня, закінчується:

 • о 18:00 16 липня (вступ на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів);
 • о 18.00 22 липня (вступ на основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів або творчих конкурсів, складених у період з 1 по 12 липня).

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Умовами прийому випадків.

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Конкурсні пропозиції поділяються на:

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для відкритих та закритих (бюджетних) пропозицій визначено в Додатку 4 до Умов прийому.

Для участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення або для можливості переведення на навчання за державним замовленням конкурсний бал вступника повинен бути не менше 125.000.

Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається закладом вищої освіти.

Конкурсний бал вступника:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ
 • П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів;
 • П3 – оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;
 • А – середній бал додатку до свідоцтва про ПЗСО;
 • ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
 • К1, К2, К3, К4, К5 –визначаються  в Правилах прийому;

Обчислений конкурсний бал множиться на коефіцієнти:

КБ = КБ * РК * ГК * СК * ПЧК

На спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка учасники профорієнтаційних олімпіад ;можуть отримати до 20 балів до сертифіката з відповідного предмета.

УВАГА!!! У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться з 01 по 12 липня (для вступників на місця державного замовлення) та з 13 по 22 липня (для вступників тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Співбесіди проводяться з 16 по 18 липня включно.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням: не пізніше 12:00 27 липня.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця на місця державного замовлення: до 18:00 31 липня.

Зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12:00 1 серпня. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (відповідно до Умовами прийому):  не пізніше 8 серпня.

Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць): не пізніше 30 вересня.

Прийом заяв та документіврозпочинається 13 липня і закінчується о 18:00 22 липня.

Фахові вступні випробування проводяться з 23 липня до 30 липня.

Особам, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, заклад вищої освіти може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту - не більше 120 кредитів ЄКТС).

Такі особи можуть прийматись на другий або третій курси або на перший курс зі скороченим строком навчання.

Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2020 році для здобуття ступеня бакалавр подають заяви тільки в паперовій формі.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали та додає копії:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія універистету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, фахового випробування. А для вступу на спеціальності 051 «Економіка», галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» конкурсний відбір проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) та фахового вступного випробування.

У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років;

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста (крім спеціальності 051 «Економіка» та спеціальностей галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування») обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

 • П1 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» на основі ОКР молодшого спеціаліста обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

 • П1 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • П3 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня;

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 6 травня та закінчується о 18:00 3 червня;

складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 6 травня та закінчується 29 травня.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР  спеціаліста подають заяви в електронній формі

прийом заяв та документів розпочинається 5 липня, і закінчується 22 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;

прийом заяв та документів розпочинається 17 червня, і закінчується 25 червня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання);

основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 1 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);

фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 5 липня по 26 липня;

рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 05 серпня;

вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 10 серпня;

наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12:00 11 серпня.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти конкурсний відбір проводиться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) – за умови успішного складання додаткового вступного випробування).

Для конкурсного відбору зараховуються:

результати ЄВІ з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

результати фахового вступного випробування.

Особа може вступити на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

Конкурсний бал обчислюється  за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
 • П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).