Методичне забезпечення кафедри вищої та прикладної математики

 1. Сєров М.І, Сєрова М.М., Рассоха І.В. Нелінійні системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії інваріантні відносно алгебри Галілея та її розширень // Матеріали доповідей міжнародного семінару до 75-річчя від дня народження Вільгельма Ілліча Фущича "Симетрія та інтегрованість рівнянь математичної фізики". – Київ, Інститут математики НАН України. – 2011.
 2. Сєров М.І., Сєрова М.М. Симетрійні методи в математичній фізиці // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 50-річчю кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу "Прикладні задачі математики". – 2011. – С. 106–109.
 3. М.І. Сєров,М.М. Сєрова, І.В. Рассоха. Система рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Принцип відносності Галілея. Всеукраїнська наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці», 11-13 червня 2012 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2012 р.
 4. Сєров М.І., Сєрова М.М. Симетрійні методи в математичній фізиці. Прикарпатський вісник НТШ. - Число. 1(13). — Івано-Франківськ. — 2011 р.— С. 87-105.
 5. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Принцип відносності Галілея. Матеріали Всеукраїнської університету, - 2012 р. – С. 132-133. наукової конференції до 50-річчя кафедри прикладної математики Чернівецького національного
 6. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Симетрійні властивості системи рівнянь реакції – конвекції – дифузії. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича, - 2012 р. (подана до друку)
 7. Сєров М.І., Сєрова М.М., Карпалюк Т.О. Застосування принципів симетрії для узагальнення системи рівнянь Нав’є-Стокса. Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю В.В.Маринця. Ужгородський національний університет, - 2012 р. – С. 76-77.
 8. Лаврут О.О., Блажко Л.М. Математичне моделювання процесів функціонування фрагменту мобільного компоненту системи зв'язку ЗС України . «Системи обробки інформації». – Випуск 8(98). – Харків, 2011 р. –С.170–174.
 9. 2. Сєров М.І., Блажко Л.М. Квазілінійні диференціальні рівняння з частинними похідними другого порядку. 2012 р. (підготовлена до друку)
 10. 3. Рассоха І.В., Блажко Л.М. Самостійна робота студентів як засіб підвищення ефективності навчання математики. Педагогічний процес: теорія і практика. – Випуск 1. – 2012 р. – С.146-151
 11. Блажко Л.М. Класифікація зображень алгебр інваріантності квазілінійного диференціального рівняння з частиними похідними другого порядку / Збірник праць ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь: здобутки і перспективи", 19-20 жовтня 2011р.  — Полтава, 2012. — С. 91–98.
 12. Сєров М.І., Блажко Л.М. Зображення алгебр інваріантності рівнянь гіперболічного типу / Збірник тез 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 17 квітня –11 травня 2012 р. — Полтава, 2012. — Т.1. — С. 210–212.
 13. Сєров М.І. Симетрійні властивості системи нелінійних рівнянь хемотаксису / М.І.Сєров, O.M.Омелян// Полтава: ПолтНТУ
  ім. Ю. Кондратюка, 2011.– 238 с.
 14. Омелян O.M. Побудова розв’язків системи нелінійних рівнянь дифузії за допомогою нелокальних перетворень змінних./ O.M.Омелян// Матеріали наукової конференції ПолтНТУ ім. Кондратюка – Полтава.– травень 2011.
 15. 2. Омелян O.M. Застосування нелокальних перетворень еквівалентності системи нелінійних рівнянь дифузії/ O.M.Омелян// Матеріали ІІ Всеукраїнського семінару з питань симетрії (пам’яті В.І. Фущича)– Полтава– 2011. – С.197.
 16. Зюков М.Е. Ресурсы Интернет для наглядности в обучении высшей математике / Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. “ Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі ”, 16-18 листопада 2011 р. –  Луганськ, 2011, с. 70-72
 17. Зюков М.Є. Компетенції для використання ІКТ у навчальному процесі  / Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “ Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі ”, 14-16 листопада 2012 р. –  Луганськ, 2012, с. 60-62.
 18. О. І. Наливайко, А. М. Мангура, Л. Г. Наливайко. / Основи фізики пласта. Фізика нафтового, газового та газоконденсатного пласта/: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2011р. – 254 с
 19. Малинській С.М., к.ф,-м.н., Наливайко Л.Г., старший викладач. / Аналіз інтенсивності відмов взаємозв’язаних елементів системи // Видавництво вісник ХНУ ім. Каразіна, Серія: Математичне модулювання систем управлыння , 2012 рік, № 1037, стр. 156-158
 20. А.М. Мангура, О.І. Наливайко, Л.Г. Наливайко / «Магнітна активація складів нафти як метод боротьби з відкладаннями парафіну » // Науковий журнал Видавництво Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка Випуск 1 (1) 2012 р, 200с., стр. 110-116.
 21. А.М.Мангура, Л.Г. Наливайко  «Магнітний антипарафійний пристрій, як метод для запобігання утворення асфальто-смолистих  парафінистих речовин» Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа) Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка Випуск 1 (1) 2012 р,, стр. 156-160
 22. УДК 622.276.64  А.М. Мангура, ст.викл., Л.Г. Наливайко ст.викл.,
 23. О.О. Яценко, студент гр. 501 ММВ. «Застосування магнітного поля як методу боротьби з асфальто-смолопарафінами» — Полтавський нац. тех. універ. ім. Ю. Кондратюка — Випуск 1 (1) — 2012 р. — с. 83-85.
 24. Тулупова Л. О. Особливості викладання математики на підготовчому відділенні для іноземних студентів. – Доповідь на 64-та наукової конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава, 2012.
 25. Тулупова Л.О. Деякі принципові відмінності викладання математики на підготовчому відділенні для іноземних студентів. – стаття підготовлена до друку.
 26. Cherniha R., Pliukhin O. Nonlinear evolution equations with exponential nonlinearities: conditional symmetries and exact solutions.//Banah center publications. – 2011.–V.93.– P.105–115.
 27. Cherniha R., Pliukhin O. New conditional symmetries and exact solutions of reaction-diffusion-convection equations with exponential nonlinearities. (На рецензуванні)
 28. Плюхін О.Г. Q-умовні симетрії систем рівнянь реакції-дифузії зі сталими коефіцієнтами дифузії. // Збірник праць II Всеукраїнського наукового семінару. – 2012. – С. 59–67
 29. Сєров М.І., Рассоха І.В.  Принцип відносності Галілея для системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Український математичний вісник. – 2012 р. (рекомендована до друку)
 30. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Симетрійні властивості системи рівнянь реакції – конвекції – дифузії. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича, - 2012 р. (подана до друку)
 31. Рассоха І.В., Блажко Л.М. Самостійна робота студентів як засіб підвищення ефективності навчання математики. Педагогічний процес: теорія і практика. – Випуск 1. – 2012 р. – С.146-151.
 32. Сєров М.І. Інваріантність системи реакції-конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея / М.І. Сєров, І.В. Рассоха // Збірник праць ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь: здобутки і перспективи", 19-20 жовтня 2011р.  — Полтава, 2012. — С. 112–128
 33. Рассоха І.В. Галілеївська інваріантність системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Збірник тез 63-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава 2011.- Т.1. – 181 с.
 34. Рассоха І. В. Інваріантність системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії відносно алгебри Галілея та її розширень операторами масштабних та про-ективних перетворень / І.В. Рассоха // Збірник тез 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів уні-верситету, 17 квітня –11 травня 2012 р. — Полтава, 2012. — Т.1. — С. 215–216.
 35. Сєров М.І., Ічанська Н.В. Оператори. Q – умовної інваріантності нелінійних рівнянь теплопровідності. Вісник Київського університету ім. Тараса  Шевченка. Серія: Механіка. Математика. – червень, 2011 р. .— С. 57-65.
 36. Сєров М.І. , Ічанська Н.В. Інволютивні множини Q-умовної інваріантності нелінійного рівняння теплопровідності. – НУ «Львівська політехніка». Серія: фізика-математичні науки. – червень, 2011 р. .— С. 45-52.
 37. Сєров М.І., Сєрова М.М. Симетрійнй методи в математичній фізиці. Прикарпатський вісник НТШ. - Число. 1(13). — Івано-Франківськ. — 2011 р.— С. 87-105.
 38. Сєров М.І., Рассоха І.В.  Принцип відносності Галілея для системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Прийнято до друку Українського математичного вісника. – 2012 р.
 39. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Симетрійні властивості системи рівнянь реакції – конвекції – дифузії. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, - 2012 р. (прийнято до друку)
 40. Сєров М.І. Інваріантність системи реакції-конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея / М.І. Сєров, І.В. Рассоха // Збірник праць ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь: здобутки і перспективи", 19-20 жовтня 2011р.  — Полтава, 2012. — С. 112–128.
 41. Сєров М.І., Блажко Л.М., Класифікація зображень алгебр інваріантності квазілінійного диференціального рівняння з частиними похідними другого порядку. Збірник доповідей ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь:здобутки і перспективи". - 2011 р.
 42. Сєров М.І., Карпалюк Т.О., Симетрійна класифікація двовимірної системи нелінійних рівнянь конвекції дифузі. Збірник доповідей ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь: здобутки і перспективи". - 2011 р.
 43. Сєров М.І., Рассоха І.В., Інваріантність системи реакції-конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея. Збірник доповідей ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь:здобутки і перспективи". - 2011 р.
 44. Сєров М.І. Нелінійні системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії інваріант-ні відносно алгебри Галілея та її розширень [Електронний ресурс] / М.І. Сєров, М.М. Сєрова, І.В. Рассоха // Міжнародний семінар до 75-річчя від дня народження Вільгельма Ілліча Фущича "Симетрія та інтегрованість рівнянь математичної фізики", 18–19 грудня 2011р. — Київ: Інститут математики НАН України, 2011. — Режим доступу: http://www.imath.kiev.ua/~appmath/ AbstractsWIF/SerovSerovaRassoha.pdf
 45. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Принцип відносності Галілея. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 50-річчя кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету. – 2012 р. – С. 132 – 133.
 46. Сєров М.І., Сєрова М.М., Карпалюк Т.О. Застосування принципів симетрії для узагальнення системи рівнянь Нав’є-Стокса. Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю В.В.Маринця. Ужгородський національний університет,. – 2012 р. – С. 76 – 77