Навчальний процес кафедри прикладної екології та природокористування

Сучасний світ має свої переваги й особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і стрімливими змінами, що стосуються усіх сфер життя на планеті і пов’язані з найактуальнішою для кожної держави і людини проблемою збереження природи. “Екологія” при перекладі з грецького означає “науку про дім”. Вивчення екології та усіх екологічних питань засновано на єдиному розумінні багатьох надзвичайно важливих процесів та подій, що відбуваються в оточуючому нас середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, котрий базувався б на принципі екологічної гармонії та усвідомленні єдності довкілля і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту та була різнобічно підготовленою до екологічної діяльності в любій сфері господарювання необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде – зберегти і відновити природу для існуючих та наступних поколінь. Придбання такої підготовки можливе саме зараз, коли в нашій державі одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта. Враховуючи вимоги часу й актуальність екологічної освіти, кафедрою екології Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка здійснюється підготовка фахівців за напрямом “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” за трьох ступеневою системою: бакалавр, спеціаліст і магістр.

Підготовка студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ведеться 4 роки, на протязі яких молодь освоює знання й навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів й робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи. Звичний розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань. Збагачує й поглиблює набуті знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах й компаніях.

Цікавою й важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально за керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напряму. Наступним кроком у навчанні вже підготовлених бакалаврів-екологів є вибір між підготовкою спеціаліста й магістратурою. Навчання за цими освітньо-кваліфікаційними рівнями здійснюється на протязі 1 року, наприкінці якого як спеціалісти, так й магістри захищають свої дипломні проекти чи роботи.

В останні роки все більш актуальною стає екологічна підготовка інженерів, в першу чергу орієнтована на забезпечення промислових підприємств, організацій та державних установ різного рівня фахівцями високої якості. Основними задачами, що ставляться кафедрою при навчанні магістрів-екологів інженерного профілю є: надання глибоких знань стосовно екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств різних галузей промисловості; придбання навичок ведення екологічного моніторингу всіх компонентів довкілля, навичок проведення екологічної експертизи та екологічного інспектування; оволодіння методами аналізу і вибору оптимальних управлінських природоохоронних рішень.