Навчально-методична діяльність кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

На кафедрі комп’ютерних та інформаційних технологій і систем постійно проводиться навчально-виховний процес щодо підготовки фахівців на рівні державних стандартів якості освіти.

На кафедрі комп’ютерних та інформаційних технологій і систем регулярно проводяться засідання методичного семінару, на яких розглядається робота викладачів по методичному забезпеченню лабораторних та практичних робіт, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробки і застосування прикладних комп’ютерних програм.

Дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями кафедри та іншими спеціальностями забезпечені сучасними навчально-методичними матеріалами, які потрібні для вивчення дисциплін згідно робочих навчальних програм.

Постійно проводилась активна робота з видання навчально-методичної літератури, за звітний період видано кілька монографій. Постійно проводиться вдосконалення навчально- методичних розробок з різних дисциплін кафедри. Виконується оновлення та повторне видання методичних вказівок з семінарських та практичних вказівок, з курсового проектування, з організації самостійної роботи, електронні та опорні конспекти лекцій та інші розробки.

Доцентами кафедри заплановано та розроблено методичне видання іноземною мовою (Methodology of pointing before implementation of calculation-graphic work «Development of electronic educational and methodical complex» discipline "Technology of electronic and controlled from distance studies" for students of Computer Science and Information Technology).

Викладачами кафедри підготовлено комплекти методичних розробок для проведення практичних, лабораторних, семінарських занять та завдань для самостійної роботи сформований викладачами відповідних кафедр університету з урахуванням досвіду провідних вузів України: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Чернігівський державний технологічний університет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Смоленський технічний університет, Інститут прикладної математики імені Мстислава Келдиша, Національний аерокосмічний університет ім. Н. Е. Жуковського, Запорізький національний технічний університет, Британська компанія DELCAM plc.

Методичні вказівки для проведення практичних, семінарських, лабораторних занять містять плани занять, практичні завдання, задачі, перелік рекомендованої літератури до самостійної підготовки.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які охоплюють основні розділи дисциплін та містять індивідуальні завдання, теми рефератів, запитання, матеріали для самоперевірки знань, списки рекомендованої літератури.

На базі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., №93) розроблено власну концепцію практичної підготовки студентів. Регламент та тривалість практик наведено у навчальному плані. Дисципліни кафедри повністю забезпечені планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами. Викладачами кафедри розроблено та оновлено навчально-методичні матеріали, які потрібні для вивчення дисциплін згідно робочих навчальних програм для підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інших спеціальностей Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Навчально-методичні матеріали, які потрібні для вивчення дисциплін згідно робочих навчальних програм для підготовки бакалаврів за спеціальностями кафедри було розроблено раніше та постійно вдосконалюються, ознайомиться з якими можна в інституційному депозитарії.