Освітня програма «Будівельний бізнес»

Освітня програма «Будівельний бізнес»

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма

Будівельний бізнес

Освітній ступінь

Магістр

Вступні іспити

  • на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка) - у формі ЄВІ з іноземної мови;
  • для осіб, які здобули ступінь магістра, на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб - у формі вступного іспиту з іноземної мови;
  • фахове вступне випробування, а також додаткове фахове вступне випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю.

Вартість навчання

  • Денна: 18500 грн. за рік
  • Дистанційна: 16500 грн. за рік
  • Заочна: 11500 грн. за рік
 

Короткий опис програми

Освітня програма «Будівельний бізнес» орієнтована на підготовку компетентних фахівців, які володіють теоретичними знаннями та практичними навичками з організації, управління та ефективного функціонування суб’єктів будівельного бізнесу. Програма включає навчальні дисципліни, які поглиблюють дослідницькі компетентності та знання спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін і тим самим забезпечують можливість засвоєння програм для наукових дослідників( PhD).

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Можливість отримання подвійних дипломів на основі двосторонніх договорів між Полтавською Політехнікою імені Юрія Кондратюка та навчальними закладами країн-партнерів;

Студенти мають можливість навчатися за програмами Erasmus+, DAAD у TechnischeHochschuleLübeck - UniversityofAppliedSciences (Любек, Німеччина);

Спільна магістерська програма існує за спеціальністю «Будівництво» з Білостоцькою Політехнікою (Білосток, Польща).

Основні дисципліни фахової підготовки

ВІМ-технології у проектуванні будівель і споруд; Комп'ютерні технології у проектуванні та наукових дослідженнях будівель і споруд; Оцінка будівельного бізнесу; Сталезалізобетонні конструкції; Безпека будівельного бізнесу; Сучасні проблеми надійності у будівництві; Методика граничних станів і нормування навантажень; Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд; Управління проектами у будівництві; Бізнес-планування; Управління інноваційними бізнес-процесами; Організація будівництва (спецкурс); Технологія зведення будівель і споруд; Основи обліку та звітності.

Посади, які можуть обіймати випускники

Наукові співробітники (архітектура, планування міст, цивільне будівництво, інновації і трансфер технологій, високі технології, ефективні композити для 3D адитивних технологій); Інженери в галузі цивільного будівництва(проектно-кошторисна та виробничо-управлінська робота, нагляд за будівництвом, нагляд за експлуатацією будівель); Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи); Інженери (інші галузі інженерної справи); Менеджери будівельних компаній; Керівники проектів в будівельній сфері; Викладачі університетів та закладів вищої освіти.

Установи-партнери

ТОВ "ТЕРМАСТІЛ ЛСТК"», м. Полтава; ЗВО України, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; Український центр сталевого будівництва; Білостоцька Політехніка (Білосток, Польща); TechnischeHochschuleLübeck - UniversityofAppliedSciences (Любек, Німеччина).

Додаткова інформація

Правила прийому до Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» можна знайти за посиланням https://vstup.nupp.edu.ua/page/rules.html.

Сторінка навчально-наукового інституту архітектури та будівництва https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-arkhitekturi-ta-budivnitstva.html.

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 013-Л, k42@nupp.edu.ua.

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: