ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції»

2022-11-03 09:00 - 2022-11-03 16:00

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» запрошує Вас взяти участь у IX Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 03 листопада 2022 р.

Секція 1. Інновації в умовах екстремальних екзогенних викликів та завдання сталого розвитку України в системі європейських координат.

Секція 2. Інноваційні технології менеджменту сталого розвитку економіки в умовах діджиталізації.

Секція 3.  Інноваційні та інформаційні технології у вищій освіті: сучасні реалії та перспективи в умовах воєнного стану.

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, проспект Першотравневий, 24.

Проїзд до університету: від автовокзалу тролейбус № 6; від Київського залізничного вокзалу тролейбус № 1; від Південного залізничного вокзалу тролейбуси № 1, 2, 4, 6 до зупинки «Краєзнавчий музей».

Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн. – дистанційна або очна участь з отриманням електронного збірника матеріалів конференції та сертифіката учасника.

Кошти перераховувати на поточний рахунок Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» ДКСУ р/р UA778201720313201002201009727, в м. Київ код ЄДРПОУ 02071100, МФО 820172, код призначення платежу 25010100 з позначкою «За участь у науковій конференції МіЛ від ____________(ПІБ)».

Тези повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок. У назві та тексті переноси не допускаються. Обсяг тез – 1-2 повні сторінки.

Формат аркуша: А4 210х297 мм. Орієнтація – Книжкова. Поля  - 2 см.

Міжрядковий інтервал – одинарний без ущільнення тексту. Шрифт – 12 пт, звичайний.

У лівому верхньому куті вказується УДК. Далі посередині – прізвища та ініціали авторів з вказівкою наукового ступеня та вченого звання. Кількість авторів – не більше 3. Наступний рядок – назва навчального закладу, у дужках вказується місто, країна. Шрифт – курсив, вирівнювання по центру. Через рядок друкується назва тез великими буквами; шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру. Основний текст починається через один рядок після назви тез. Абзац (відступ) – 1 см.

Формули створюються у вигляді об’єктів редактором формул Microsoft Equation і центруються; нумерація ставиться праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю.

Рисунки повинні бути оформленні як окремий об’єкт у тексті. Всі елементи рисунка, включаючи надписи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру. Підпис рисунка вирівнюється по ширині з абзацного відступу (наприклад, Рис. 1).

Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт
10 пт. Номер має вигляд: Таблиця 1, вирівнювання по правому краю, назва (шрифт напівжирний), вирівнювання по центру. Для номера і назви таблиці шрифт 12 пт.

Список літератури (курсив) починається через один порожній рядок після основного тексту тез з набраних курсивом слів «Список використаних джерел» (вирівнювання по центру).

Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами; посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. Нумерація проставляється відповідно до порядку згадування літературних джерел у тексті.

Файли «заявка», «тези» повинні мати таке розширення: *.doc, *.docx, *rtf. В назві – міститься прізвище першого автора, набране латиницею та номер обраної секції (наприклад: zayavka_Shevchenko_2.doc, tezy_ Shevchenko_2.doc, oplata_Shevchenko_2.jpeg)

УДК 005.21:658

Іванова Н.В., к.е.н., доцент; Шевченко О.М., аспірантка

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

(м. Полтава, Україна)

 

Управління збутовою діяльністю підприємства

 

Сучасні тенденції…

 

Список використаних джерел

1. Атаманчук Ю.М. Політика збутової діяльності підприємств агропродовольчої сфери. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2015. № 1 (26). С. 3–10.

2. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств. Х : ХУЕТ, 2009. 245 с.

До 14 жовтня 2022 р. надіслати на електронну адресу kafedramil_conf@ukr.net  окремими файлами заявку на участь, у якій потрібно вказати (прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); науковий ступінь та вчене звання; посада та місце роботи, поштова та електронна адреса, контактний телефон; секція, в роботі якої планується прийняти участь та тема доповіді); тези доповіді, а також копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: очна, дистанційна. Наукові роботи учасників конференції можуть бути надруковані у науковому фаховому віснику Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» «Економіка і регіон» (фахове видання), що входить до НМБД Index Copernicus. Вимоги до оформлення статті у журналі «Економіка і регіон» розміщено на офіційному сайті університету http://journals.nupp.edu.ua/eir

Чайкіна Аліна Олександрівна (секція 1), к.е.н., доцент – 066 539-01-78

Христенко Олена Володимирівна (секція 2), к.е.н., доцент – 066 169-81-66

Гришко Віктор Володимирович (секція 3), к.е.н., доцент – 095 619-52-32

Збірник конференція Програма