Гуманітарний факультет

2012 року структура університету була доповнена гуманітарним факультетом, що розпочав підготовку фахівців за актуальними і потрібними на сучасному етапі розвитку суспільства спеціальностями та напрямами. Саме цей якісно новий підрозділ в складі університету допомагає реалізувати концепцію всебічного розвитку вищого навчального закладу, дає можливість поєднати здобутки технічної, природничої та гуманітарної науки, долучитися до незворотних процесів інтеграції й глобалізації освіти та знання, готувати сучасних фахівців, здатних не губитися на ринку праці, а шукати і знаходити його найбільш перспективні пропозиції.

Декан

Агейчева Анна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу

 

Заступники декана:

Заступник декана з освітньої та виховної роботи

Денисовець Ірина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства

 

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

014 «Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)»;

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність);

035 Філологія (Спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури» переклад включно), перша – англійська

 

014 «Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)»

Спеціальність – 014 «Середня освіта»

Освітня програма – «Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова» (денна форма навчання)

Академічна кваліфікація – бакалавр з освіти

Професійна кваліфікація – учитель іноземних мов

Рівень освіти – базова вища освіта

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

НАШІ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

 • вивчення трьох іноземних мов;
 • навчання в сучасних міжнародних мовних центрах;
 • сучасне професійно-орієнтоване програмне забезпечення;
 • мовні стажування за кордоном;
 • навчання в літніх мовних школах;
 • участь у спільних проєктах від Британської Ради;
 • співпраця з Корпусом миру (США);
 • участь в міжнародних проєктах та грантових програмах;
 • тісна співпраця з роботодавцями.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА є інноваційною, студентоцентричною, орієнтованою на компетентності, які забезпечують комплексну підготовку фахівців у галузі середньої освіти за рахунок поєднання вивчення філологічних і психолого-педагогічних дисциплін з виробничою (педагогічною) практикою, а також  конкурентноздатність випускників на сучасному ринку праці.

БАКАЛАВР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ повинні вільно володіти англійською, німецькою та польською мовами. Це фахівці з питань забезпечення міжмовної комунікації, що володіють мовними, комунікативними та професійно-перекладацькими компетентностями в сфері основної іноземної мови і додаткової другої іноземної мови.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» гарантує успішне працевлаштування учителем та викладачем англійської мови, учителем та викладачем німецької мови, учителем та викладачем польської мови, методистом, науковим консультантом у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); асистентом вчителя, викладачем-стажистом, педагогом професійного навчання, культорганізатором дитячих позашкільних закладів.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» є багатопрофільною й передбачає широкий вибір сфер трудової діяльності та працевлаштування в ліцеях, гімназіях, приватних школах, мовних центрах, закладах фахової передвищої освіти, позашкільних навчально-виховних закладах.

ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ навчального процесу за спеціальністю «Середня освіта» в Національному університеті імені Юрія Кондратюка є орієнтація на підготовку висококваліфікованих учителів іноземних мов, формування  здатності  організовувати  та здійснювати освітній процес з англійської, німецької та польської мов; інтеграцію навчальної, наукової та виробничої діяльності як необхідної умови підготовки висококваліфікованих фахівців та коректному методичному застосуванні набутих знань, умінь використання новітніх інформаційно-комунікаційних, цифрових, проєктних, тренінгових технологій у професійній діяльності.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

Набір студентів відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. За необхідності – можливе навчання за індивідуальним графіком, з використанням дистанційних технологій.

Сертифікати ЗНО для вступу на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 1. Англійська мова (сертифікат)
 2. Українська мова (сертифікат)
 3. На вибір: Історія України або Географія (сертифікат)

Спеціальність: 029 „ Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ”

Освітні програми:

«Інформаційна аналітика та PR-діяльність»;

«Документознавство та інформаційна діяльність»

(денна, заочна та прискорена форми навчання)

НАШІ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

Належність спеціальності до сучасних, затребуваних галузей підготовки фахівців, що входить до переліку європейських спеціальностей, які відповідають вимогам Болонського процесу. В її межах проводиться підготовка спеціалістів за двома освітньо-професійними програмами.

Фахівці з інформаційної аналітики та PR-діяльності організовують інформаційно-аналітичне забезпечення державних і бізнесових суб’єктів господарювання, установ, організацій, органів влади з використанням комп’ютерних інформаційних систем; планують та впроваджують PR-кампанії та рекламні проєкти; розробляють сучасні технології іміджування; здійснюють комунікативну діяльність, що передбачає досконале володіння державною й двома іноземними мовами; створюють та ведуть облік документів, контролюють доступ до них у документно-інформаційних системах;.

Фахівці з документознавства та інформаційної діяльності здійснюють своєчасне аналітичне оброблення даних усіх галузей соціально-економічного життя, організовують й координують роботу традиційних і електронних систем документування, застосовують резерви кадрово-управлінського потенціалу, вдосконалюють стиль і культуру ділових відносин, забезпечують реалізацію інформаційної політики установи, підприємства чи бізнесової корпорації.

Перелік конкурсних предметів для вступу на бюджетну форму навчання:

 1. українська мова та література;
 2. історія України;
 3. математика або іноземна мова (на вибір абітурієнта).

Перелік конкурсних предметів для вступу на контрактну форму навчання:

 1. українська мова та література;
 2. історія України;
 3. географія, математика або іноземна мова (на вибір абітурієнта).

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки

Після здобуття ОКР «молодший спеціаліст» термін навчання 2 роки.

Сфери зайнятості фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи:

 • PR- та рекламні агенції;
 • PR-відділи державних і комерційних установ;
 • Інформаційно-аналітичні центри;
 • Пресслужби підприємств, бізнесових компаній, політичних партій, громадських організацій; друкованих і електронних ЗМІ;
 • Видавництва та друкарні.
 • Маркетингові відділи та служби;
 • Робота за обраним фахом в органах державного управління області, регіону, країни;
 • Консалтингові центри;
 • Кадрові служби та відділи

В університеті на Вас чекають:

 • сучасні комп’ютерні класи;
 • модерна лабораторія технологій віртуальної реальності «Siemens»
 • лабораторії 3D-моделювання
 • надсучасні мовні центри
 • навчальна лабораторія кіберспорту:
 • новий спортивний корпус зі спортивними тренажерами, залою спортивних бальних танців, залою спортивного більярду;
 • багатофункціональні спортивні майданчики, майданчик для воркаута;
 • футбольне поле зі штучним покриттям;
 • затишний студентський кампус поряд з університетом (всі іногородні студенти забезпечуються місцем у гуртожитку).

Спеціальність: 035 Філологія (Спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури» (переклад включно), перша – англійська

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова»

НАШІ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

 1. Галузева спрямованість освітньої програми, що є відповіддю на глобальні виклики та вимоги у сфері підготовки перекладачів, а також потреби регіону в умовах розвитку нафтогазової галузі, будівельної індустрії, IT-технологій.
 2. Застосування в процесі навчання іноземних мов та перекладу новітніх методик та технік викладання, використання спеціалізованих кабінетів, комп’ютерних лабораторій та системи синхронного перекладу.
 3. Можливість долучатися до практичної перекладацької діяльності вже з перших курсів навчання, відпрацьовувати навички усного двостороннього перекладу на високотехнологічному обладнанні лабораторії синхронного перекладу.
 4. Активна практична перекладацька діяльність – участь в іншомовному супроводі міжнародних конференцій, форумів, тренінгів та інших науково-технічних заходів.
 5. Залучення до викладання носіїв іноземних мов, професіоналів з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної роботи та роботи за фахом.
 6. Висока національна та міжнародна академічна мобільність.
 7. Активна співпраця з впливовими міжнародними організаціями, потужними галузевими підприємствами.
 8. Можливість вивчати другу іноземну мову (німецьку) вже з першого семестру I курсу навчання, обирати третю іноземну мову.
 9. Активна студентська науково-дослідницька робота – участь в наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, в роботі наукового гуртка «Філологія».

Наш фахівець може на високому професійному рівні здійснювати:

 • усний та письмовий двосторонній переклад текстів різногалузевої спрямованості;
 • двостороннє реферування, анотування та редагування різножанрових текстів державною та іноземними (англійською, німецькою) мовами;
 • іншомовний супровід міжнародних заходів – ділових зустрічей, конференцій, форумів, тощо;
 • ефективну міжмовну та міжкультурну комунікацію в усній та письмовій формах, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування, вільно володіючи мовами германського ареалу (англійською, німецькою) та використовуючи третю іноземну мову (зокрема, польську, французьку);
 • викладання англійської й німецької мов, а також третьої іноземної мови у закладах вищої освіти;
 • самостійні лінгвістичні та перекладознавчі дослідження.

Перший «бакалаврський» рівень вищої освіти

Освітній ступінь – бакалавр філології

Термін навчання – 4 роки

Форма навчання – денна

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська:

 1. Українська мова та література (сертифікат)
 2. Іноземна мова (англійська) (сертифікат)
 3. На вибір: Історія України або Географія (сертифікат)

Другий «магістерський» рівень вищої освіти

Освітній ступінь – магістр філології

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

Форма навчання – денна

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ В МАГІСТРАТУРУ:

 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів, що мають диплом бакалавра з нефілологічної спеціальності).

Основні місця роботи: державні та приватні установи, представництва міжнародних організацій та компаній, агенції та бюро перекладів, галузеві підприємства, заклади вищої освіти, видавництва та редакції, інформаційні, рекламні, туристичні агенції, музеї, галереї мистецтв, преса, радіо, телебачення.

Первинні посади: перекладач, перекладач технічної літератури, гід-перекладач, редактор-перекладач, референт-перекладач, викладач закладу вищої освіти, науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади), філолог-дослідник.

Студентам факультету надається можливість вивчення дисциплін, які викладаються іноземною мовою, зокрема: основи синхронного перекладу, історія літератури англомовних країн, основи редагування перекладів, інформаційні системи і технології у перекладацькій діяльності, усний послідовний двосторонній переклад, проблеми перекладу науково-технічної літератури, двосторонній письмовий переклад текстів різних жанрів, порівняльна лексикологія англійської та української мов, порівняльна стилістика англійської та української мов, історія англійської мови, історія літератури країн другої іноземної мови, історія перекладу, основи теорії мовної комунікації.

Студенти факультету мешкають у затишних гуртожитках, які компактно розміщені неподалік навчальних корпусів у зеленій зоні. На території студентського містечка розташована: їдальня, медичний центр, бібліотека, майданчик зі штучним покриттям, wi-fi зона, пральня, 2 спортивні зали.

З метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника на факультеті діє студентське самоврядування.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; створення необхідних умов для проживання і відпочинку студентів, різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами.

Більш детальні відомості щодо спеціальностей підготовки Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Факультет знаходиться в навчальному корпусі П, за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, каб. 203П.

Телефон: 0664279910

Facebook

Сайт університету

Сайт Гуманітарного факультету

E-mail: hfpntu@ukr.net