V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РЕАЛІЇ Й ПЕРСПЕКТИВИ»

2019-11-14 - 2019-11-14

Конференція відбудеться 14 листопада 2019 року, за підсумками роботи якої заплановано електронне та друковане видання матеріалів конференції, а також збірника наукових праць «Гуманітарний вісник ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка» (випуск № 5-6, 2019).

 

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Актуальні проблеми фізичної терапії, ерготерапії та передовий досвід підготовки фахівців з фізичної терапії, ерготерапії та фізичної культури й спорту.
  2. Оздоровчі аспекти фізичної культури, спорту та рекреації.
  3. Сучасні здоров’язбережувальні технології в освіті та популяризація здорового способу життя.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

 

Умови участі в конференції:

Для участі у конференції необхіднодо 04 листопада 2019 р. (включно) надіслати на електронну адресу kafedra-fizvuh.pntu@ukr.net такі матеріали:

  • заявку учасника по кожному з авторів тез/статті (назва файлу – Петренко_заявка);
  • тези доповідей до збірника матеріалів конференції обсягом 2-3 повні сторінки (назва файлу – Петренко_тези);
  • статтю до збірника наукових праць «Гуманітарний вісник ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка», оформлену згідно вимог редакційної колегії збірника. (назва файлу: Петренко_стаття);
  • скановану (або фото) копію квитанції про сплату організаційного внеску

 

Зразок оформлення заявки

Заявка
учасника V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні
технології: реалії та перспективи», 14 листопада 2019 р.

Прізвище, ім’я, по батькові
(повністю)
Науковий ступінь
Учене звання
Місце роботи чи навчання
(повна назва організації чи
освітнього закладу), посада
Адреса для листування
Контактний телефон
Е-mail
Форма участі в конференції
(очна, заочна)
Повна назва доповіді
Тематичний напрям
Планую виступити з доповіддю (до 7 хв.)
Планую участь у формі публікації
Планую виступ по скапу
Друк тез/статті у електронному вигляді
Друк тез/статті у паперовому вигляді

 

Вимоги до оформлення тез доповідей у збірник матеріалів конференції

Електронний варіант тез доповіді (до 2-3 сторінок) має бути виконаний у doc-форматі, розмір сторінки А4, поля з усіх боків по 2 см, через 1,0 інтервал, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефіса (-) та тире (–).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

П. П. Петренко, к. пед. н., доцент
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка

ІННОВАЦІЙНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Виклад основного матеріалу.

Література

 

Вимоги до оформлення статті
у збірник наукових праць
«Гуманітарний вісник ПолтНТУ»

Обсяг статті – 8-12 сторінок у форматі doc., розмір сторінки А4 (верхнє, нижнє і праве поле – 2 см, ліве поле – 3 см), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14 кегль. Абзацний відступ – 1,25. Літературні посилання давати за зразком [2, с. 45], [3, с. 5; 5, с. 67]. Текст статті повинен відповідати вимогам МОН України, згідно з якими обов’язковими є такі структурні елементи:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.

Список використаних джерел. Нумерувати джерела за абеткою, не використовуючи функцію «Список». Оформлюється список літератури за останніми вимогами МОН України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30; Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 11. – С. 11–19).

У кінці статті розміщуються анотації російською (обсяг півсторінки) та англійською мовами (обсяг 1 сторінка) та ключові слова (5-7 слів). На початку анотації слід подати відповідною мовою прізвище автора, його ініціали та назву статті.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 37.013.3

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

І. І. Іванов,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка,
e-mail: i_ivanov@ukr.net

Текст анотації українською мовою........(600-800 знаків).
Ключові слова:…………….(3-8).

Текст статті…………………(обсяг 8-12 стр.).

Список використаних джерел

 

Иванов И. И.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Текст русской аннотации …...(600-800 символов).

Ключевые слова: ……………..(3-8).

 

Ivanov I. I.

FORMATION OF HEALTHY SAVING COMPETENCE FOR FUTURE SPECIALISTS ON PHYSICAL REHABILITATION

Текст англійської анотації .......................(обсягом 1 сторінка).

Keywords:………………………...

 

Фінансові умови участі у конференції.

  1. Організаційний внесок 100 грн. (програма, збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника в електронному вигляді).
  2. Організаційний внесок 150 грн. (програма, збірник матеріалів і сертифікат учасника в друкованому вигляді).
  3. Сплата за друк статті у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник ПолтНТУ» здійснюється з розрахунку – 40 грн. за сторінку та 50 грн. за друкований варіант збірки.

Для студентів і магістрантів оплата публікації – 50 грн. (електронна версія збірника), 100 грн. (паперовий варіант збірника).

Для докторів наук і викладачів ПолтНТУ участь у конференції безкоштовна.

Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників.

 

Адреса оргкомітету:

Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»,
факультет фізичної культури та спорту,
Першотравневий проспект, 24,
м. Полтава, Україна, 36011

 

Контактні телефони:

Беседа Наталія Анатоліївна (050)180-39-49

Рибалко Ліна Миколаївна (066)-393-00-91, (068)-810-80-38

lina-rybalko@ukr.net;

kafedra-fizvuh.pntu@ukr.net