VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи»

2020-11-19 08:00 - 2020-11-19 17:00

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" запрошує науковців, науково-педагогічних працівників, фахівців-практиків, докторантів, аспірантів, учителів, здобувачів вищої освіти до участі у VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю "ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

Конференція відбудеться 19 листопада 2020 року, за підсумками роботи якої заплановано видання електронного збірника матеріалів конференції.

Установи співорганізатори

 • Міністерство освіти і науки України
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • Національний університет фізичного виховання і спорту України
 • Харківська державна академія фізичної культури
 • Інститут модернізації змісту освіти МОН України
 • Інститут здоров’я, спорту та туризму
 • Класичного приватного університету м. Запоріжжя
 • Придніпровський університет фізичної культури і спорту
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
 • ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»
 • Гомельський державний університет імені Ф. Скоріни
 • Академія фізичного виховання імені Юзефа Пілсудського у Варшаві

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Інноваційні технології фізичної терапії та ерготерапії.
 2. Передовий досвід підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.
 3. Оздоровчі аспекти фізичної культури, спорту та рекреації.
 4. Сучасні здоров’язбережувальні технології в освіті та популяризація здорового способу життя.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Умови участі в конференції:

Для участі у конференції необхідно до 10 листопада 2020 р. (включно) надіслати на електронну адресу kafedra2018@meta.ua такі матеріали:

 1. заявку учасника по кожному з авторів тез доповідей (назва файлу – Петренко_заявка);
 2. тези доповідей до збірника матеріалів конференції (назва файлу – Петренко_тези);
 3. скановану копію (або фото) квитанції про сплату організаційного внеску.

За бажанням авторів може бути подана стаття до збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», оформлена згідно вимог редакційної колегії збірника.

Вартість участі у конференції

Організаційний внесок за участь у конференції 200 грн. (програма, сертифікат учасника та збірник матеріалів конференції в електронному вигляді).

Для докторів наук та іноземних учасників участь у конференції безкоштовна.

Кошти переказувати на рахунок

IBAN: UA778201720313201002201009727

Свідоцтво платника ПДВ №23992918

ІПН 020711016348

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02071100

Призначення платежу: за участь у конференції кафедри фізичної терапії та ерготерапії (вказати ПІБ)

Зразок оформлення заявки


Заявка

учасника VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції конференції з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи», Полтава, 19 листопада 2020 р.

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Місце роботи чи навчання (повна назва організації чи освітнього закладу), посада

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон  

 

Е-mail

 

Повна назва доповіді

 

Тематичний напрям

1.

2.

3.

4.

Форма участі в конференції

 • планую виступити з доповіддю (Zoom) (до 5-7 хв.)

 

 • публікація тез (в електронному вигляді)

 

 • публікація статті (у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (оплата здійснюється окремо))

 


Вимоги до оформлення тез доповідей

Текст у редакторі Word, обсяг 1-2 сторінки, розмір сторінки А4, поля з усіх боків по 2 см, міжрядковий інтервал 1,0, шрифт Times New Roman, 14 кегль, абзацний відступ 0,7. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефіса    (-) та тире (–).

Зразок оформлення тез


П. П. Петренко, к. пед. н., доцент
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Виклад основного матеріалу.

Література


Вимоги до оформлення статті
у збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Обсяг статті – 8-12 сторінок у форматі doc., розмір сторінки А4 (верхнє, нижнє і праве поле – 2 см, ліве поле – 3 см), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль. Абзацний відступ – 1,25. Літературні посилання давати за зразком [2, с. 45], [3, с. 5; 5, с. 67]. Текст статті повинен відповідати вимогам МОН України, згідно з якими  обов’язковими є такі структурні елементи:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.

Список використаних джерел. Нумерувати джерела за абеткою, не використовуючи функцію «Список». Оформлюється список літератури за останніми вимогами МОН України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30; Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 11. – С. 11–19).

У кінці статті розміщуються анотації російською (обсяг півсторінки) та англійською мовами (обсяг 1 сторінка) та ключові слова (5-7 слів). На початку анотації слід подати відповідною мовою прізвище автора, його ініціали та назву статті.

Зразок оформлення статті


УДК 37.013.3

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

І. І. Іванов,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри ___________________
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»,
e-mail: i_ivanov@ukr.net

Текст анотації українською мовою………….(600-800 знаків).

Ключові слова: …………….(3-8).

Текст статті…………………(обсяг 8-12 стр.).

Список використаних джерел

Иванов И. И.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Текст русской аннотации ………………………(600-800 символов).
Ключевые слова: …………………….(3-8).

Ivanov I. I.
FORMATION OF HEALTHY SAVING COMPETENCE FOR FUTURE SPECIALISTS ON PHYSICAL REHABILITATION
Текст англійської анотації ……………………….(обсягом 1 сторінка).
Keywords: ………………………...


Редакційна колегія збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Довідки за телефоном: Рибалко Ліна Миколаївна (066)-393-00-91

Адреса оргкомітету

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
Факультет фізичної культури та спорту, кафедра фізичної терапії та ерготерапії, Першотравневий проспект, 24, к. 141
м. Полтава, Україна, 36011
E-mail: kafedra2018@meta.ua, oksy.gontar@gmail.com

Контактні телефони

Волошко Лариса Борисівна (099)-00-30-726
Горошко Вікторія Іванівна (050)-800-91-84
Гордієнко Оксана Валеріївна (066)-798-90-35
Клеценко Людмила Василівна (050)-021-28-90