VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція за міжнародною участю «Організаційно-правові аспекти публічного управління»

2020-06-18 - 2020-06-18

Шановні колеги!

Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
запрошує науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів,
докторантів, молодих вчених, студентів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування,
а також фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції
взяти участь у

VІІ Всеукраїнській
науково-практичній Інтернет-конференції за міжнародною участю
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»,

приуроченій святкуванню 90-річчя
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
яка відбудеться в м. Полтава
18 червня 2020 року

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

узагальнення напрацювань вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань здійснення публічного управління та вироблення пропозицій щодо його вдосконалення

Основні тематичні напрямки конференції:

Панель 1. Теоретичні та організаційно-правові аспекти модернізації публічного управління.

Панель 2. Проблеми розвитку та перспективи реформування системи місцевого самоврядування.

Панель 3. Забезпечення підвищення кваліфікації кадрів та формування лідерства на державній службі.

Панель 4. Фінансово-економічні аспекти розвитку держави.

Робочі мови: українська, англійська.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: ОЧНА (у режимі відеоконференції), ЗАОЧНА.

Для участі у Інтернет-конференції необхідно до 30 травня 2020 року року направити в електронному вигляді:

 1. заявку на участь у конференції,
 2. тези доповіді, оформлені згідно встановлених вимог,
 3. відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску.

Примітка

Одержання доповіді та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу.

Учасники отримають також паролі доступу до Інтернет-форуму конференції.

За результатами роботи Інтернет-конференції буде видано збірник матеріалів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

 • Доповідь має бути виконано на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, оформленого відповідно до вимог.
 • Обсяг до 3-х сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А-4, орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Time New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • текст виконаний в Microsoft Word 2003 і вище для Windows.
 • Перший рядок: прізвище, ім’я та по батькові (повністю).
 • Другий: місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання.
 • Третій: назва доповіді (великими літерами).
 • Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
 • Посилання в тексті оформляють у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.
 • назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр., Ivanenko_Zayava; Ivanenko_Tezy; Ivanenko_Oplata).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Комаров Віталій Вікторович,
Національний університет
«Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»,
доктор наук з державного управління, професор

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
(«E-GOVERNMENT»)
ЯК ФОРМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Зі зміною реалій сьогодення виникає нагальна потреба [… текст доповіді … ]

Література:

 1. Нижник Н. Р. Теоретичні аспекти державного управління: монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 375 с.

N.В. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений із відхиленням від зазначених вище вимог!

Організаційний внесок за участь у Інтернет-конференції становить 200 грн. та включає отримання збірника матеріалів
(сертифіката на вимогу учасника конференції), участь в Інтернет-форумі конференції.
Доктори наук, які беруть участь у конференції одноосібно організаційний внесок не сплачують.
Кошти перераховувати на поточний рахунок університету.
Отримувач: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
IBAN: UA778201720313201002201009727
ДКСУ ІПН 020711016348 МФО 820172 Код 02071100,
код призначення платежу 25010100 з позначкою
«ПІБ, за участь у науковій Інтернет-конференції кафедри публічного управління, адміністрування та права».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24,
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

E-mail: d_upravlinnya@nupp.edu.ua

Координатори Інтернет-конференції:

– з організаційних питань: (050) 773-87-46 – Кульчій Інна Олексіївна;

– з питань публікації матеріалів: (050) 621-30-90 – Пасічна Ірина Олександрівна.