VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика»

2021-11-05 08:00 - 2021-11-05 17:00

Мета конференції

Даний захід проводиться з метою оприлюднення та апробації результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників та осіб, що навчаються в університеті, обміну досвідом, встановлення та поглиблення наукових зв’язків між партнерами із різних регіонів України, створення умов для реалізації інноваційного потенціалу університету.

Основні тематичні напрями конференції

  1. Електромеханічні системи та автоматизація
  2. Енергозбереження в електромеханічних системах
  3. Інформаційно-комунікаційні технології та засоби управління
  4. Телекомунікаційні системи та мережі

За напрямами роботи конференції буде видано збірник наукових праць.

Робочі мови: українська, англійська.

Вимоги до порядку подання й оформлення тез

Матеріал має бути присвячена актуальній темі, містити результати наукового дослідження, відповідати напрямам дослідження конференції та оформлена відповідно до вимог.

Обсяг – 2 сторінки формату А4, набрані в редакторі MS Word. Текст має бути надруковано одиничним інтервалом, шрифтом Times New Roman, кеглем 14, абзац – 1,0 см, поля – 2,0 см з усіх боків. Рисунки мають бути згруповані в один графічний об’єкт; формули виконуються в редакторі Microsoft Equation.

Текст тез подається українською або англійською мовами, назва тез та ПІБ авторів – двома мовами.

У першому рядку зліва вказується УДК напівжирним шрифтом, нижче ліворуч вказуються ініціали та прізвища авторів, далі науковий ступінь, учене звання, назва закладу (установи). Через інтервал друкується заголовок великими літерами напівжирним шрифтом по центру, текст – через інтервал.

Зразок оформлення тез доповідей


УДК 621.9
Т.Г. Козак, к.т.н., доцент
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕННЯ ПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ ОПТИМІЗАЦІЇ

Основний текст

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Список використаних джерел згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

SYNTHESIS OF POSITION REGULATOR CONTROL SYSTEM USING OPTIMIZATION ALGORITHMS

T. Kozak, PhD (Engineering), Associate professor;
National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»


Для участі в конференції необхідно до 29 жовтня 2021 року направити заявку, до якої додати матеріали для опублікування, на електронну адресу: boriakbr@nupp.edu.ua.

Файли назвати прізвищем автора (наприклад: tezu_ivanov.docx; zayavka_ivanov.docx)

Вартість участі у конференції – 200 грн.

Координати організаційного оргкомітету

Шефер Олександр Віталійович – координатор конференції, заступник голови оргкомітету

+38 (050) 183-83-03, avs075@ukr.net

З питань подачі та опублікування матеріалів конференції

Боряк Богдан Радиславович – технічний секретар

+380961901882, bohdan.boriak@gmail.com.

Місце проведення конференції

Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», проспект Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011.

Додаткова інформація

Інформацію щодо посилання на онлайн-засідання буде надіслано додатково учасникам конференції.