VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»

2022-10-27 09:00 - 2022-10-27 16:00

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», яка відбудеться 27 жовтня 2022 року в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Мета конференції: обговорення актуальних питань застосування інноваційних технологій у процесі іншомовної підготовки здобувачів закладів вищої освіти, обмін досвідом, визначення перспектив подальших наукових досліджень.

Напрями роботи:

  1. Актуальні проблеми іноземної філології та перекладознавства.
  2. Міжкультурна та міжмистецька комунікація.
  3. Інноваційні методики та технології викладання іноземних мов у закладах вищої освіти.
  4. Слово і текст у просторі культури.
  5. Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі.

Формат проведення конференції: дистанційний

Мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Мова публікацій у збірнику: українська, англійська, польська.

Підготовлені на основі доповідей статті будуть опубліковані після конференції в збірнику Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук», унесеному до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями),  016 – Спеціальна освіта) на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р., до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філологічних наук (035 – Філологія), у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності) на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р., а також включеному до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Увага! Статті перевіряються на наявність плагіату.

У період воєнного стану в Україні збірник буде видаватися лише в електронній формі.

Для участі в конференції  необхідно до 16 вересня 2022 року надіслати на електронну адресу nupp.conference2022@gmail.com у вигляді прикріплених файлів такі матеріали:

1) статтю (файл із назвою «Прізвище автора стаття», наприклад: Іваненко стаття.doc);

2) заявку на участь у роботі конференції (Іваненко заявка.doc);

3) відскановану квитанцію (або фотокопію чека) про оплату вартості організаційного внеску (Іваненко квитанція.jpg);

4) обов’язково рецензію наукового керівника або витяг із протоколу кафедри з рекомендацією статті до друку (для учасників без наукового ступеня).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Участь у конференції з публікацією статті – 1300 грн. Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку.
  2. Участь у роботі конференції без публікації статті – 200 грн.

Увага! Статті докторів наук у збірнику публікуються на загальних підставах.

Кошти за участь у конференції необхідно переказати на розрахунковий рахунок Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»:

 

Отримувач: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

IBAN: UA 778201720313201002201009727

Свідоцтво платника ПДВ № 23992918

ДКСУ ІПН 020711016348

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02071100

Код призначення платежу: 25010100

Обов’язково в призначенні платежу вказати: Конференція кафедри загального мовознавства та іноземних мов; прізвище та ініціали автора.

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Обсяг статті – 10–15 сторінок (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1 см).

УВАГА! У статті допускається не більше трьох авторів. Статті студентів публікуються тільки у співавторстві з науковим керівником.

Обов’язкові елементи публікації:

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують окремим рядком у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

Відомості про автора (авторів) вказують праворуч у наступному порядку: перший рядок – ім'я та прізвище автора; другий – номер ORCID, науковий ступінь і вчене звання; третій рядок – посада, місце роботи (повна назва); четвертий рядок – населений пункт, де живе або працює автор, та назва країни (зазначаються в дужках), e-mail. Ім’я та прізвище автора (авторів) виділяють напівжирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Прізвище автора друкується прописними (великими) літерами. Номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).

Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Заголовок друкується великими літерами окремим абзацом без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру.

Анотація подається відповідно до побудови: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Мінімальний обсяг анотації – не менше 1800 друкованих знаків. Обов’язкова вимога – належний рівень перекладу анотацій.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з погляду інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються в називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи.

*Відомості про автора, заголовок статті, анотація та ключові слова подаються двома мовами: українською та англійською.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки. Усі частини статті повинні бути виділені.

Список використаної літератури публікується під заголовком «Список використаних джерел». Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання на літературу слід подавати за допомогою дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки двокрапкою (Дегтярьов, 2014: 12).

Після списку використаних джерел і літератури подається «References». Транслітеровані посилання повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (П.І.Б. авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані. У кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. У випадку цитування книги назву видавництва (якщо це назва установи) повинно бути перекладено англійською мовою, в усіх інших випадках – транслітеровано, місце видання – перекладено.

Приклад транслітерації:

Суляк С.Г. Этнодемографические процессы в Бессарабии в XIX – начале XX в. Русин. Международный исторический журнал. 2012. № 1 (27). С. 6-26.

Sulyak S.G. Etnodemograficheskie protsessy v Bessarabii v XIX – nachale XX v. [Ethno-Demographic processes in Bessarabia in the XIX – beginning of the XX ages]. Rusin. International historical magazine, 2012, Nr 1 (27), pp. 6-26 [in Russian]. 

Загальні норми набору тексту:

1. Між словами ставити тільки один пробіл.

2. Розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-) та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами.

3. Не відділяти від попередньої цифри знак градуса, секунди, процента
(25°; 5'; 30''; 77%).

4. Відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш
Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; No 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.).

5. Відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа).

6. Скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс).

7. Лапки використовувати парні («»).

8. Апостроф має виглядати так – ’ .

9. Дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., т. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), ХV–XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік).

10. Часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44).

11. У цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ можна завантажити на офіційному сайті видання за посиланням: http://www.aphn-journal.in.ua/vimogi

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Координатори конференції:

+38 (066) 323-15-95 – Галаур Світлана Петрівна;

+38 (050) 765-24-97 Федоренко Юлія Петрівна;

е-mail: nupp.conference2022@gmail.com

web-сторінка: www.nupp.edu.ua

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ

Місце проведення конференції – центральний корпус Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», розташованого за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

 

 

ЗАЯВКА

 

на участь у роботі VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ»

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)______________________________

2. Науковий ступінь, учене звання ___________________________________

3. Місце роботи (повністю) _________________________________________

4. Посада ________________________________________________________

5. Назва секції____________________________________________________

6. Тема доповіді___________________________________________________

7. Поштова адреса_________________________________________________

8. Контактний телефон_____________________________________________

9. Адреса електронної пошти________________________________________