Всеукраїнська науково-практична конференція "Просторове планування для майбутнього України"

2023-05-25 09:40 - 2023-05-26 12:40

Мета конференції

Узагальнення напрацювань вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань просторового планування та вироблення пропозицій щодо його вдосконалення в напрямах геодезії, землеустрою, геоінформаційних технологій, будівель та транспортної інфраструктури

Основні тематичні напрямки конференції

  1. Просторове планування територіальних громад
  2. Геодезія, землеустрій та геоінформаційні технології
  3. Будівлі та транспортна інфраструктура

Робочі мови: українська, англійська.

Форма участі у конференції

Очна та заочна (у режимі відеоконференції)

Фінансові умови участі в конференції

Для участі в конференції в очній формі необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 100 грн. У вартість оргвнеску входять: публікація в електронному збірнику матеріалів конференції; отримання повного комплекту матеріалів учасника конференції; участь у роботі конференції; організаційні витрати. Оплата за проживання в суму оргвнеску не входить і оплачується учасниками самостійно. Учасники конференції з інших міст та/або країн можуть сплатити оргвнесок готівкою у гривнях при реєстрації.

Реквізити перерахування оргвнеску:

Отримувач: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Розрахунковий рахунок: IBAN UA778201720313201002201009727
МФО: 820172, Код: 02071100
Код призначення платежу: 25010100
Плата за участь у конференції «Просторове планування..» ПІБ

Надання матеріалів для участі

Бажаючі взяти участь у конференції повинні подати заявки в електронній формі: https://forms.gle/xJF3xRXCmoeX8Xev6 і надіслати тези доповіді на e-mаіl: kaf.adgz@gmail.com.

Всі прийняті доповіді будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції.

За бажанням учасників, за результатами конференції, матеріали можуть бути надруковані у фаховому виданні університету «Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування та будівництво». Збірник включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Умови опублікування та вимоги до оформлення статей розміщені на сайті університету у рубриці «Фахові видання» http://journals.nupp.edu.ua/znp

Контрольні дати

Заявка на участь до 14.05.2023 р.

Текст доповіді до 14.05.2023 р.

Оплата за участь у конференції до 25.05.2023 р.

Робота конференції 25-26.05.2023 р.

Культурна програма

Програмою конференції передбачається екскурсія по м. Полтаві. Учасники конференції можуть самостійно відвідати театри, музеї, виставки в м. Полтаві

Координатори конференції

36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, ауд.213-А Кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою

(050) 4046488 Гасенко Антон Васильович (формування програми конференції та збірника наукових праць)

(050) 6996862 Карюк Алла Миколаївна (загальні питання)

Е-mаіl: kaf.adgz@gmail.com

Вимоги до порядку подання та оформлення тез

Тези мають бути присвячені актуальній темі, містити результати глибокого наукового дослідження і оформлені відповідно до вимог. Тези подаються в електронному вигляді файлом Word у форматі *.doc або *.docx, що має назву за прізвищем першого автора (наприклад, Kozachenko.doc або Kozachenko.docх). Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва − 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал, поля − 2,0 см з усіх боків, абзац − 1,0 см.

Тези обсягом до 3-х повних сторінок подаються українською або англійською мовою.

Обов'язкові елементи:

  • індекс УДК
  • прізвище, ініціали (якщо авторів декілька – кожного з авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, ORCІD, e-mail;
  • заголовок;
  • анотація (до 100 слів);
  • ключові слова (3 − 5 термінів в називному відмінку);
  • основний текст.

 

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, анотація, ключові слова повторюються українською та англійською мовами.

 

Таблиці слід виконувати в редакторах Excel або Word без заливання. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідними заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули повинні бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об'єкт (розмір full − 12 pt).

Ілюстрації виконуються в Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об'єкт. Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або в градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об'єкти, графіки, діаграми виконуються в форматі * .wmf або * .tiff. Ілюстрація подається включеної (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація − один об'єкт) в текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація повинна бути надрукована з відповідною нумерацією та підрисунковим написом. Ширина ілюстрацій не повинна перевищувати 15,5 см.

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках − [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге − номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

Основний текст. Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині, абзац − 1,0 см, міжрядковий інтервал − 1,0.

Таблиця 1 − Назва (розміщується над таблицею, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

Малюнок 1 − Назва (розташовується під малюнком, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру).

Висновки. Наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок.

Література. Times New Roman 12 пт, структура − напівжирний курсив, вирівнювання по центру; список − звичайний курсив, вирівнювання по ширині).

Програма конференції Приклад оформлення тез Шаблон