XІІІ Все-українська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: теорія і практика»

2023-11-30 09:55 - 2023-11-30 12:55

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» запрошує Вас узяти участь у ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасна економічна наука: теорія і практика», яка відбудеться 30 листопада 2023 року.

Напрями роботи конференції

Секція 1. Розвиток економічної науки в умовах глобалізаційних процесів.

Секція 2. Економіка бізнесу в сучасних умовах.

Секція 3. Теорія та практика сучасного маркетингу.

Секція 4. Енергетичні, економічні та фінансові інновації в умовах євроінтеграції.

Секція 5. Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Вимоги до оформлення тез

Обсяг – 2 повні сторінки формату А4, набраного в редакторі MS Word. Текст має бути надруковано з одного боку аркуша, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,0, кеглем 14, абзац – 1,0 см, поля – 2,0 см з усіх боків. Рисунки мають бути згруповано в один графічний об’єкт; формули виконуються в редакторі Microsoft Equation.

У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжирним шрифтом, нижче у правому кутку вказуються прізвища та ініціали авторів, далі науковий ступінь, учене звання, назва закладу (установи та міста). Назва доповіді друкується через один інтервал великими літерами напівжирним шрифтом по центру, через один інтервал – текст, наприкінці тексту література, яка має бути оформлена відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

Зразок оформлення тез доповідей


УДК 330.4: 215.2

Зубко А.С., к.е.н., доцент
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Основний текст

 

Література


Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції складає 200 грн. Кошторис включає витрати на роздаткові матеріали, видання програми, макетування збірника тез доповідей. Кошти необхідно перерахувати на поточний рахунок університету, отримувач: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» IBAN: UA778201720313201002201009727 в ДКС України у м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100, ІПН 020711016348, Свідоцтво платника ПДВ № 23992918 з позначкою «Конференція кафедри Е, П та М», вказати прізвище та ініціали першого автора тез.

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно не пізніше 25 листопада 2023 року надіслати на електронну адресу konf.etre@gmail.com тези доповідей; заявку на участь за запропонованою формою; копію документа про сплату організаційного внеску в електронному вигляді. Файли назвати прізвищем автора (наприклад, zybko_tezu.doc; zybko_zayavka.doc; zybko_oplata.doc); у темі листа зазначити номер напряму конференції.

Інформаційний лист - запрошення Програма

Контакти оргкомітету

+380973775726 – Шевченко Олена Миколаївна, к.е.н., доцент