XІV Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи»

2021-12-09 09:00 - 2021-12-09 17:00

Обговорення проблем фундаментальних та природничих наук, економіки, екології, техніки і технологій; презентація результатів спільних наукових досліджень учених Національної академії наук України та Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; визначення перспектив розвитку наукових досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів.

Основні тематичні напрями конференції

1. СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

2. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

3. ВИРОБНИЦТВО, ТЕХНОЛОГІЇ, ІНЖЕНЕРІЯ

За напрямами роботи конференції буде видано збірник наукових праць.

Робочі мови: українська, англійська.

Вимоги до порядку подання й оформлення статей

Стаття має бути присвячена актуальній темі, містити результати глибокого наукового дослідження та оформлена відповідно до вимог.

Статті подаються в електронному вигляді файлом Word. Назва файла набирається латиницею і має містити прізвище першого автора та дату подання матеріалу (наприклад: Petrenko.doc).

Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва − 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал, поля – 2,5 см з усіх боків, абзацний відступ − 1,0 см.

Обов’язкові елементи:

− індекс УДК;

− прізвище, ініціали (якщо авторів кілька – кожного автора), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи;

− заголовок;

− анотація (до 100 слів);

− ключові слова (3 − 5 термінів у називному відмінку);

− основний текст.

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, заголовок, анотація, ключові слова повторюються українською та англійською мовами.

Статті обсягом від 3-х до 5-ти повних сторінок подаються українською чи англійською мовою і друкуються мовою оригіналу.

Таблиці слід виконувати в редакторах Excel чи Word без заливання. Кожна таблиця має бути надрукована з відповідними заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули мають бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об’єкт (розмір full – 12 pt).

Ілюстрації виконуються у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі *.wmf чи *.tiff. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація має бути надрукована з відповідним підрисунковим написом та нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Посилання в тексті оформлюють у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

Основний текст статті обсягом не менше, ніж 3 с. (Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині, абзацний відступ − 1,0 см, міжрядковий інтервал − 1,0).

Вступ / Introduction. ......... (в якому необхідно сформулювати актуальність та описати об’єкт дослідження; провести огляд світової літератури, у якій започатковано розв’язання проблеми (в тому числі аналіз останніх публікацій у виданнях, що входять до науковометричних баз даних – не менше трьох публікацій) і на які спирається автор; сформулювати мету, методи та задачі дослідження з проблеми, що розглядається у статті, виходячи з результатів огляду літератури);

Методика досліджень / Methods. ......... (необхідно описувати лише, якщо вони не є загальноприйнятими, в іншому випадку достатньо надати посилання на відповідний норматив)

Таблиця 1.

(Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по правому краю)

Назва таблиці (розташовується над таблицею,
Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

..........

Рисунок 1 – Назва (розташовується під рисунком,
Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

..........

Висновки / Conclusions. ........ (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розроблень)

 

Література

(Times New Roman 12 пт, структура − напівжирний курсив, вирівнювання по центру;
список – звичайний курсив, вирівнювання по ширині)

 

Для участі в конференції необхідно до 30 листопада 2021 року направити заявку, до якої додати матеріали для опублікування, на електронну адресу: v171@nupp.edu.ua.

Одержання заявки на участь та матеріалів для опублікування повинне бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до оргкомітету.

Обов’язково вказуйте повну поштову адресу, за якою потрібно надсилати збірник тез конференції.

Координати організаційного оргкомітету

+38 (050) 304 09 53 – Сівіцька Світлана Павлівна, проректор з наукової та міжнародної роботи, к.е.н.

З питань подачі та опублікування матеріалів конференції

+38 (0532) 57 32 20, +38 (067) 284 07 32 – Максюта Наталія Сергіївна, начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу.

Місце проведення конференції

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», який розташований за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Додаткова інформація

Інформацію щодо організаційного внеску за участь у конференції, а також розклад роботи секцій та «круглих» столів буде надано у другому інформаційному листі.

Заявка

на участь у ХІV Міжнародної науково-практичної конференції
«Академічна та університетська наука – результати та перспективи»

 1. Прізвище (українською та англійською мовами):
 2. Ім’я (українською та англійською мовами):
 3. По батькові:
 4. Посада, вчений ступінь, учене звання:
 5. Організація:
 6. Адреса:
 7. Назва секції:
 8. Назва доповіді:
 9. Телефон:
 10. Е-mail:
 11. Формат участі (дистанційна, очна участь):

Зразок оформлення статей


СЕКЦІЯ

УДК__ (Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання зліва)

⏎ (пробіл)

Відомості про авторів

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, ORCID,

 ORCID, e-mail)

(Times New Roman 12 пт, курсив, вирівнювання справа)

⏎ (пробіл)

Назва статті (українською мовою)

(Times New Roman 14 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

⏎ (пробіл)

Анотація. Хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

(Times New Roman 12 пт, курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см)

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

Ключові слова: Хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

(Times New Roman 12 пт, курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см)

⏎⏎⏎

 

UDC__

⏎ (пробіл)

Information about the authors

(name, initials, scientific degree, academic status, place of work,

ORCID, e-mail)

(Times New Roman 12 pt, cursive type, range right)

Name of Article (English language)

(Times New Roman 14 pt, semibold type, centre alignment)

Abstract. Хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

(Times New Roman 12 pt, cursive type, width alignment, indention first line indent 1 сm)

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

Keywords: Хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

(Times New Roman 12 pt, cursive type, width alignment, indention first line indent 1 сm)

 

Основний текст (Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см)

хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх

 

Література

 1. Алексеєв, С.С. Теорія державного регулювання / С.С. Алексеєв. – К.: ЦУЛ, 2006.
  206 с.

 

Перелік секцій Повідомлення Резолюція Збірник НАН Програма