Аспірантура і докторантура

Аспірантура

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» оголошує прийом до аспірантури для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на денну та заочну форми за спеціальностями:

051 Економіка;

073 Менеджмент;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

133 Галузеве машинобудування;

172 Телекомунікації та радіотехніка;

183 Технології захисту навколишнього середовища;

185 Нафтогазова інженерія та технології;

191 Архітектура та містобудування;

192 Будівництво та цивільна інженерія.

Термін прийому документів для вступу до аспірантури:

– з 28 грудня 2019 р. по 6 березня 2020 р.

Термін підготовки в аспірантурі – 4 роки.

Навчання в аспірантурі завершується захистом аспірантом дисертаційної роботи та присудженням йому освітньо-наукового рівня доктора філософії.

Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України "Про вищу освіту". Зокрема, аспіранти мають право на:

  • академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність;
  • вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у вищих навчальних закладах (наукових установах), бібліотеках і державних архівах України;
  • отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника;
  • безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи.

Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Аспірантам, які навчаються на денній або заочній формах, надається відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання.

Іноземні громадяни зараховуються до аспірантури на протязі року.

Для вступу до аспірантури подаються такі документи: 1) заява; 2) копія диплома магістра/спеціаліста (разом із додатком до нього) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації); 3) особовий листок з обліку кадрів; 4) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності; 5) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у; 6) 2 фотокартки 3х4 см.

Паспорт та диплом про вищу освіту пред’являються вступником особисто.

За довідками звертатися за адресою: 36601, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, кімн. 325-Ф, тел.: (0532) 57-32-20; (066)832-72-60. E-mail: aspirantura.pntu@gmail.com.

Перелік галузей знань та спеціальностей,

за якими проводиться прийом на навчання

для здобуття наукового ступеня доктора філософії (в аспірантурі)

 (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України

від 23.06.2016 р. № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності

на третьому освітньо-науковому рівні»;

від 21.12.2017р. №491-л "Про ліцензування освітньої діяльності")

 

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Вступні випробування до аспірантури університету складаються з:

– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

– вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

– співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій та досягнень;

– додаткового вступного іспиту для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до університету протягом одного календарного року.

Інформація оновлюється...

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ (ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ / ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 

– з відривом від виробництва (денна форма навчання) – 21500,00 грн. за рік;

 

– без відриву від виробництва (заочна форма навчання) – 18300,00 грн. за рік

 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 

– з відривом від виробництва (денна форма навчання) – 90400,00 грн. за рік;

 

– без відриву від виробництва (заочна форма навчання) – 77000,00 грн. за рік

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. №309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».
  2. Наказ МОН молодьспорту від 17.10.2012р. №1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».
  3. Наказ МОНмолодьспорту від 03.12.2012р. №1380 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112».
  4. Лист МОН України № 1/9-586 від 04.14.2015 р. "Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях".
  5. Постанова КМУ №261 від 23.03.2016р. "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ВНЗ (наукових установах)".
  6. Наказ МОН України №40 від 12.01.02017 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації".

Наказ 1112

Наказ 1364

Наказ 1380 (зміни до наказу 1112)

Лист МОН України № 1/9 586

Постанова КМУ № 261

Наказ МОН України №40

 

 

 

Докторантура

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» оголошує прийом до докторантури за спеціальностями:

051 Економіка;

192 Будівництво та цивільна інженерія.

Прийом документів – із 28 грудня 2019 р. по 26 лютого 2020 р.

Для вступу подаються такі документи: 1) заява; 2) копія диплома (разом із додатком до нього) магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації); 3) особовий листок з обліку кадрів; 4) список опублікованих наукових праць і винаходів; 5) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у; 6) 2 фотокартки 3х4 см; 7) копія диплома доктора філософії або кандидата наук; 8) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ПолтНТУ, із згодою бути науковим консультантом. Підпис доктора наук, який надав письмову характеристику наукової діяльності вступника, засвідчується за місцем його роботи.

Паспорт та дипломи про вищу освіту, доктора філософії або кандидата наук пред’являються вступником особисто.

За довідками звертатися за адресою: 36601, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, кімн. 325-Ф, тел.: (0532) 57-32-20; (066) 832-72-60. E-mail: aspirantura.pntu@gmail.com.

 

Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими проводиться прийом до докторантури у 2020 році

 

Галузь знань

Спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

  

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В ДОКТОРАНТУРІ (ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ / ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 

26800,00 грн. за рік

 

Контактна інформація:

Відділ аспірантури,

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, кімн. 325–Ф,

тел. (0532)57-32-20, (066)832-72-60,

E-mail: aspirantura.pntu@gmail.com