БИБА Володимир Васильович

БИБА Володимир Васильович

ПОСАДА:

Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 Bibavv1@ukr.net

ОСВІТА:

1996-2001 Кваліфікація – спеціаліст Інженер-будівельник, спеціальність «Промислове і цивільне будівництво», Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
2001-2002 Кваліфікація – спеціаліст Економіст-бухгалтер, спеціальність «Облік і оподаткування», Полтавська державна аграрна академія;
2007 Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2002-2007 Працював на посадах асистента, ст. викладача, доцента кафедри.
2007 - до сьогодні Доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
з 2022 Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ:

– Грамота Полтавської обласної державної адміністрації, Департамент освіти і науки (2018);

– Грамота міністра Міністерства освіти і науки України (2019);

– Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (2020).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Сфера наукових інтересів - проблеми економічної та енергетичної безпеки України, дослідження фінансово-економічного стану підприємств, проблеми функціонування окремих галузей, управління, будівництво.

Биба В.В. є учасником програми ERASMUS+ “Jean Monnet” викладачів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 599740-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE: THE CHALLENGES OF ENERGY EFFICIENCY: COOPERATION OF UKRAINE WITH THE EU.

Биба В.В. викладає дисципліни: «Економіка підприємництва», «Економічний аналіз», «Аналіз підприємницької діяльності», «Економіка будівництва».

Автор понад 100 публікацій, в т. ч. статті у виданнях, що індексуються НМБД Scopus, Web of Science Core Collection, а також у фахових журналах, у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей, іншої навчально-методичної літератури.

Репозитарії

 1. Биба В.В. Система управлінського обліку: сутність, завдання та етапи впровадження/ Биба В.В., Матюшіна Ю.І. // Економіка та держава – 2015. - №1. - c. 60 – 63. Режим доступу до журналу: http://www.economy.in.ua
 2. Биба В.В. Особливості фінансування енергозберігаючих заходів: співпраця з ЄС [Електронний ресурс] / В.В. Биба, І.В. Міняйленко // Економіка та суспільство. –2018. – №14. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-14
 3. Биба В.В. Моделювання просторового розвитку добувної промисловості Полтавського регіону / В.В. Биба, І.В. Міняйленко // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн.- 2016. - №11 (185). - С. 222-229.
 4. Биба В.В.Дослідження ринку чорної металургії України / В.В. Биба, Н.О. Шумовська // Сборник научных трудов SWorld. Т. 39. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – Вып. 3. - С. 22–26.
 5. Биба В.В. Потенціал енергозбереження в Україні та перспективні напрямки його використання / В.В. Биба, Д.С. Матузний // Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали Всеукр. студентської Інтернет-конф., 16–17 жовт. 2014 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 70–72.
 6. Биба В.В. Якість продукції як чинник конкурентоспроможності підприємства / В.В. Биба, Н.Б. Теницька // Економіка та суспільство [Електронний ресурс]. – 2017. –Вип. 12. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua
 7. Биба В.В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України / В.В. Биба, П.В. Махічева // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – № 5 (66). – С. 69-74.
 8. Биба В.В. Стан матеріально-технічної бази сільсько-господарських підприємств України / В.В. Биба, П.В. Махічева // Економіка і регіон. – 2017. – № 5. – С. 69–73
 9. Биба В.В. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України / Биба В.В., В. Гаташ // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). - Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 4(39),т. 2. – С. 3 – 9.
 10. Биба В.В. Оптимальний метод розподілу непрямих витрат на машинобудівному підприємстві / Биба В.В., Коба О.В., Миронова Ю.Ю. // Актуальні проблеми економіки: наук. економ. журнал, 2016.- №1 (175).- С. 332 - 339
 11. Биба В.В. Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства/ В.В. Биба, Т.В. Лоза // Економіка та держава: наук. фах. вид. з економ. та держ. управ. – 2015. - №5. - c. 110 – 114. Режим доступу до журналу: http://www.economy.in.ua
 12. Биба В.В. Сутність і зміст організації управлінської праці менеджера / В.В. Биба, О.О. Пікалов // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 03 листоп. 2022. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 168–170.
 13. Биба В.В. Історія ідей менеджменту / В.В. Биба // Тези 75-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 02 трав.–25 трав. 2023 р.). – Т. 2. – С. 15–17.
 14. Биба В. Сучасні методи та принципи управління персоналом на виробничому підприємстві / В. Биба, Н. Пінчук // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 квіт. 2023 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – С. 95–97.
 15. Биба В.В. Пріоритети модернізації системи енергозабезпечення як складова структурної перебудови національного господарства України / В.В. Биба, А.А. Рожко // Економічні аспекти енергозбереження : проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали Всеукр. студентської Інтернет-конф., 16–17 жовт. 2014 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 138–141.
 16. Биба В.В. Оцінка ефективності використання альтернативних і поновлюваних джерел енергії / В.В. Биба, Б.М. Шестопал, І.В. Урсуляк // Економічні аспекти енергозбереження : проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали Всеукр. студентської Інтернет-конф., 16–17 жовт. 2014 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 198–201.
 17. Биба В.В. Перспективи впливу євроінтеграції на розвиток підприємництва в Україні / В.В. Биба, К.В. Чичуліна // Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті європейської інтеграції: кол. монографія / за заг. ред. В.Я. Чевганової. – Полтава:ПолтНТУ, 2016. – С. 57 – 77.
 18. Міняйленко І.В. Мотиваційний механізм енергозбереження на підприємстві / І.В. Міняйленко, В.В. Биба // Building innovations – 2020 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. азерб.-укр. наук.-практ. конф. (1 – 2 черв. 2020 р., Баку – Полтава). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 459-461.
 19. Биба В.В. Досвід стажування, навчання та роботи у країнах Європейського Союзу / В.В. Биба, Н.М. Пінчук, В.С. Каралкін // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції : матеріали X Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 листоп. 2023 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. – C. 50–51.
 20. Биба В.В. Проблеми економічного розвитку в умовах воєнного стану / В.В. Биба, М.В. Шапіро // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 черв. 2022 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 248–249.
 21. Биба В.В. Особливості діяльності малого бізнесу в умовах воєнного стану / В.В. Биба // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 черв. 2022 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 247.
 22. Брижань І.А. Еволюція ключових детермінант економічного розвитку / Брижань І.А., Биба В.В. // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць / за заг. ред. Єханурова Ю.І., Филюк Г.М.) – К.: Київський ун-т, 2014. – Вип. 1 (28). - С. 323 – 335.
 23. Биба В.В. Ефективність використання матеріально-технічної бази підприємства / В.В. Биба, П.В. Махічева // Економіка та суспільство : електронне наук. фах. вид. - 2016 . -№3. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-3/10-articles-3/192-biba-v-v-makhicheva-p-v
 24. Биба В.В., Інвестиційне забезпечення розвитку будівельної галузі в Україну / В.В. Биба // Економіка і регіон: наук. вісн. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - №1 (38). – С. 67 – 71.
 25. Биба, В.В. Економічні результати проведення Євро - 2012: аналіз та перспективи реалізації інфраструктурних проектів в Україні. / В.В.Биба, О.В. Чмирь: наук. праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1(4). Т.3. – Полтава: ПДАА. – 2012 – С. 14-20.
 26. Биба В.В. Аналіз можливих варіантів подолання боргової кризи у світовій економіці /В.В. Биба, Р.А. Міщенко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1(4) – Полтава: ПДАА, 2012. - Т. 2. - С. 63 – 68.
 27. Пінчук Н.М. Сталий розвиток як основа зростання національної економіки / Н.М. Пінчук, В.В. Биба // Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 трав. 2023 р. – Х. : ДБТУ, 2023. – С. 40–43. – URL : http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/
 28. Теницька Н.Б. Аналіз трудових показників : навч. посіб. для студ. спец.«Економіка» усіх форм навч. / Н.Б. Теницька, І.В. Міняйленко, В.В. Биба . – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 109 с.
 29. Биба В.В. Оцінка конкурентних переваг розвитку підприємництва у сфері туризму на основі SWOT-аналізу [Електронний ресурс] / В.В. Биба, Н.Б. Теницька, В.Р. Білизна // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. № 19. – С. 287-291.– Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-19
 30. Биба В.В. Матричний метод оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства / В.В. Биба, Н.Б. Теницька, Д.Л. Каліновська // Економіка та суспільство [Електронний ресурс]. – 2017. – №13. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-13
 31. Биба В.В. Бар’єри на шляху підвищення енергоефективності в Україні / В.В. Биба, І.В. Міняйленко, В.Б. Васюта // Building Innovations – 2019 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. укр.-азерб. конф., 23 – 24 трав. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С.430-432.
 32. Биба В.В. Теоретичні підходи до оцінки передумов поглиблення світової економічної кризи / В.В. Биба, А.С. Скрильник, О.В. Чмирь // Економіка і регіон. – 2012. – № 1. – С. 59-62.
 33. Биба В.В. Енергоефективність та енергозбереження – проблеми та шляхи вирішення / В.В. Биба, І.В. Міняйленко, Т. Наконечна // Building innovations – 2020 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. азерб.-укр. наук.-практ. конф. (1 – 2 черв. 2020 р., Баку – Полтава). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 432-435.
 34. Биба В.В. Світовий досвід мотивації працівників та можливості його адаптації до умов підприємств України / В.В. Биба, Н.Б. Теницька // Економіка та суспільство : електронне наук. вид. – Мукачево : МДУ, 2017. – Вип. № 10. – С. 166-171. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-10
 35. Биба В.В., Ковалець М.В. Чинники, що впливають на прибуток сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах {Електронний ресурс}.-//Ефективна економіка. – 2016. - №5. - Режим доступу : htp://www.economy.nayka.com.ua
 36. Васюта В.Б. Науково-методичний підхід до формування системи управління туристичним підприємством / В.Б. Васюта, В.В. Биба, І.В. Міняйленко // Business processes in tourism : collective monographn. − Poznan : Wydawnictwo Naukowe, 2019. − P. 78-94
 37. Биба В.В. Розвиток альтернативних джерел енергії як інструмент забезпечення енергетичної безпеки України / В.В. Биба, О.В. Чмирь // Сборник научных трудов SWORLD : Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013», 19–30 марта 2013 г. - Одеса, 2013. - Т. 33. - С. 30– 36.
 38. Биба В.В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України на міжнародних ринках / В.В. Биба // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (62). – С. 95-100.
 39. Биба В.В. Стратегії сталого розвитку в менеджменті: від ідеї до реалізації / В.В. Биба, І.В. Міняйленко // Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 трав. 2023 р. – Х. : ДБТУ, 2023. – C. 173–176. – URL : http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/
 40. Биба В.В. Аналіз підприємницької діяльності : навч. посіб. для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого рівня вищої освіти усіх форм навчання / В.В. Биба, І.В. Міняйленко, Н.Б. Теницька. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – 182 с.
 41. Биба В.В. Теоретичні підходи щодо оцінки передумов поглиблення світової економічної кризи / В.В. Биба, А.С. Скрильник, О.В. Чмирь // Економіка і регіон. – 2012. – №1(32). – С. 59-63.
 42. Биба В.В. Організація управлінського обліку в бюджетних установах як фактор посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів / В.В. Биба, Ю.І. Матюшіна, Ю.І. Карпець // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2014. – № 5. – Режим доступу до журналу: htp://www.economy.nayka.com.ua
 43. Биба В.В. Аналіз підприємницької діяльності. Модуль 2. Аналіз діяльності промислового підприємства : навч. посіб. для студ. спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 «Маркетинг» першого рівня вищої освіти всіх форм навчання / В.В. Биба, І.В. Міняйленко. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. – 118 с.
 44. Биба В.В. Підходи до оцінювання енергоефективності підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід / В.В. Биба, В.Б. Васюта, І.В. Міняйленко // Technology, engineering and science - 2018 : зб. наук. пр. I Міжнар. наук.-практ. конф., Лондон, 24-25 жовт. 2018 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – С. 131-132
 45. Byba V. Method of allocation of indirect charges of machinebuilding production on permanent and variable constituents / V. Byba, Y. Mironova // Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015, No.1. (7) (January-June), Volume VIІ. - «Harvard University Press», 2015. – P. 353 – 362
 46. Биба В.В. Теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління просторовим розвитком регіонів України / В.В. Биба, І.В. Міняйленко // British Journal of Science, Education and Culture, Vol. ІІІ. - London: London University Press, 2015. – №1 (7) . - Р. 167 – 175.
 47. Беседін В.Ф. Технології аналізу трудових показників суб’єктів підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. спеіц. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого рівня вищої освіти усіх форм навч. / В.Ф. Беседін, Н.Б. Теницька, В.В. Биба. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 109 с.
 48. Навчальний посібник до вивчення курсу «Виклики енергоефективності: співпраця України з ЄС» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» другого рівня вищої освіти / К.В. Чичуліна, В.В. Биба, І.В. Міняйленко, В.В. Скриль. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2020. – 257 с.
 49. Васюта В.Б. Науково-методичні підходи до оцінювання факторів просторового розвитку регіону / В.Б. Васюта, В.В. Биба, І.В. Міняйленко // Economics and Finance. – 2018. – № 11. – С. 26-39.
 50. Миняйленко И.В. Зарубежный опыт формирования модели экономического пространства регионов государства / И.В. Миняйленко, В.В. Биба // Сборник материалов XIII Междунар. науч.-практ. конф. «Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития». - Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2013. - С. 295-299.
 51. Міняйленко В.Г. Проблеми та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі [Електронний ресурс] / В.Г. Міняйленко, І.В. Міняйленко, В.В. Биба // Ефективна економіка. – 2018. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6463
 52. Биба В.В. Енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Биба, О.М. Кулініч // The Advanced Science Journal, Economics humanities: міжнар. наук. журн.- 2014. - №9. - С. 117 – 123.
 53. Byba V. The theoretical basis of total quality management products and servises / V. Byba, N. Ananevych // The Advanced Science Journal. Economics humanities. – 2014. – Iss. 9. – P. 117–123.
 54. Жукова Л.М. Концептуальні уявлення про межі ефективності управління інноваційним розвитком економіки в умовах глобальної невизначеності / Л.М. Жукова, Л.М. Губа, В.В. Биба // Економіка і регіон. – 2023. – № 4 (91). – C. 24-29. – DOI: 10.26906/EiR.2023.4(91).3189
 55. Марченко О.В. Характерні особливості підприємництва та інструменти маркетингової політики в умовах воєнного стану / О.В. Марченко, В.В. Биба // Інвестиції: практика та досвід. – 2024. – № 4. – С. 71–78. – DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.4.71.
 56. Arnaut Javier L. The role of stakeholders in cooperation between the authority, company management and public institutions / Javier L. Arnaut, V.V. Byba // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах сучасних реалій : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 черв. 2023 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. – С. 34–36.
 57. Byba V.V. Star-up: search of ways of investment support for development of small business / V.V. Byba, V.B. Vasіuta, I.V. Miniailenko // Науковий вісник Полісся. – 2018. – №1 (14), ч. 1. – С. 157-163.
 58. Потенціал енергоефективності України: перспективи співпраці з ЄС : навч. посіб. для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» другого рівня вищої освіти / К.В. Чичуліна, В.В. Биба, І.В. Міняйленко, В.В. Скриль. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – 109 с.
 59. Биба В.В. Управління розробленням логістичної стратегії як складової загальної стратегії розвитку підприємства / В.В. Биба, Н.М. Пінчук, В.О. Марченко // Ефективна економіка. - 2023. - №10, - https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.10/ - URL : https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2327
 60. Биба В.В. Економічна сутність, значення і завдання управління витратами / В.В. Биба, Н.М. Пінчук, Н.Ю. Ващенко // Ефективна економіка. – 2024. – №1. – DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.1.61. – URL : https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2907
 61. Биба В.В. Інформаційні технології в управлінні ресурсами / В.В. Биба, Н.М. Пінчук, В.С. Каралкін // Ефективна економіка. – 2024. – № 2. – DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.76. – URL : https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3131/3167
 62. Byba V.V. Fundamental principles of management and innovation for the sus-tainable development of the enterprise / V.V. Byba, N.M. Pinchuk // Механізми управління розвитком територій : зб. наук. пр. – Житомир : Поліськ. нац. ун-т, 2023. – Ч. 1. – С. 14-18.
 63. Byba V.V. Change Management: Analysis and management of the complexity of changes in the Ukrainian companies organization after war / V.V. Byba, N.M. Pinchuk // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст : тези доп. міжнар. наук.- практ. конф., 12-13 жовт. 2023 р. – Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2023. – С. 445-448.
 64. Arnaut Javier L. Energy European leadership: the way to a sustainable future / Javier L. Arnaut, V.V. Byba // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : vатеріали VІI Міжнар/ наук.-практ. Інтернет-конф., 17 трав. 2023 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. – С. 178–181.
 65. Byba V.V Alternative energy sources development as an instrument of the energy security of Ukraine [Electronic resuorse] / V.V. Byba, O.V. Chmyr // Modern scientific research and their practical application. – Odessa : Kupriyenko SV, 2013. – Vol. J21317. – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/J21317.pdf - Article CID Number.
 66. Inclusive Economic Growth in Ukraine: The Social Aspect / A.S. Skrylnik, O.O. Skrylnyk, S.Yu. Kulakova, V.V. Byba // International Journal of Engineering & Technology. - 2018. - Vol. 7, № 4.8. - P. 608-612.
 67. Study tutorial "The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU" for students of the second level of Higher Education by specialty 076 "Entrepreneurship, trade and stock market", 101 "Ecology", 192 "Construction and civil engineering" / K.V. Chichulina, V.V. Byba,I.V. Miniailenko, V.V. Skryl. – Poltava : National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», 2021. – 178 с.
 68. Study tutorial "Ukraine's energy efficiency potential: prospects for cooperation with the EU" for students of specialty 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activity", 101 "Ecology", 192 "Construction and civil engineering" of the second level of higher education / K.V. Chichulina, V.V. Byba, I.V. Minyaylenko, V.V. Skryl. – Poltava : National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, 2022. – 83 p.
 69. Vasiuta V.B. Spatial development modeling of the poltava region / V.B. Vasiuta, V.V. Byba, I.V. Minialenko // Association Agreement: Driving Integrational Changes : Monograph. –Chicago, Illinois : USA Accent Graphics Communications, 2019. – P. 629-641
 70. Koba О.V. Construction work cost determination / О.V. Koba, Yu.Yu. Myronova, V.V.Byba // International Journal of Engineering & Technology. - 2018. - Vol. 7. - Р. 1- 7.
 71. Chychulina K.V. Energy Efficiency Issues in Ukraine and EU / K.V. Chychulina, V.V. Byba, I.V. Miniailenko // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 75-83
 72. Byba V.V. Methodical Foundations of Organizational and Economic Concept Formation of Energy Saving / V.V. Byba, I.V. Miniailenko // Економіка і регіон. – 2021. – № 1 (80). – С. 26-33. – DOI 10.26906/EiR.2021.1(80).2235
 73. Economics Energy Efficiency: Problems of Nowadays and of the Future : coll. monograph / K.V. Chichulina, V.V. Byba, I.V. Miniailenko, V.V. Skryl, V.B. Vasiuta, S.B. Ivanytska, A.O. Аgeicheva, T.O. Halaida; edit. by Kseniia Chichulina. – Warsaw : RS Global, 2020. – Within the framework of a project EU Erasmus +: "The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU", № 599740-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE. – 110 p.