Онищенко Світлана Володимирівна

Онищенко Світлана Володимирівна

Онищенко Світлана Володимирівна

ПОСАДА:

Директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

fem.onyshchenko@nupp.edu.ua

ОСВІТА:

Кваліфікація – спеціаліст з фінансів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2006

Захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , 2018

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доктор економічних  наук

Професор

Професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Член-кореспондент Академії економічних наук України

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ

Лауреат премії Президента для молодих вчених

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених

Заслужений діяч науки і техніки України

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Здійснює викладання таких навчальних дисциплін:

«Фінансовий аналіз» ;

«Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства»;

«Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця»;

«Фінансово-економічна безпека підприємницької діяльності»

«Управління науковими та інноваційними проектами»;

«Управління startup проектами».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера наукових інтересів - дослідження проблем безпечного розвитку національної економіки держави, регіону; проблеми та перспективи зміцнення фінансової й бюджетної безпеки та забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку.

Онищенко С.В.  має 250 публікацій та 12 авторських свідоцтв, з них 155 наукові та 60 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, є автором підручників, навчальних посібників та монографій.

h-індекс в Scopus – 7; h-індекс в Web of Science – 2

https://orcid.org/0000-0002-6173-4361

ОСНОВНІ МОНОГРАФІЇ

Онищенко С.В. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія / за ред. В. Онищенка та Г. Козаченко. У 3-х т. Т. 3. Полтава : ПолтНТУ, – 2019. – 389 с.

Онищенко С.В. Загрози економічній безпеці України в умовах глобалізації та міжнародної конкуренції  / З.С. Варналій, С.В. Онищенко, О.А. Маслій // Безпека та конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці : Монографія / За заг. ред. А. І. Мокія. – Запоріжжя-Львів: ФОП Мокшанов В.В., 2019. – С.198-251.

Onyshchenko S. FOREIGN EXPERIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION REFORMING AND ITS ADAPTATION IN UKRAINE/ Onyshchenko S., Kulchii I., Pasichna I.// Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. P.251-264. (ЄС)

Onyshchenko, S., UKRAINE BUDGET SECURITY: FOUNDATIONS AND DIRECTIONS OF PROVISION IN TERMS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT / S.Onyshchenko, Z. Varnalii//  ECONOMIC SECURITY AT RISKS: FINDINGS FROM THE DIGITALIZATION OF NATIONAL ECONOMY. monograph. /  University of Economy in Bydgoszcz. Poland Publishing House. 2019. P.117-132. (ЄС).

Onyshchenko S. Socio-Economic Security of the Region: Monograph /S. Onyshchenko, G. Kozachenko, O. Maslii, O. Bondarevska. A. Rončević – Varazdin: University North, Croatia, – 2019. – 203 p. (ЄС)

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Фінансова безпека підприємства: навч. посібник / З. С.  Варналій, З. Б.  Живко, Р. Р. Білик, С. В. Онищенко, М. О.  Живко; за ред. З. С.  Варналія. К., 2018. 300 с.

Управління фінансово-економічною безпекою: [підручник] / [Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора]; за заг. ред. В.О. Онищенка та Г.В. Козаченко. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. – 530 с.

3. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : підручник / З.С. Варналій,   Т.Г. Васильців, О І. Іляш, С.В. Онищенко; за ред. З.С. Варналія. Чернівці: Технодрук, 2020. – 550 с.

4. Бюджетний менеджмент підручник В.О. Онищенко, С.В. Онищенко, А.Ю. Бережна, О.М. Філонич за ред. В.О. Онищенко. Полтава. НУПП:  2022. – 1007 с.

ПУБЛІКАЦІЇ У ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО ПЕРЕЛІКУ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ, ЗОКРЕМА SCOPUS, WEB OF SCIENCE, CORECOLLECTION

Onyshchenko S. REGION BUILDING COMPLEX SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY THREATS  / Kozachenko A., Onyshchenko S , Maslii A.// International Journal of Engineering & Technology. - 7 (3.2) (2018) Р. 215-218. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14405.

Onyshchenko S. The Impact of External Threats to the Economic Security of the Business / S. Onyshchenko, O. Maslii, B. Ivanyuk // 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System: Collection of scientific articles. – Atlantis Press, Paris, France, 2019. (Web of Science)

Onyshchenko S. Ukraine Construction Complex Innovation-Oriented Development Management / S. Onyshchenko, S.Yehorycheva, O. Furmanchuk, O. Maslii // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations – 2019. –  P. 687-700. (Scopus)

Оnyshchenko S.V. State policy for ensuring budgetary security of Ukraine in terms of financial globalization/ Z.S. Varnalii, S.V. Onyshchenko, О.А. Maslii // International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 12, December 2020, pp. 2283-2292. DOI: 10.34218/IJM.11.12.2020.215 (Scopus)

Onyshchenko S. CONCEPTUAL PRINCIPLES OF PROVIDING THE INFORMATION SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION / S.V. Onyshchenko, А. Yanko, А. Hlushko, S.Sivitska //  International Journal of Management (IJM). 2020. – Volume 11, Issue 12, December 2020, pp.1709-1726, Article ID: IJM_11_12_157 (Scopus)

DOI: 10.34218/IJM.11.12.2020.157

Onyshchenko S. State Policy for Ensuring Budgetary Security of Ukraine in Terms of Financial Globalization / Z. Varnalii, S. Onyshchenko, O. Filonych, О. Maslii // International Journal of Management (IJM). Volume 11, Issue 12, December 2020, pp. 2283-2292. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.12.2020.215

Onyshchenko S., Risks and Threats to Economic Security of Enterprises in the Construction Industry Under Pandemic Conditions. / S. Onyshchenko,  A. Hlushko, O. Maslii, V. Skryl – In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. ICBI 2021. – Lecture Notes in Civil Engineering. – vol 181. – р. 711-724 Springer, Cham. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_66

Onyshchenko S. Prerequisites for Shadowing and Corruption in the Construction Business of Ukraine / Z. Varnalii, S. Onyshchenko, O. Maslii, O. Filonych // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2021. – Volume 181. – P. 793–808. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.1007/978%2D3%2D030%2D85043%2D2_73 

Onyshchenko S., Yanko A., Hlushko A., Sivitska S. Increasing Information Protection in the Information Security Management System of the Enterprise. – In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. ICBI 2021. –Lecture Notes in Civil Engineering. – vol 181. – р. 725-738 Springer, Cham. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_67

Onyshchenko S. TRUST IN THE FINANCIAL SECTOR: A NEW APPROACH TO CONCEPTUALIZING AND MEASURING/ Onyshchenko S., Brychko M., Litovtseva V., Yevsieieva A. // ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ № 1 (42). - 2022 - P. 206-217 Web of Science, категорії А. WOS:000784467800020