Наукова школа «Безпекоорієнтоване управління економікою: держава, регіон, підприємство»

Галузь науки – економіка.

Напрями науково-технічної діяльності – формування та реалізація фінансової й бюджетної політики; інвестиційна політика в національній економіці України; інноваційний зміст регіонального та державного розвитку; формування ринку нерухомості та іпотечного ринку в Україні; економічна та фінансова безпека України в умовах сталого розвитку та виходу з кризи; забезпечення енергетичної безпеки України та енергоефективності національної економіки; економічна ефективність та соціальна стабільність розвитку держави, регіонів, підприємств у системі забезпечення економічної безпеки України.

Види дослідження – фундаментальні, прикладні розробки.

Науковий керівник і засновник наукової школи – ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор Онищенко Володимир Олександрович.

Рік народження – 1969.

У 1993 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут, отримав диплом з відзнакою за спеціальністю „Теплогазопостачання, вентиляція і охорона повітряного басейну».

У 1995 році закінчив Полтавський державний технічний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль, аналіз у промисловості та будівництві».

У 1997 році закінчив Київський інститут банкірів за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Кандидат технічних наук з 1996 року за спеціальністю 05.05.02 «Машини і агрегати для виробництва будівельних матеріалів, конструкцій і виробів».

З 1999 року по 2002 рік навчався у докторантурі Інституту економіки правових досліджень Національної академії наук України.

У 2001 році ініціював і створив кафедру «Фінансів», яку очолив і став першим завідувачем цієї кафедри.

У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему «Основи формування інвестиційної політики регіону» за спеціальністю 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка».

Онищенко Володимир Олександрович – голова Ради ректорів ЗВО III–IV рівнів акредитації Полтавського регіону, член президії Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, президент Полтавського територіального відділення «Малої академії наук учнівської молоді», голова Полтавського територіального відділення Академії будівництва України, академік Української нафтогазової академії, голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д44.052.03, головний редактор наукового вісника ПолтНТУ «Економіка і регіон», «Economics and Management» та «Przegląd Nauk Stosowanych» (Польща). Нагороджений грамотою Верховної Ради України, знаком МОН України «За наукові досягнення», нагрудним знаком МОН України «Петра Могили» за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки України. Автор сімнадцяти монографій, п’ятнадцяти навчальних посібників і підручників, понад 250-ти наукових публікацій, у тому числі двадцяти п’яти у наукометричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus.

Наукові дослідження школи спрямовані на комплексне теоретичне розроблення та наукове обґрунтування основних фінансово-економічних пріоритетів державної політики щодо безпекоорієнтованого управління інноваційними моделями розвитку, підвищення ролі фінансового ринку в побудові й реалізації інноваційно-інвестиційної моделі господарського комплексу, зокрема:

– визначення механізму та методів формування фінансово-інноваційної моделі розвитку регіонального господарського комплексу та національної економіки;

– розроблення методики оцінювання інноваційного потенціалу регіону; механізмів та інструментів забезпечення економічної, соціальної, інноваційно-технічної, екологічної та фінансової безпеки України;

– узагальнення та систематизації теоретико-методологічних положень сутності, змісту, взаємозв’язку механізмів економічної безпеки розвитку держави та регіону та понятійного апарату в цій сфері;

– вивчення світового досвіду формування стратегій економічної безпеки національного та регіонального розвитку на довго- й середньострокову перспективу та механізмів їх забезпечення;

– розроблення методології та методики визначення соціальної стійкості та економічної ефективності сучасних моделей розвитку регіонів України в системі забезпечення економічної безпеки держави;

– оцінка дієвості фінансових та інноваційно-інвестиційних механізмів реалізації стратегій економічної безпеки розвитку регіонів у контексті загальнонаціональних цілей та пріоритетів розвитку;

– розроблення теоретичних та методичних підходів до визначення перспективних напрямів розвитку нафтогазового комплексу України, а також практичних рекомендацій щодо зменшення енергетичної залежності й забезпечення енергетичної безпеки держави.

В межах тематики проводилися фундаментальні та прикладні дослідження за держбюджетними темами:

– «Інноваційно-інвестиційні механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах світової фінансово-економічної кризи» (номер державної реєстрації 0110U002260, 2010–2011 рр.);

– «Формування інноваційних форм господарського механізму в Україні» (номер державної реєстрації 0112U002319, 2012–2013 рр.);

– «Економічна ефективність та соціальна стабільність розвитку регіонів у системі забезпечення економічної безпеки України» (номер державної реєстрації 0112U001461, 2012–2013 рр.);

– «Вплив розвитку нафтогазового комплексу та альтернативної енергетики на стан енергетичної безпеки України» (номер державної реєстрації 0115U002415, 2015–2016 рр.);

– «Методологічні засади забезпечення соціально-економічної безпеки регіон» (номер державної реєстрації 0118U001096, 2018–2019 рр.).

За період існування школи аспірантами, здобувачами й докторантами кафедри захищено понад 35 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

Результати наукових досліджень систематично публікуються у фахових наукових виданнях, збірниках тез науково-практичних міжнародних і всеукраїнських конференцій та знаходять відображення в регіональних програмах соціально-економічного розвитку країни. За результатами наукової діяльності науковці стали лауреатами держаних премій, зокрема згідно Указів Президента України №390/2012 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки», № 659/2013 «Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року», № 686/2014 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року», №509/2016 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року».

Науковцями школи здійснюються прикладні дослідження за такими темами:

1. Сучасні проблеми банківської системи України та шляхи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях (науковий керівник – д.е.н., професор Онищенко В.О.), за якою розроблено концепцію антикризового управління комерційним банком; вдосконалено методику оцінки банківських ризиків та якості ризик-менеджменту; визначено засади формування грошово-кредитної політики та запропоновано методи управління державним боргом.

2. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство (науковий керівник – д.е.н., професор Козаченко А.В.), за якою здійснено обґрунтування змісту економічної безпеки регіону та підприємства, визначено чинники, що впливають на неї, проведено комплексний аналіз бюджетної безпеки регіонів; сформовано концепцію формування соціально-економічної та бюджетно-податкової політики регіонів у системі забезпечення соціальної безпеки України.

3. Фінансовий менеджмент економічного та інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів господарювання в Україні (науковий керівник – д.е.н., професор Птащенко Л.О.), за якою проведено оцінку інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів України, запропоновано алгоритм комплексної методики його оцінки; обґрунтовані стратегічні пріоритети інвестування розвитку альтернативної енергетики.