Наукова школа «Дослідження збалансованого природокористування, прикладної екології та енергоефективності»

Галузь науки – екологія, енергетика та енергоефективність.

Напрями науково-технічної діяльності – дослідження та оцінка стану довкілля, проведення моніторингу навколишнє середовище, прогнозування дії шкідливого впливу техногенного та антропогенного навантаження на навколишнє середовище, розроблення заходів зменшення негативного впливу на довкілля і здоров’я людини.

Види дослідження – прикладні розробки, експериментальні випробування.

Наукові керівники – кандидати технічних наук, професори кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики Голік Юрій Степанович, Колієнко Анатолій Григорійович.

Основні задачі дослідження – це дослідження процесів підвищення енергоефективності у будинковому секторі, промисловості і переробній галузі за рахунок впровадження нових технологій, обладнання і матеріалів. Розроблення методів скорочення витрат енергії і ресурсів на етапах генерування, транспортування і реалізації енергії в комунальному господарстві, будівництві і промисловості. Формування принципів впровадження джерел чистої енергії, відновлювальних і альтернативних джерел енергії на засадах і принципах сталого розвитку. Техніко-економічні і екологічні основи диверсифікації викопних видів палива. Розроблення способів і методів впровадження і реалізації проектів і заходів з чистої енергії.

Дослідження стану довкілля Полтавського регіону. Оцінка рівня екологічної безпеки територій та об’єктів. Оцінка впливу на навколишнє середовище промислових об’єктів. Розробка сучасних методів очищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Дослідження стану проблем поводження з відходами в рамках Полтавської області та України. Розробка технологій утилізації промислових відходів. Розробка техніко-економічних заходів управління сферою поводження з твердими побутовими відходами. Оцінка впливу на навколишнє середовище промислових об’єктів. Оцінка агроекологічного потен-ціалу територій. Розробка програм екологічного аудиту господарських об’єктів.

Найбільш вагомі результати роботи науковців та молодих вчених за 2017–2018 роки є розробка регіональних програм Полтавської області:

1. Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами Полтавської області на 2017- 2021 роки.

2. Програма охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Полтавської області на 2017–2021 роки.

Під керівництвом к.т.н., професора Голіка Ю.С. розроблено місцевий еколого-енергетичний план міста Полтава на період до 2025 року за підтримки міжнародного проекту Регіонального екологічного центру (Угорщина) та Норвежського міністерства екології та клімату. Фахівці кафедр прийняли участь у розробці міжнародного проекту «Інтегрований розвиток міста Полтава» За цим місцевим планом дій розроблено проект реконструкції системи гарячого водопостачання дитячого садочку №36 міста Полтава за рахунок використання сонячного тепла та вторинних нетрадиційних джерел енергії, який розроблено за участю викладачів кафедри.

Зареєстровано держбюджетні наукові теми по кафедрі теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики:

1. Альтернативні та відновлювальні джерела енергії в системах тепло забезпечення (№ 0117U003249). Керівник Голік Ю.С.

2. Теплова обробка бетонних виробів із використанням низькопотенціальних джерел теплоти. Тема зкріплена як наукова робота кафедри (№ 0117U003249). Керівник Кугаєвська Т.С.

3. Розробка і дослідження методів утилізації, рециклінгу відпрацьованих автомобільних фільтрів та систем очищення викидів з елементами утилізації теплової енергії (№ 0116U002879). Керівник Голік Ю.С.

4. Комплексна оцінка стану забруднення атмосферного повітря м. Полтава сучасними методами досліджень (№ 0116U006931). Керівник Голік Ю.С.

Характеристика отриманого наукового результату.

Основним доробком наукової школи є вирішення важливої наукової задачі створення наукових засад з теоретичного і експериментального дослідження моделей та методів інтегрованих еколого-енергетичних систем управління ефективністю використання енергії, методів скорочення витрат енергії, впровадження джерел «чистої енергії», диверсифікації викопних видів палива, впровадження відновлювальних і альтернативних джерел енергії.

Важливим аспектом отриманих досліджень є висновок про обов’язкову відповідність діяльності із заміщення викопних видів палива критеріям сталості вироблення біомаси і необхідність її обов’язкової сертифікації.

Досліджено основні засади впровадження енергоефективних технологій і заходів у будівлях вищих навчальних закладів.

В результаті виконаних робіт була отримана база даних з енергоспоживання будівель освітньої галузі, сформульовані задачі дослідження, виконана оцінка існуючого рівня енергоспоживання в будівлях житлово-комунального сектору.

Для експериментального дослідження показників енергоспоживання в будівлях була розроблена методики енергетичних обстежень і аудиту будівель ВНЗ. Зазначена методика була використана у ході енергетичного аудиту навчальних корпусів і гуртожитків Полтавського національного технічного університету, навчальних корпусів і гуртожитку Хмельницького національного технічного університету, будівель Київського політехнічного університету. Проведені обстеження дали можливість виконати аналіз статей втрат теплоти на етапі її споживання, а також розробити заходи із зменшення втрат теплоти в будинковому секторі.

Важливим елементом роботи наукової школи на сучасному етапі в напрямі прикладної екології та збалансованого природокористування є розробка регіональних програм з охорони довкілля Полтавщини та раціонального поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області.

Голік Ю.С. у міській раді м. Полтава обговорює питання формування місцевого еколого-енергетичного плану дій на 2017-2020 роки з представниками Міжнародного проекту Регіонального екологічного центру