Науково-дослідна діяльність кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Основними напрямами наукової діяльності кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем є інформаційні технології і системи моніторингу систем освіти; інтелектуальний аналіз даних; комп’ютерна математика.

Основні наукові розробки за напрямом інформаційні технології і системи моніторингу систем освіти:

Автоматизована інформаційна система «Рейтинг» моніторингу діяльності загальноосвітніх  навчальних закладів України.

Керівник - д.т.н., проф. О.Л. Ляхов.

На виконання програми «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (Указ Президента України від 27 квітня 2011 року № 504) ДІНЗ України розроблений план дій на 2013-2014 роки, що передбачає створення нової версії АІС «Рейтинг».

Наказ № 1059 від 01.08.2013 Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки № 33 від 14.01.2014 р. «Про дослідну експлуатацію автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України «Рейтинг» та підготовку до запровадження рейтингового оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»

Для вирішення цієї задачі було створено Автоматизовану інформаційну систему “Рейтинг” (АІС “Рейтинг”) як складову системи управління загальноосвітніми навчальними закладами, що функціонує на основі сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблена автоматизована система створює умови для неперервного тривалого спостереження і контролю за діяльністю навчальних закладів, аналізу та оцінювання результатів їх роботи.

Основні наукові розробки за напрямом інтелектуальний аналіз даних:

Актуальною є задача підвищення інвестиційної привабливості національного аграрного сектору та нафтогазовидобувної галузі за рахунок скорочення фінансових витрат на забезпечення логістичних процесів та подальшого розвитку нового рівня логістичного аутсорсингу   5PL-рівня, що є відповідним концепції Євросоюзу щодо розвитку глобальних ІТ-технологій в галузі логістики. 

Інтелектуальна інформаційна он-лайн система «Аналіз статистичних даних щодо виробничої діяльності національних АХ»

Виконавець: Скакаліна О.В.

Головна сторінка сайту ІІС on-line системи «Управління ризиками інвестиційних проектів на основі нечітких нейронних мереж»

Автоматизована інформаційна система «Виробничі потужності АХ»

Виконавець: Скакаліна О.В.

АІС «Оперативне управління складською інфраструктурою АХ»

Виконавець: Скакаліна О.В.

Основні наукові розробки за напрямом комп’ютерна математика:

Керівник - д.т.н., проф. О.Л. Ляхов.

Система комп'ютерної алгебри Analitic 2010 призначена для вирішення теоретичних і прикладних завдань чисельно-аналітичними методами. СКА Analitic розвивається на основі уявлень про об'єкт мови як про комплекс - безлічі виразів, сцепленим деяким відношенням залежності на сукупності імен об'єктів розв'язуваної задачі. Всі процедури вхідної мови визначені над таким  комплексом. Розроблена система комп'ютерної алгебри Analitic 2010 призначена для вирішення теоретичних і прикладних завдань чисельно-аналітичними методами.

На СКА АНАЛІТИК – 2010 отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 44020.

Автоматизована інформаційна система «Лидер»

Аналізуючи дані, АІС «Лідер» розбиває об'єкт моніторингу на класи за видами результативності. У кожному класі визначає лідера і рейтингове оцінювання здійснює щодо лідера. Особливістю АІС «Лідер» є те, що дослідження ведуться безперервно протягом всього року і таким чином, надається інформація як про поточний так і результуючому станах об'єктів моніторингу. (керівник - д.т.н., проф. О.Л. Ляхов).

В основу системи покладено передову модель будування рейтингів, яка дозволяє обчислювати рейтинги викладачів, кафедр та факультетів за будь-якими критеріями, що, що в свою чергу, дозволяє виконувати моніторинг у будь якому розрізі діяльності.

На АІС «Лідер» отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 46306.

Прикладні дослідження на кафедрі ведуться за напрямом:

розроблення інформаційних моделей, архітектури й програмних складових автоматизованих інформаційних систем різноманітного призначення.

Кожен викладач працює над науковими дослідженнями в сфері інформаційних технологій і систем.

Результати наукових досліджень використовуються при підготовці наукових статей для друку у фахових виданнях, доповідей на науково-практичних конференціях, а також під час керівництва дипломними  роботами студентів, в процесі написання дисертаційних робіт.

При кафедрі працює науково-дослідницька лабораторія проблем прикладного програмного забезпечення.

З Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України (м. Київ) підписаний договір метою якого є налагодження прямих зв’язків між творчими колективами й співробітництва у галузі комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії.