Науково-дослідна діяльність кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

На кафедрі комп’ютерних та інформаційних технологій і систем дослідження здійснюються за наступними напрямами:

- Інформаційні технології і системи моніторингу систем освіти (наук. кер. Ляхов О.Л.)

Результати:

На замовлення ДІНЗ України розроблена і підготовлена до впровадження “АІС Рейтинг” моніторингу діяльності ЗНЗ України. Система розташована на серверах ДП “Інфоресурс” й інтегрована з ЄДЕБО. За рядом якостей “АІС Рейтинг” не має аналогів у світі.

- Публікації у науково-метричної бази даних Scopus:

 • O. Rudenko, E. Odarushchenko, Z. Rudenko, M. Rudenko, “The Secondary Software Faults Number Evaluation Based on Correction of the Experimental Data Exponential Line Approximation“, Conference Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT’2018, Kyiv, 2018, pp. 401-405. (Scopus)

- Інтелектуальний аналіз даних (наук. кер. Ляхов О.Л.)

Результати:

Актуальною є задача підвищення інвестиційної привабливості національного аграрного сектору та нафтогазовидобувної галузі за рахунок скорочення фінансових витрат на забезпечення логістичних процесів та подальшого розвитку нового рівня логістичного аутсорсингу 5PL-рівня, що є відповідним концепції Євросоюзу щодо розвитку глобальних ІТ-технологій в галузі логістики.

За результатами роботи було опубліковано:

- монографії:

 • Skakalina, E. (2018), “Intellectual technologies in management of business entities”, ”, in Bezpartochnyi, M. & Britchenko I. (Ed.), Management of Innovative Development the Economic Entities, Higher School of Social and Economic in Przeworsk, Poland, pp. 202-210. (collective monograph)
 • Skakalina, E. (2018), “Algorithms of artificial intelligence in the management of agroholdings”, in Bezpartochnyi, M (Ed.), Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization : Scientific Bases, Mechanisms, Prospects, ISMA University, Riga, Latvia, pp. 274-282. (collective monograph)
 • Скакаліна О.В. Інформаційні технології оптимізації управління складними територіально-розподіленими системами : монографія / Скакаліна О.В. - Полтава: ПолтНТУ, 2017.-223 c.

- Публікації у науково-метричної бази даних Scopus:

- Автоматизовані системи проектування (наук. кер. Сороковий О.І);

Результати:

Мета дослідження – з'ясувати можливості створення матеріальних моделей елементів кісткової структури людського тіла за даними: попереднього медичного діагностичного обстеження засобами томографії; подальшого перетворення медичних даних в цифровий формат, зрозумілий для розпізнавання CAD\CAM систем; редагування комп'ютерної моделі й на її основі проектування імплантів (протезів); створення інформаційно-технологічної карти процесу друкування моделей 3D принтером.

Договір з компанією Delcam від 19.02.2010

Silvestrov A.M., Sorokovyi A.I., Lactionov A.I. Training of numerical control machines operators: model of synthesis // Міжвідомчий науково-технічний журнал "Адаптивні системи автоматичного управління". – 2016. – №2. – С. 67-77. (стаття вийшла в кінці січня 2017 р)

Сороковий О.І. отримав у травні 2017 року грамоту керівника студентської роботи, яка отримала 3-е місце на XVI міжнародному конкурсі студентських робіт на іменні премії Delcam

В січні-лютому 2016 року пройшов відкритий міжнародний конкурс "Fill the force with Autodesk" (Відчуй силу разом з Autodesk) із застосування новітньої програмної розробки в галузі 3D проектування – Fusion 360 (Autodesk – компанія зі США, найбільший у світі розробник програм комп'ютерного проектування: AutoCAD, 3D MAX, Inventor та іншого). Тематика розробок, задана оргкомітетом – персонажі та обладнання з фільмів "Зоряні війни".

Конкурсна комісія відзначила проект, надісланий аспірантом ПолтНТУ Олександром Лактіоновим (куратор роботи доц. О.І.Сороковий), та високий рівень професійної підготовки у володінні продуктом Fusion 360. Проект робота ВВ-8 увійшов до 10 найкращих проектів цього змагання (в конкурсі брала участь велика кількість проектів зі всього світу), та отримав сертифікат й цінні призи.

- Інформаційні технології, програмне та навчально- методичне забезпечення дистанційної освіти (наук. кер. Деркач Т.М.).

Результати:

Розроблено методичне забезпечення курсу «Системи дистанційного навчання». Укладено угоду про співпрацю з головним управлінням охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації. Підготовлені доповіді зі студентами на 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету.

За результатами роботи було опубліковано:

 • Деркач Т.М.; Дмитренко Т.А.; Демиденко М.І.; Дмитренко А.О. Розробка автоматизованої інформаційної системи «Портал кафедри ВНЗ» // Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - Кременчук: КрНУ. - 2017. - Вип. 1. - № 102. -9 с.C. 32 - 40. (Інші; Google Scholar; index Copernicus; UlrichsWEB; Scientific Indexing Services; InfoBase Index; CiteFactor) Дмитренко А.О. – КМДП
 • Створення електронного НМКД з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів економічних спеціальностей/Математичні машини і системи. – 2013, № 3. – С.186 – 190 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/2647/ Т.М. Деркач С.І. Волков, В.Т. Матевосян Фахове видання
 • Технология разработки системы дистанционного обучения высшего учебного заведения//Математичні машини і системи. – 2014, № 4. – С.35 – 43 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/2649 О.Л. Ляхов, Т .М. Деркач, А.О.Дмитренко М.І. Демиденко Фахове видання
 • Сonfiguration development on the platform 1c for enterprise automation // Математичні машини і системи. – 2015, № 3. – С. 112–117. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/275 О.L. Liakhov, А.О. Dmytrenko, A.О. Tverdokhlib T.M. Derkach Фахове видання
 • Software for calculating node connections monolithic reinforced concrete beamless non-capital overlap with the composite reinforced concrete column //Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Випуск 2 (47).– С. 104 – 115 Семко О.В. Дмитренко А.О. Т.М. Деркач Фахове видання
 • Розробка автоматизованої інформаційної системи «Портал кафедри ВНЗ»// Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Випуск 1(102) – С. 32 -40 Деркач Т.М. Дмитренко А.О. Фахове видання

- Публікації у науково-метричної бази даних Scopus:

 • Дмитренко Т.А., Деркач Т.М., Дмитренко А.О., The «Wooden Structures» Discipline Educational and Methodological Complex Development on the Basis Of Informational Intelligent System. International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018), 92-96 DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14381 Наукометрична база SCOPUS

Прикладні дослідження на кафедрі ведуться за напрямом:

 • розроблення інформаційних моделей, архітектури й програмних складових автоматизованих інформаційних систем різноманітного призначення.

У результаті досліджень за останні роки:

 • розроблена й запроваджена у навчальних процес у ПолтНТУ автоматизована програма система KTest для оперативного контролю знань студентів під час занять.
 • Автоматизована інформаційна система «Рейтинг» моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України: (керівник - д.т.н., проф. О.Л. Ляхов).
 • Пат. №125932 (зареєстрован 25/05/2018). Складена дерев’яна двотаврова армована балка / Т.А. Дмитренко, А.О. Дмитренко
 • Автоматизована система “AllTransControl ” управління транспортним парком в умовах агропідприємства на базі реляційної моделі даних / Скакаліна О.В. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68219 // Зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності України. - м. Київ. - 2016.

Кожен викладач працює над науковими дослідженнями в сфері інформаційних технологій і систем.

Розроблена автоматизована інформаційна система моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України є оригінальною і не має аналогів в порівнянні з світовими аналогами. Система не є комерційним продуктом, оскільки розробляється у рамках Національної програми моніторингу системи освіти. Проте на основі можна створювати системи монітор інку процесів діяльності об’єктів на замовлення. Система повністю відповідає специфікаціям замовника.

Результати наукових досліджень використовуються при підготовці наукових статей для друку у фахових виданнях, доповідей на науково-практичних конференціях, а також під час керівництва дипломними роботами студентів, в процесі написання дисертаційних робіт.

При кафедрі працює науково-дослідницька лабораторія проблем прикладного програмного забезпечення. Напрями діяльності: проектування і розроблення автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг» для Держаної інспекції навчальних закладів МОН України, проектування і розроблення інформаційних сайтів підрозділів ПолтНТУ, розроблення програмного забезпечення навчального процесу.

З Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України (м. Київ) підписаний договір метою якого є налагодження прямих зв’язків між творчими колективами й співробітництва у галузі комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії.

Теми дисертаційних робіт:

 • Системи аналітико-імітаційного моделювання програмних архітектур, основані на численні Хоара
 • Архітектура та особливості реалізації системи комп’ютерної математики нового покоління
 • Автоматизована інформаційна система моніторингу діяльності навчальних закладів.

Викладачі приймали участь у наступних наукових конференціях:

 • IХ Международная научно-практическая конференція «Проблемы и перспективы социально-экономического развития страны» Черновцы
 • дев’ята міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС '2014”
 • друга міжнародна науково-практична конференція«Ресурсоенергоефективні технології в будівельному комплексі» (24 березеня-21 квітня) (Саратов, 2014)
 • Economic Development of the Country”, (25-26 January 2014,Chernivtsi). Chernivtsi
 • Abstracts of the IXth International Scientific-Practical Conference “Mathematical and Simulation Modeling Systems. MSMS 2014” (Kyiv – Jokin 23-27 June 2014).-Chernihiv
 • Proceeding of the 2nd International Conference on Eurasian scientific development/ “East West ” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH . Vienna.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології і мехатроніка» : Тези доповідей (15 квітня 2014, м. Харків). Харків, ХНАДУ, 2014
 • Х Международная научно-практическая конференция «Наука, экономика и техника – инновационный взгляд» 2014
 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціально-економичного розвитку» (Чернівці, 24-25 травня 2014 року ).
 • Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings. Proceedings of the 7th International scientific conference. CibunetPublishing . New York. USA. 2014.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017" Дніпро 13квітня 1714 квітня 17
 • XХІІІ международная научно-практическая конференция: «Развитие науки в XXI веке» м. Харків
 • XІІ міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017" Чернігів 26червня 17-29 червня 2017
 • 20th IFAC World Congress July 9-14, 2017, Toulouse Convention Center, Toulouse, France Toulouse, France 09July 17-14 July XXVІІI міжнародна научно-практична конференція: «Развитие науки в XXI веке» Харків
 • ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Розвиток науки у вік інформаційних технологій» Київ 2017
 • Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу Київ 24жовтня 17-25 жовтня 17
 • ІІ міжнародна конференція «інноваційні підходи і сучасна наука» м. Київ 31травня 16-31травня 2016
 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні МЕВ: драйвери успіху та виклики розвитку" Дніпро 23березня 1724березня 17
 • Міжнароднa науково-практичнa конференція "НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ" м. Чернівці 30січня1731січня17
 • Workshop on Computer-aided Technologies in Engineering (CAxTE-2017) October 4–5, 2017 | Presov, Slovak Republic
 • Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення науки в 2017 році» Київ 30грудня 17-30грудня 17
 • Міжнародна науково-практична конференція: «Зимові наукові читання» Київ
 • Міжнародна Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту CITEPTMTI’2018 Дніпро 18-28квітня 2018
 • Четверта міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЕС. Сучасні технології, економіка та право» Словаччина-Чехія 24квітня 18-28квітня 2018
 • 16th international scientific conference information technologies and management Riga, Latvia 18-27 квітня 2018
 • ІІ міжнародна науково-технічна конференція “ Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE – 2018 “ Івано-Франківськ 24квітня 18-27 квітня 2018
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» Івано-Франківськ
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2018) Черкаси 17 -18 червня 2018
 • 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2018 Киев 26травня18
 • І міжнародної азербайджансько-української конференції «Building innovations – 2018»

Щорічно в університеті проводиться наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів, в рамках якої діє секція комп’ютерних та інформаційних технологій і систем. У роботі конференції активно беруть участь викладачі та студенти спеціальності «Комп’ютерні науки».

На протязі останніх років викладачами кафедри опубліковано більше 200 публікацій з них 47 у фахових виданнях.

На кафедрі активно ведеться робота зі студентами:

 • Працює студентський проектно-конструкторський клуб.

Організований і працює науковий семінар «Інформаційні технології. Інтелектуалізація програмного забезпечення обчислювальних машин і систем» (за участю студентів, аспірантів та викладачів кафедри). Науковий керівник – професор Ляхов О. Л.

Наукова робота на кафедрі ведеться за наступними напрямами:

 • Інформаційні технології і системи;
 • Системи штучного інтелекту і комп’ютерної математики;
 • автоматизовані системи проектування;
 • розроблення й інтелектуалізація програмного забезпечення прикладних задач та навчального процесу;
 • розробка алгоритмів та програмного забезпечення методів, алгоритмів розрахунку та моделювання напружено-деформованого стану сталевих, залізобетонних елементів конструкцій та вузлів;
 • розроблення комп’ютерних технологій, програмного та навчально методичного забезпечення дистанційної освіти;
 • педагогічні проблеми використання комп’ютерних технологій у фаховій підготовці студентів технічних вищих навчальних закладів.

Виконуються прикладні дослідження з розроблення інформаційних моделей, архітектури й програмних складових автоматизованих інформаційних систем різноманітного призначення.

Працює студентський проектно-конструкторський клуб. Наукові керівники – доцент Сороковий О.І.

Ведеться наукова робота студентів по вивченню та дослідженню вірусів та антивірусних систем. Науковий керівник – асистент Лисенко О. Д.

Організоване і працює Полтавське регіональне відділення науково-технічного семінару «Обчислювальні машини та інформаційні технології спеціального призначення» при Раді із кібернетики НАН України (створений згідно сумісного наказу ректора Полтавського національного технічного університету № 352 від 02.12.2010 й директора ІПММС НАН України за № 23-ОС від 13.10.2010). Керівник – д.т.н., професор Ляхов О.Л.

При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія проблем прикладного програмного забезпечення. Напрями діяльності: проектування і розроблення автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг» для Держаної інспекції навчальних закладів МОН України, проектування і розроблення інформаційних сайтів підрозділів ПолтНТУ, розроблення програмного забезпечення навчального процесу.

Науково-дослідні роботи:

 1. Прикладна науково-дослідна робота «Автоматизована інформаційна система «Рейтинг» моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України», номер державної реєстрації 0110U002259. Керівник – д.т.н., професор Ляхов О.Л.
 2. Прикладна науково-дослідна робота «Система комп’ютерної алгебри нового покоління «Аналітик» номер державної реєстрації 0111U006122. Керівник – д.т.н., професор Ляхов О.Л.
 3. Прикладна науково-дослідна робота «Автоматизована інформаційна система моніторингу діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів університету», номер державної реєстрації 0111U006121. Керівник – д.т.н., професор Ляхов О.Л.

Монографії:

 1. Ляхов О.Л. Институт проблем математических машин и систем: 50 лет научной деятельности. Монография/кол. авторов. – Киев: Изд. «НПП Интерсервис», 544с. 2014
 2. Концептуальні засади стратегічного розвитку інформатизації національної економіки : монографія / [В. М. Андрієнко, О. В. Фінагіна, А. М. Гафіяк та ін.].-Донецьк : ДонНУ, 2011.–217с.
 3. Фурсова Н.А. Управління та адміністрування в національній економіці: інформаційно-аналітичний аспект. Колективна монографія під ред д.е.н., проф. Комеліної О.В. - Полтава, ФОП Пусан, 2016. - 280 с.
 4. Skakalina, E. (2018), “Intellectual technologies in management of business entities”, ”, in Bezpartochnyi, M. & Britchenko I. (Ed.), Management of Innovative Development the Economic Entities, Higher School of Social and Economic in Przeworsk, Poland, pp. 202-210. (collective monograph)
 5. Skakalina, E. (2018), “Algorithms of artificial intelligence in the management of agroholdings”, in Bezpartochnyi, M (Ed.), Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization : Scientific Bases, Mechanisms, Prospects, ISMA University, Riga, Latvia, pp. 274-282. (collective monograph)
 6. Скакаліна О.В. Інформаційні технології оптимізації управління складними територіально-розподіленими системами : монографія / Скакаліна О.В. - Полтава: ПолтНТУ, 2017.-223 c.

Навчальні посібники:

 1. Деркач Т.М. Навчальний посібник "Прикладне програмне забезпечення" для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Деркач Т.М., Дмитренко Т.А. // Навчальний посібник – Полтава: ПолтНТУ, 2016. [Электронный ресурс].
 2. Маянская Ю. В. Методи тестування та оцінки якості програмного забезпечення із застосуванням Pairwise тестування для студентів денної та заочної форми навчання / Ю. В. Маянская, Н. В. Гаврилей, О.Л Ляхов, О.О Бородіна // Навчальний посібник – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 391 с.
 3. (Маянская Ю. В. – QATestLab, Гаврилей Н. В. – QATestLab.)
 4. Колектив провідної української компанії з тестування програмного забезпечення QATestLab Методи тестування і оцінки якості програмного забезпечення» для студентів денної та заочної форми навчання: 6.050101 – «Комп’ютерні науки» /Колектив провідної української компанії з тестування програмного забезпечення QATestLab, Ляхов О.Л., Бородіна О.О.// Навчальний посібник – Полтава: ПолтНТУ,2015 – 372 с.

Патенти:

 1. Пат. №125932 (зареєстрован 25/05/2018). Складена дерев’яна двотаврова армована балка / Т.А. Дмитренко, А.О. Дмитренко
 2. Автоматизована система “AllTransControl ” управління транспортним парком в умовах агропідприємства на базі реляційної моделі даних / Скакаліна О.В. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68219 // Зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності України. - м. Київ. - 2016.