Дані викладача


Анатолій Криворот

Анатолій КРИВОРОТ

Старший викладач кафедри будівельних машин і обладнання

 • К.т.н. за спеціальністю 05.22.02 – Автомобілі та трактори, кафедра автомобілів, Національний транспортний університет, 2021 р.
 • Магістр інженерної механіки, спеціалізація «Автомобілі та автомобільне господарство», факультет електромеханічний, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2009 рік

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102-Л

Телефон

+38 (099) 015 37 01

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ResearchGate, LinkedIn, ORCID

КУРСИ


Виконавець наукового проекту «Розроблення автоматизованої системи керування процесом сушіння зернових культур», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, виконання у 2019 р., науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри автоматики та електроприводу, Дорогобід В.П.

Власна наукова зацікавленість: дослідження параметрів систем збору даних, що призначені для розрахунку стаціонарних і динамічних режимів роботи технологічних схем збору і підготовки зернових культур до довгочасного зберігання. Тобто механотронна система керування безперервним процесом апаратури масообміну і теплообміну під час сушіння зернових культур. Імовірність безвідмовної роботи системи.

Магістранти

Тимофієнко Дмитро, 2020, кваліфікаційна магістерська робота «Вибір раціональних передаточних відношень коробки передач автомобіля БАЗ-2215 за тягово-швидкісним дослідженням» – начальник відділу продажу ТОВ «Астраком».

 • Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології розвитку автомобільного транспорту» Конференція проводиться щорічно з нагоди Дня автомобіліста і дорожника 16-19 жовтня 2018 р., м. Харків.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» 24 – 25 квітня 2019 р.
 • IX Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019)» (м. Чернігів , 14–16 травня 2019 р.)
 • ІІ Міжнародна українсько-азербайджанська конференція «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ (СЕКЦІЯ №3)
 • Міжнародна науково-практична конференція присвяченої 90-річчю харківського автомобільно-дорожнього університету та 90-річчю автомобільного факультету "Сучасні тенденції розвитку автомобільного транспорту та галузевого машинобудування" 16-18 вересня 2020 р. ХНАДУ. м. Харків
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Наукові досягнення в галузі автомобільного транспорту». – Харків: ХНАДУ, 20 квітня 2018 р.
 • 70-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р.: ПолтНТУ)
 • ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Створення, експлуатація і ремонт автмобільного транспорту та будівельної техніки». 25-26 квітня 2018 р. м. Полтава, ПолтНТУ;
 • ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» – Полтава: ПДАА, 2019
 • ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» 24 – 25 квітня 2019 р. м. Полтава, ПолтНТУ;
 • 71-ша наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 • ІV Всеукраїнська науково-технічна конференція «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» 26 листопада 2020 р. НУПП. М. Полтава.

Публікації у наукових виданнях

 1. Orysenko, О.V. The automobile tyres vulcanization method repair process experimental investigation / O.V. Orysenko, A.I. Kryvorot, V.V. Ilchenko, H.A. Filipova // Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava : Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – Issue 1 (50). P. 56 – 61.
  https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1059
 2. Virchenko Viktor. Streamlining influence on the long-haul trucks with an installed movable roof fairing performance properties teoretical studies / Viktor Virchenko, Maxym Skoryk, Anatolii Kryvorot, Oleksandr Meshko // Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava : Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – Issue 2 (51). P. 187 – 195.
  https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1314
 3. Шаповал М.В. Теоретичний аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса з гідравлічним приводом / М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, М.О. Скорик, А.І. Криворот // Науковий вісник будівництва. – Х. : ХНУБА, 2019. – Т. 97, № 3. – С. 134-140. – DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒97‒3‒134‒140
 4. Шаповал М.В. Аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса на основі трьохфакторного експериментального дослідження/ М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, М.О. Скорик, А.І. Криворот // Науковий вісник будівництва. – Х. : ХНУБА, 2020. – Т. 101, № 3. – С. 182-190. – DOI: 10.29295/2311-7257-2018-101-3-182-190

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Филиппова Г.А. Улучшение индикаторных и эффективных показателей работы двигателя ЗМЗ-4063 на генераторном газе применением наддува / Г.А. Філіпова, А.В. Орисенко, А.И. Криворот // “Транспорт, екология – устойчиво развитие”: XXI научно-техническа конференция с международно участие: сборник доклади 14 – 16 Май 2015 / ЕКОВАРНА 2015. – С. 421 – 425.
 2. Orysenko O.V. The Dynamic Processes Mathematical Modeling in the Traction Coupling Device From Cars to the Trailers / O.V. Orysenko, M.O. Skoryk, A.I. Kryvorot, M.V. Shapoval // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 473–477. – DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27291

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Shapoval M.V. One-Piston Mortar Pump with Increased Volume Combined Compensator Working Processes Analysis / M.V. Shapoval, V.V. Virchenko, M.O. Skoryk, A.I. Kryvorot // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering / edit. : V.O. Onyshchenko [et. al.]. – Cham : Springer, 2019. – Vol. 73. – P. 253-263. DOI:10.1007/978-3-030-42939-3_27.

Патенти

 1. Пат. №136671, Україна, МПК В27G 13/00. Спосіб зменшення крутного моменту при сверлінні отворів великого діаметра/ Шпилька М.М., Шпилька А.М., Дрожчана О.У., Криворот А.І., Опара Н.М., Іванов О.М.; Заявник і патентоволодар Полтавська державна аграрна академія. – №U2019 02857; заявл. 22.03.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16.

Матеріали конференцій

 1. Филиппова, Г.А. К выбору ряда передаточных чисел коробки передач газогенераторного автомобиля семейства «ГАЗель» / Г.А. Филиппова, А.В. Орисенко, А.И. Криворот // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 14-й международной технической конференции. – Минск : БНТУ, 2016. –Т.2. – С.22.
 2. Філіпова Г.А. Порівняльний аналіз тягових характеристик автомобіля ГАЗ-3302 з використанням КП із стандартним рядом передаточних чисел та за умови мінімізації часу розгону при роботі двигуна на газогенераторному паливі / Г.А. Філіпова, О.В. Орисенко, А.І. Криворот // Наукові праці Міжнародної науково-практичної та науково-методичної конференції, присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів та 100-річчю з Дня народження професора А.Б. Гредескула: «Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців». – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 52 – 54.
 3. Філіпова Г.А., Покращення ефективних показників автомобілів сімейства ГАЗель за рахунок оптимізації передаточних чисел трансмісії / Г.А. Філіпова, О.В. Орисенко, А.І. Криворот // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Наукові досягнення в галузі автомобільного транспорту». – Харків: ХНАДУ, 20 квітня 2018 р. – С. 27.
 4. Орисенко О.В. Розроблення та дослідження вулканізатора для збільшення ресурсу автомобільних пневматичних шин / О.В. Орисенко, А.І. Криворот // «Наукові праці» Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» Конференція проводиться щорічно з нагоди Дня автомобіліста і дорожника та присвячена –річчю кафедри ДВЗ. – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 117 – 119.
 5. Криворот А.І. Економія паливних енергоносіїв за рахунок оптимізації передаточних чисел трансмісії автомобіля / А.І. Криворот, О.В. Орисенко // Матеріали IІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «ЕЛЕКТРОННІ ТА МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ: ТЕОРІЯ , ІННОВАЦІЇ, ПРАКТИКА» ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка 2017. – С. 71 – 73.
 6. Криворот А.І. Поліпшення характеристик розганяння автомобіля ГАЗель «Рута» при русі у міських умовах з урахуванням сучасних вимог ПДР України / А.І. Криворот, О.В. Орисенко // Новітні технології розвитку автомобільного транспорту : наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 19 жовт. 2018 р. – Х. : ХНАДУ, 2018. – С. 398–399.
 7. Шпилька М.М., Напрямки вдосконалення алмазно-абразивного інструменту. / М.М. Шпилька, А.М. Шпилька, А.І. Криворот // Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» – Вип. 4, - Полтава: ПДАА, 2019 – 142 –146 с.
 8. В.Л. Доброскок, А.Н. Шпилька, А.И Криворот, Н.Н. Шпилька. Программное моделирование вибраций, возникающих в процессе шлифования. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 14–16 травня 2019 р.) : у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 1. – 192 – 193 с.
 9. Криворот А.І., Енергоефективність швидкісних та паливно-економічних властивостей автомобіля за рахунок оптимізації передаточних чисел його трансмісії / А.І. Криворот, М.О. Скорик, Г.А. Філіпова, М.М. Шпилька // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 509 – 511.
 10. Шаповал М.В. Теоретичний аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса з гідравлічним приводом / М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, М.О. Скорик, А.І. Криворот // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд : матеріали ІХ міжнар. наук. конф. (м. Харків, 15 - 16 жовт. 2019 р.). – Х. : ХНУБА, 2019. – С. 97-99.
 11. Криворот А.І. Визначення зовнішньої швидкісної характеристики двигуна ЗМЗ-4063 при роботі на генераторному газі / А.І. Криворот // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 15 – 18 жовт. 2019 р. – Х. : ХНАДУ, 2019. – С. 190–193.
 12. Криворот А.І. Визначення оціночних показників та характеристик паливної економічності автобуса з різними передаточними відношеннями трансмісії при міському режимі руху, двигун якого працює на ГГП /А.І. Криворот // Тези 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 1 (Полтава, з 21 квітня по 15 травня 2020 р.) / – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 147 – 148.
 13. Криворот А.І. Економія витрат палива автомобілем за рахунок оптимізації передаточних чисел трансмісії /А.І. Криворот, О. В. Орисенко Тези 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 1 (Полтава, з 21 квітня по 15 травня 2020 р.) / – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 157 – 158.
 14. Криворот А.І. До вибору оптимального передаточних відношень автомобіля баз 2215 за тягово швидкісним дослідженням / А.І. Криворот // Сучасні тенденції розвитку автомобільного транспорту та галузевого машинобудуванні : Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю Харківського автомобільно-дорожнього університету та 90-річчю автомобільного факультету., 16 – 18 вересня 2020 р. – Х. : ХНАДУ, 2020. – С. 22–25.
 15. Сахно В.П., Визначення витрати палива (ГГП) та часу проходження міського циклу на дорозі автобусом БАЗ-2215 за різних передаточних відношень коробки передач / В.П. Сахно, А.І. Криворот // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки». (26 листопада 2020 року, м. Полтава) / ред.: М.М. Нестеренко – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. С. 54–56.

Методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи, контрольної роботи, курсової із дисципліни «Гідравліка (Розділ 2)» для здобувачів вищої освіти денної (прискореної та заочної) форми навчання спеціальності: 185 – Нафтогазова інженерія та технології. / Укл. А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 80 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи із дисципліни «Гідравліка (Розділ 2)» для здобувачів вищої освіти денної (прискореної та заочної) форми навчання спеціальності: 185 – Нафтогазова інженерія та технології. / Укл. А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020 – 28 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» для усіх форм навчання. Укл.: М.В. Шаповал, М.О. Скорик, А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 61 с.
 4. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти із дисципліни «Спеціалізований рухомий склад» спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. Укл.: М.В. Шаповал, М.О. Скорик, А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 10 с.
 5. Теплотехнічний розрахунок ізотермічних фургонів і розрахунок та побудова основної траєкторії руху автомобіля: Методичні рекомендації до виконання курсової та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М.В. Шаповал, М.О. Скорик, А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 13 с.
 6. Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 32 с.
 7. Методичні рекомендації до лабораторних занять із дисципліни «Гідравліка (Розділ 2)» для здобувачів вищої освіти денної (прискореної та заочної) форми навчання спеціальності: 185 – Нафтогазова інженерія та технології. / Укл. А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. –48 с.
 8. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Укл. А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 60 с
 9. Методичні рекомендації, лабораторний практикум із дисципліні «Матеріалознавство» для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 184 – Гірництво / Укл. А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 60 с.

Диплом за вагомий внесок у проведення ІХ Всеукраїнської студентської олімпіади «Механотроніка в машинобудуванні», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017 р.

Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 2017 р.

Почесна грамота голови Шевченківської районної у м. Полтава раді 2017 р.

Подяка ректора Національного транспортного університету, 2018 р.

Подяка ректора Національного транспортного університету, 2019 р.

Грамота за високий рівень підготовки студента у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Транспортні технології», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2019 р.

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 2019 р.

Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 2020 р.

Грамота за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, Полтавська обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки. Наказ №157-ОС від 05.05.2021 р.

Сертифікат про міжнародне стажування (An internship on theoretical and experimental research of diferent types of the wood gasification. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. December 14-th, 2012.)

Сертифікат про підвищення кваліфікації АКС-020 (BVS мережа автозаправних станцій ТОВ «НадеждаРітейл’2017», 09.08.2019) за програмою «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів автоколони»