Дані викладача


Дрючко Олександр Григорович

ДРЮЧКО Олександр Григорович

Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (2020)
 • Кандидат хімічних наук, Кишинівський державний університет (1986)
 • Доцент кафедри фізики і електротехніки (1991)
 • Інженер конструктор-технолог ЕОА, факультет конструювання Харківського інституту радіоелектроніки (1976)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 314

Телефон

 

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, Publons, ORCID

КУРСИ

 • 141БОК22 Елементи автоматизованого електроприводу;
 • 141БОК17 Електричні машини;
 • 141БОК22 Електроніка, мікросхеми та мікропроцесорні пристрої;
 • 141МВБ6.1 Електропривод з мікропроцесорним керуванням;
 • 172БОК9 Основи схемотехніки;
 • 172БОК11 Обчислювальна техніка та мікропроцесори;
 • 172БОК19 Напрямні системи електричного і оптичного зв'язку;
 • 172БОК20 Системи передачі даних;
 • 172БОК23 Волоконно-оптичні системи передачі;
 • 172МОК7 Оптичні технології в телекомутаційних системах.

Сфера наукових інтересів: фундаментальні проблеми створення нових напівпровідникових РЗЕ-вмісних складних оксидних поліфункціональних матеріалів та пошук інноваційних областей їх використання

Керівництво роботою постійно діючого наукового студентського гуртка «Інноваційне матеріалознавство». Проведення творчих пошукових робіт студентами Китайгорою К., Ханюковим В., Ємцем В., Прітчіним Д., Абрамовою О. над проектом «Резерв» з презентацією результатів напрацювань у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами «Хімічна технологія та інженерія» (Дніпро, ДХТІ. 2018 р.), зі спеціального матеріалознавства (Харків, ХНАДУ. 2020 р.) - Доповіді. Презентації. Публікації. Сертифікати фіналістів.

Участь у проекті учнів-членів МАН 11 ЗОШ за тематикою «Розроблення фазо-перехідних тепло акумулюючих матеріалів» - Мальчик Богдан, 10-й клас - ІІ місце.

 1. O. Dryuchko, D. Storozhenko, A. Vigdorchik, N. Bunyakina, I. Ivanytska, K. Kytaihora, V. Khaniukov. Features of transformations in REE-containing systems of nitrate precursors in preparatory processes of formation of multifunctional oxide materials. / O. Dryuchko, D. Storozhenko, A. Vigdorchik, N. Bunyakina, I. Ivanytska, K. Kytaihora, V. Khaniukov // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2019. – Vol. 672. – Iss. 01. – pag. 199-214. DOI:10.1080/15421406.2018.1542066
 2. О. Г. Дрючко, Д. О. Стороженко, Н. В. Бунякіна, І. О. Іваницька, В. О. Ханюков, К. О. Китайгора Умови утворення і фізико-хімічна характеристика літієвих координаційних нітратів лантаноїдів Li3[Ln2(NO3)9]∙3H2O (Ln – La–Nd). Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та еколо-гія – Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 1. – С. 41-48. – ISSN 2079-0821. DOI:10.20998/2079-0821.2019.01.08
 3. Dryuchko О.G., Storozhenko D.О., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Khanyukov V.О., Kytaihora К.О. Formation of multifunctional nano-layered oxide REE-containing materials using nitrate precursors. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University – 2019. – Issue 1. – № 52. – p. 216-225. http://dx.doi.org/10.20998/2079-0821.2018.39.01
 4. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Голубятніков Д.В., Китайгора К.О. Перетворення у системах нітратних прекурсорів на підготовчих стадіях формування РЗЕ-вмісних оксидних функціональних матеріалів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2015. – № 3. – С. 132 – 143.
 5. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О.,Канівець О.В., Степаненков Г.В. Особливості температурних перетворень у нітратних системах РЗЕ і елементів ІА групи періодичної системи. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. - №1. – с. 64-69.
 6. А.Г. Дрючко, Д.А. Стороженко, Н.В. Бунякина, И.А. Иваницкая, Е.Ю. Киселева, Е.С. Ковалева. Фундаментальные и прикладные аспекты закономерностей взаимного поведения структурных элементов в РЗЭ-содержащих нитратных многокомпонентных системах. Materialy VII mezinarodni vedtcko-prakticka konference „Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2012“, Praha, 2012. Р. 10 -12.
 7. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Ігошін О.І., Усенко Д.В. Синтез і властивості координаційних нітратів неодиму і калію // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Хімія, екологія та освіта». – Полтава, 2013. – С. 27-29.
 8. Стороженко Д. О., Дрючко О. Г., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Семибаламут Р.О., Кисляченко О.В. Особливості формування кам’яновугільної золи. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Регіональна екологія: сьогодення та напрями розвитку», ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава. 22-23 квітня 2014 р. – С. 62 – 65.
 9. Dryuchko O.G., Storozhenko D.O., Bunyakina N.V., Ivanitska I.O., Semibalamut R.O., Larin D.A. Features of formation of coal ash. Materials of the X International scientific and practical conference «Scientific horizons – 2014», September 30 - October 7, 2014 . Sheffield. England. Science and education LTD, 2014. Volume 9. Chemistry and chemical technology. P. 30 – 33.
 10. Dryuchko O.G., Storozhenko D.O., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Kulchiy O.M., Golubâtnikov D.V. Physico-chemical aspects of using ree-containing nìtrate systems in forming multicomponent oxide functional materials. Collection of scientific articles ‘‘Energy, energy saving and rational nature use’’. Kazimiers Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, ISSN 2409-658X, Radom (Poland). – № 1 (4) 2015. – P. 20 – 33.
 11. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Голубятніков Д.В. Термоаналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально-термічного аналізу. Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2015. – № 1-2. – С. 134 – 139.
 12. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Китайгора К.О. Перовскітоподібні РЗЕ-вмісні оксидні фази – каталізатори у процесах переробки природного газу. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науко-практичної конференції «Хімія, екологія та освіта» (м. Полтава, 23–24 квітня, 2015 року). – Полтава: ПДАА. 2015. – С. 18 – 22.
 13. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Масюк В.В., Листопад Д.А. Деякі фізики-хімічні аспекти при формуванні чутливих шарів хімічних сенсорів. Збірник наукових праць регіональної науко-практичної конференції з міжнародною участю «VIII Менделєєвські читання» (19 березня), Полтава, 2015 С. 24-26.
 14. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І. О., Бережна Ю.В., Білоус М.В. Багатоцільовий програматор температури для термоаналітичних досліджень. Збірник наукових праць регіональної науко-практичної конференції з міжнародною участю «VIII Менделєєвські читання» (19 березня), Полтава, 2015 С. 38-40.
 15. Дрючко A.Г., Стороженко Д.A., Бунякина Н.В., Голубятников Д. В. Использование процессов комплексообразования в водно-солевых системах нитратов РЗЭ и IA, IIA элементов периодической системы в технологии иммобилизации жидких радиоактивных отходов. «Екологія. Довкілля. Молодь» Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів (22 – 23 жовтня 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 157 – 159.
 16. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О, Бережна Ю.В., Білоус М.В.. Деякі фундаментальні аспекти у процесах формування чутливих шарів газових сенсорів. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науко-практичної конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, 25–26 березня, 2015 року). – Полтава: ПУЕТ. 2015. – С. 42 – 47.
 17. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Китайгора К.О., Бережна Ю.В.,Білоус М.В. Синтез перовскітоподібних РЗЕ-вмісних оксидних фаз для вуглекислотної конверсії природної сировини у синтез-газ. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науко-практичної конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, 22–23 березня, 2016 року). – Полтава: ПУЕТ. 2016. – С. 69 – 73.
 18. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Нікіфорова Л.І., Китайгора К.О., Ханюков В.О. Формування багатофункціональних РЗЕ-вмісних оксидних матеріалів з використанням нітратних прекурсорів. Збірник наукових праць ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 7-9 грудня 2016 року – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 86 – 92.
 19. Korobko B.O., Storozhenko D.O., Dryuchko O.G., Bunjakìna N.V., Khanyukov V.O. Autonomous automated accumulating complex for the robotized punching process. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University – 1 (50) 2018. – С. 5 – 13.
 20. Storozhenko D.A., Dryuchko O.G., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Khahyukov V.O., Kytaihora K.O. Preparation of multifunctional layered oxide reecontaining materials. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University – 2017. – Issue 2 (49). – pp. 301-308.
 21. Dryuchko О.G., StorozhenkoD.О., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Khanyukov V.О., Kytaihora К.О. Search of methods for synthesizing photo-catalytically active layered perovskite-like phases of ree and transition elements Collection of scientific articles “ Energetyka, poszanowania energii I racjonalne uzycie bogactw naturalnych Collection of scientific articlts “ Energy, energy saving and rational nature use”. Kazimir Pulaski Universitey of Technology and Humanities in Radom, Radom, Poland, 2017. №1-2(7,8) 2017 p. 61-70 ( ISSN 2409-658X).

Публікації у фахових виданнях

 1. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О. Хімічна взаємодія і фазоутворення у нітратних водно-сольових системах рідкоземельних елементів і літію. Вісник національного технічного університету «ХПІ», серія: Хімія, хімічна технологія та екологія, № 52 (1094), 2015, с. 29-35.
 2. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Голубятніков Д.В. Термоаналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально-термічного аналізу. Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2015. – № 1-2. – С. 134 – 139.
 3. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Голубятніков Д.В., Китайгора К.О. Перетворення у системах нітратних прекурсорів на підготовчих стадіях формування РЗЕ-вмісних оксидних функціональних матеріалів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2015. – № 3. – С. 132 – 143.
 4. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Коробко Б.О., Іваницька І.О., Пащенко А.М. Особливості перетворень в РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у підготовчих процесах формування перовскітоподібних оксидних матеріалів. Вісник національного технічного університету «ХПІ», серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 22(1194), С. 63-71.
 5. Dryuchko A.G., Storozhenko D.A., Bunjakìna N.V., Ivanytska I.A., Nikiforova L.I., Kulchii O.M. Using the conformity complexation ree in nitrate systems in formation of oxide of constructional materials on their basis. Наук. збірник «Галузеве машинобудування, будівництво», Полт. НТУ. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 314 – 324.
 6. Сторженко Д.О., Бунякіна Н.В., Дрючко О.Г., Іваницька І.О., Гринчишин Н.М. Вплив катіону лужного металу на утворення подвійних солей у системах MCl  Nd(Gd)Cl3  H2O (M  Li, Na, K, Rb, Cs) при 25 – 100оС. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2016. – № 1-2 (80-81). – С. 81 – 84.
 7. Дрючко О.Г., СтороженкоД.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О. Хімічні перетворення і властивості проміжних фаз у багатокомпонентних РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у ході оброблення з тепловою активацією. Вісник національного технічного університету «ХПІ», серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017.–№ 48 (1269). – С. 34 – 46.
 8. Storozhenko D.A., Dryuchko O.G., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Khahyukov V.O., Kytayhora K.O. Preparation of multifunctional layered oxide reecontaining materials. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University – 2017. – Issue 2 (49). – pp. 301-308
 9. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Коробко Б.О. Фізико-хімічне охарактеризування координаційних нітратів РЗЕ і лужних металів – прекурсорів оксидних поліфункціональних матеріалів. Вісник національного технічного університету «ХПІ», серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 39 (1315). – С. 3-13
 10. Korobko B.O., Storozhenko D.O., Dryuchko O.G., Bunjakìna N.V., Khanyukov V.O. Autonomous automated accumulating complex for the robotized punching process. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University – 1 (50) 2018. – С. 5 – 13.
 11. О. Г. Дрючко, Д. О. Стороженко, Н. В. Бунякіна, І. О. Іваницька, В. О. Ханюков, К. О. Китайгора Умови утворення і фізико-хімічна характеристика літієвих координаційних нітратів лантаноїдів Li3[Ln2(NO3)9]∙3H2O (Ln – La–Nd). Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія – Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 1. – С. 41-48. – ISSN 2079-0821. doi: 10.20998/2079-0821.2019.01.08
 12. Dryuchko О.G., Storozhenko D.О., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Khanyukov V.О., Kytayhora К.О. Formation of multifunctional nano-layered oxide REE-containing materials using nitrate precursors. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University – 2019. – Issue 1. – № 52. – p. 216-225. http://dx.doi.org/10.20998/2079-0821.2018.39.01
 13. Storozhenko D., Dryuchko О., Golik Yu., Kytaihora К., Gornitsky I., Misko A. (2019). Monitoring activity of the CO2 emission objects system components in formation of the air mass in individual closed premises. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2(53), 157-170. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/7664

Публікації у закордонних виданнях

 1. Dryuchko O.G., Storozhenko D.O., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Kulchiy O.M., Golubâtnikov D.V. Physico-chemical aspects of using ree-containing nìtrate systems in forming multicomponent oxide functional materials. Collection of scientific articles ‘‘Energy, energy saving and rational nature use’’. Kazimiers Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, ISSN 2409-658X, Radom (Poland). – № 1 (4) 2015. – P. 20 – 33.
 2. Storozhenko D.O., Dryuchko O.G., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O. Phase Formation in REE-Containing Water-Salt Systems at the Preparatory Stages of the Multicomponent Oxide Functional Materials Formation. 2015, Vol. 5, No. 2, p. 80 - 84 - (Innovations in Corrosion and Materials Science, ОАЕ, ISSN: 2352-0957 (Online); ISSN: 2352-0949 (Print) ).
 3. Dryuchko O.G., Storozhenko D.O., Bunyakina N.V., Korobko B.О. Synthesis of oxide REE-containing materials with the use multicomponent systems of nitrates. / O.G. Dryuchko, D.O. Storozhenko, N.V. Bunyakina, B.O. Korobko // Collection of scientific articles «Energу, energy saving and rational nature use». Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Radom, Poland, 2016. – № 1 (6). – P.60 – 68. (ISSN 2409-658X).
 4. Dryuchko О.G., StorozhenkoD.О., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Khanyukov V.О., Kytayhora К.О. Search of methods for synthesizing photo-catalytically active layered perovskite-like phases of ree and transition elements Collection of scientific articles “ Energetyka, poszanowania energii I racjonalne uzycie bogactw naturalnych Collection of scientific articlts “ Energy, energy saving and rational nature use”. Kazimir Pulaski Universitey of Technology and Humanities in Radom, Radom, Poland, 2017. №1-2(7,8). p. 61-70 ( ISSN 2409-658X).
 5. D. Storozhenko, O. Dryuchko, T. Jesionowski. Thermal insulation materials with high-porous structure based on the soluble glass and technogenic mineral fillers. / D. Storozhenko, O. Dryuchko, T. Jesionowski // International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 692-697.
 6. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Ханюков В.О., Китайгора К.O. Теплоізоляційні матеріали із жорсткою поризованою структурою на основі розчинного скла та мінеральних наповнювачів техногенного походження. Збірник наукових праць І Міжнародної азербайджансько-української конференції «BUILDING INNOVATIONS - 2018», 24 – 25 травня 2018 року – Баку: ПолтНТУ, 2018. – С. 320 – 322.
 7. D. Storozhenko, O. Dryuchko, N. Bunyakina, I. Ivanytska Peculiarities of chemical interaction and phase setting in water-salt systems of nitrates of cesium, strontium and neodymium. / D. Storozhenko, O. Dryuchko, N. Bunyakina, I. Ivanytska // International Journal of Engineering & Technology, 7(4.8) (2018) 502-508
 8. O. Dryuchko, D. Storozhenko, A. Vigdorchik, N. Bunyakina, I. Ivanytska, K. Kytaihora, V. Khaniukov. Features of transformations in REE-containing systems of nitrate precursors in preparatory processes of formation of multifunctional oxide materials. / O. Dryuchko, D. Storozhenko, A. Vigdorchik, N. Bunyakina, I. Ivanytska, K. Kytaihora, V. Khaniukov // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2019. – Vol. 672. – Iss. 01. – pag. 199-214. DOI:10.1080/15421406.2018.1542066
 9. Storozhenko D., Dryuchko O., Jesionowski T., Ivanytska I. (2020) Some Physicochemical Aspects of the Preparatory Stages in the Formation of Self-cleaning Photocatalytic Active Coatings for Building Construction Materials. Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73, pp. 285-301. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_30

НМБД (Scopus, Web of Science)

 1. Features of transformations in REE-containing systems of nitrate precursors in preparatory processes of formation of multifunctional oxide materials / Dryuchko, O., Storozhenko, D., Vigdorchik, A., Bunyakina, N., Ivanytska, I., Kytaihora, K., Khaniukov, V. // Molecular Crystals and Liquid Crystals – 2019. - 672(1), с. 199-214 (Scopus, Web of Science)
 2. D. Storozhenko, O. Dryuchko, T. Jesionowski. Thermal insulation materials with high-porous structure based on the soluble glass and technogenic mineral fillers. / D. Storozhenko, O. Dryuchko, T. Jesionowski // International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 692-697. (Scopus)
 3. D. Storozhenko, O. Dryuchko, N. Bunyakina, I. Ivanytska Peculiarities of chemical interaction and phase setting in water-salt systems of nitrates of cesium, strontium and neodymium. / D. Storozhenko, O. Dryuchko, N. Bunyakina, I. Ivanytska // International Journal of Engineering & Technology, 7(4.8) (2018) 502-508 (Scopus)
 4. Storozhenko D., Dryuchko O., Jesionowski T., Ivanytska I. (2020) Some Physicochemical Aspects of the Preparatory Stages in the Formation of Self-cleaning Photocatalytic Active Coatings for Building Construction Materials. Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73, pp. 285-301. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_30 (Scopus)

Участь у конференціях

 1. II Всесоюзная конференция по физико-химическим основам технологии сегнетоэлектрических и родственных материалов. Звенигород. Наука. 1983
 2. ХІІ Українська республіканська конференція з неорганічної хімії, 1989, Сімферополь
 3. The International Jubilee Conference “Single crystals and their application in the XXl century-2004”, VNIISIMS, Alexandrov, June 8-11, 2004
 4. II Международная научно-практическая конференция «Перспективные разработки науки и техники–2006», секция «Химия и хим. технологии», Днепропетровск, Наука и образование, 2006 г.
 5. XI Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок. Івано-Франківськ, 2007.
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології” (МЕТІТ-3). Кременчук, 2008.
 7. ІІІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН – 3). Одеса,
 8. Міжнародна науково – технічна конференція «Фізико – хімічні проблеми в технології неметалевих і силікатних матеріалів», Харків, Каравела, 20-23 вересня, 2010
 9. Міжнародні ХХ, ХХІ, ХХІІ, XXІII науково-технічні конференції „Теория и практика процессов измельчения, разделения, смешения и уплотнения материалов”. - ХПІ, Одеса. 2011, 2012, 2013, 2014.
 10. XI International Conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM – 11) » (May 21 – 25, 2018), Ivano – Frankivsk, Ukraine
 11. ІІ Міжнародна науко-практична конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта», м. Полтава, 2015 р.
 12. І Всеукраїнська науко-практична конференція «Хімія, екологія та освіта».
 13. Регіональна науко-практична конференція з міжнародною участю «VIII Менделєєвські читання», Полтава, 2015 р.
 14. Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких і неметалевих матеріалів». 11 – 14 жовтня 2016 р. Харків. НТУ «ХПІ».
 15. ІІІ Міжнародна науко-практична конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта», м. Полтава, 2016 р.
 16. Регіональна науко-практична конференція «ІХ Менделєєвські читання», Полтава, 2016 р.
 17. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернетконференція «ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА», Полтава, 2016 р.
 18. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», Полтава, 2016 р.
 19. Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких і неметалевих матеріалів», Харків, 2016 р.
 20. ІV Міжнародна науко-практична конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта», Полтава, 2017 р.
 21. X Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», Полтава, 2017 р.
 22. V Міжнародна науко-практична конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта», Полтава, 2018 р.
 23. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА», Полтава, 2018 р.
 24. VІ, VII Міжнародна науко-практична конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта», Полтава, 2019, 2020 р.
 25. ІІІ, IV Міжнародна науково-практична конференція «ХІМІЯ, АГРОХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА», Полтава, 2019, 2020 р.
 26. 12th International Conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials» (ICEPOM-12), (Київ, 2020 р.)

Патенти

 1. А. с. 1797983 СССР, МКИ B 01 F 13/08. Способ перемешивания гомогенных и гетерогенных сред / А.Г. Дрючко, Д.А. Стороженко, Г.М. Лысенко. (СССР). – № 4840233/26; заявл. 02.04.90 ; опубл. 28.02.93, Бюл. № 8.
 2. Пат. 75100 Україна. МПК (2012.01) G05D 7/00 Пристрій багатопозиційного електромагнітного перемішування / О.Г. Дрючко, Д.О. Стороженко, Н.В. Бунякіна, І.О. Іваницька – u 2012 04134; Заявлено 03.04.2012; Опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22. – 4 с.
 3. Пат. 89753 Україна. МПК (2014.01) G05B 11/00, G05B 23/00 Пристрій електромагнітного багатопозиційного перемішування з індивідуальним регулюванням і контролем режиму роботи / О.Г. Дрючко, Д.О. Стороженко, Н.В. Бунякіна, І.О. Іваницька – u 2013 14786; Заявлено 17.12.2013; Опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. – 4 с.
 4. Пат. 43549 Україна. МПК G 05 D 23/00. Спосіб програмного формування лінійного закону зміни температури нагрівника / О.Г. Дрючко, Д.О. Стороженко, Н.В. Бунякіна, І.О. Іваницька – u 2009 01783; Заявлено 02.03.2009; Опубл. 25.08.2009, Бюл. №16. – 10 с.
 5. Патент України на винахід №107432 від 25.122014 р.«Пристрій електромагнітного багатопозиційного перемішування з індивідуальним регулюванням і контролем режиму роботи» / Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О. // Номер заявки а 2013 14788 від 17.12.2013. Видача патенту : бюлетень № 24 від 25.12.2014
 6. Патент на корисну модель № 121406 «Спосіб виготовлення плитного й оболонко подібного видів теплоізоляційних матеріалів» / Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О. // Номер заявки U 2017 03932 від 21.04.2017. Видача патенту : бюлетень № 23 від 11.12.2017
 7. Патент на корисну модель № 121407 «Спосіб виготовлення спученого гранульованого теплоізоляційного наповнювача» / Павленко А.М., Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О. // Номер заявки U 2017 03934 від 21.04.2017. Видача патенту : бюлетень № 23 від 11.12.2017
 8. Патент на корисну модель № 121408 «Спосіб тепло ізолювання у складних за формою конструкціях» / Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О. // Номер заявки U 2017 03935 від 21.04.2017. Видача патенту : бюлетень № 23 від 11.12.2017

Методичні видання

 1. Лабораторний практикум із санітарно-хімічного аналізу для студентів напряму підготовки „Екологія”: навч. посіб. /уклад.: Н.В. Бунякіна, Д.О. Стороженко, О.Г. Дрючко. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 51 с.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/2279
 2. Курс лекцій з дисципліни «Хімія» для студентів усіх спеціальностей / Д.О. Стороженко, Н.В. Бунякіна, О.А. Об'єдкова, О.Г. Дрючко – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Ч. 1. – 64 с.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6109
 3. Курс лекцій з дисципліни «Хімія» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / уклад. Д.О. Стороженко, Н.В. Бунякіна, О.А. Об’єдкова, О.Г. Дрючко. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Ч. 2. – 56 с.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3795
 4. Курс лекцій з дисципліни «Хімія» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / Д.О. Стороженко, Н.В. Бунякіна, О.А. Об’єдкова, О.Г. Дрючко. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – Ч. 3. – 54 с.-

Подяка і грамота міністерства освіти і науки України, почесні грамоти голови Полтавської обласної Ради, ректора університету, занесений на дошку пошани.