Дані викладача


Лахижа Микола Іванович

Микола Лахижа

Професор кафедри публічного управління, адміністрування та права

 • Кваліфікація – історик; спеціальність – «Історія і правознавство», Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка.
 • Кандидат історичний наук, спеціальність 00.00.07 – Всесвітня історія,  Московський державний університет,1985 р.
 • Доцент кафедри всесвітньої історії, 1991 р.
 • Доктор наук з державного управління, спеціальність 25.00.01 – Теорія та історія державного управління, 2010 р.
 • Професор кафедри державного управління і права, 2014 р.

КОНТАКТИ

Телефон

+38 096-55-21-789

Наукові бази

ORCID, Google Scholar

КУРСИ


Бере учать у проведенні семінарів підвищення кваліфікації державних службовців та ПОМС:

 з питань європейської інтеграції,

 запобігання корупції,

етики публічної служби,

адміністративно-територіальної реформи,

електронної демократії та електронного урядування,

 інформаційної безпеки та інш.


Публікації у закордонних виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection

 1. Lakhyzha M., Lozynska T., Cherchatyi O., Dorofyejev O., Galych O. The develorment of the legal principles of public administration in the context of providing the rule of law in Ukraine: the rolle of the free legal aid system. Viesoji politika ir administration. Public policy and administration. 2021.T.20, №2.2021, Vol. 20, No 2, p. 327-341 ISSN 2029-2872 DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-14  (СКОПУС)
 2. Yehorycheva S. , Hudz T.,  Lakhyzha M. Modernization of the mechanism for financing rural develorment in Ukraine. Proceedings of the International Scientific Conference. Annual international scientific conference economic science for rural develorment. 13 – 15 MAY 2020, JELGAVA.  S. 78-85
 3. Lozinska T., Lakhyzha M.  Sustainable Development and the Problem of Corruption in Post-Communist Countries. 36 conference IBIMA, Granada, Spain. URL: https://ibima.org/conference/36th-ibima-conference/#ffs-tabbed-14. ( Web of Science ). ISBN:978-0-9998551-5-7
 4. Vorona P., Dubych K., Kachan Y., Lakhyzha M, Bobrytskyi L. International Assessments od Poverty in Ukraine. Proceccing of the  37 th International Businness Information Menegement  Association (IBIMA) ISBN: 978 -0- 99S 8551-6-7 30-31 May 2021/ Cordoba Spain  ( Web of Science
 5. Лахижа Н.И. Развитие публичного управления впосткоммунистических странах: вопросы терминологии.  Годишник на департамент «Администрация и управление» т.5 (2020). Нов Български университет.  София. 2021. С. 440-453
 6. Yehorycheva S., Lakhyzha M., Stezenko N. Public Management of Public Investment Projects in Ukraine under Conditions of European Integration. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 95. 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). S. 108 - 113 https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917630

Статті у вітчизняних фахових виданнях

 1. Лахижа М.І. Публічно-приватне партнерство: болгарський досвід нормативно-правового забезпечення/М.І. Лахижа, С.Б. Єгоричева// Економіка та держава. Серія: Державне управління.- 2019.-№1.-  с. 45-53
 2. Лахижа М. І., Єгоричева С. Б. Публічно-приватне партнерство у Республіці Польща: становлення та розвиток // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 1(58) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. C. 36—51. (DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.58.2019.168700).
 3. Лахижа М.І. Теоретичні та практичні аспекти взаємодії державних інституцій для захисту прав громадян в Україні (на прикладі системи надання безоплатної правової допомоги та правоохоронних органів)/ М. І. Лахижа, О.І. Черчатий//Економіка та держава.- №3 (11).- 2019.- с. 56-61
 4.  Лахижа М.І. Інституційне забезпечення публічно-приватного партнерства у Республіці Польща/ М. Лахижа, С. Єгоричева// Університетські наукові записки.Хмельницький університет економіки і права. -№1-2 (69-70).-2019.- с. 145-156
 5.  Yehorycheva S. B., Lakhyzha M. I. Public-private partnership as a sustainable development factor: an archetypal analysis.  Public man Аgement with the Ukrainian Technological Academy   ПУБЛІЧНЕ УРЯДУВАННЯ № 3 (18) — June 2019 (Special edition) Collection is trained in scientific partnership  c. 182-197
 6. Лахижа М.І. Черчатий О.І. Оптимізація механізмів надання безоплатної правової допомоги пільговим категоріям громадян в Україні на регіональному та місцевому рівнях. Державно-управлінські студії № 2(13), 2019   URL:http://box5800.temp.domains/~ipkeduua/
 7. Лахижа М.І., Ворона П.В. Вузлові проблеми запобігання корупції в Україні (з практики проведення антикорупційних семінарів ІПК ДСЗУ у 2018-2019 рр.). Державно-управлінські студії. №3 (14). 2019. http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Vorona-Lakhyzha1.pdf
 8. Лахижа М.І. Диджиталізація в Україні: поняття, проблеми, перспективи та завдання публічного управління. Науковий вісник: Державне управління №2(4) 2020 С.202-213
 9. Лахижа М.І. Електронна демократія в Україні: специфіка становлення, стан та перспективи. Державно-управлінські студії № 4(15), 2019 URL: http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Lakhyzha.pdf
 10. Лахижа М.І. Безоплатна правова допомога в Україна: аналіз джерел та літератури. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. №2 (8)- квітень 2020.  с. 77-85
 11. Лахижа М.І. Геополітичний вимір європейської інтеграції України: проблема національної ідентифікації та відповідальності. Економіка та держава. Серія: Політологія. №2. 2020. С. 26-29.  http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Politolohiia-12-2020.pdf
 12. Лахижа М. І. Актуальні проблеми удосконалення публічного управління в Україні: зміни, реформування, модернізація, оптимізація, децентралізація, реструктуризація, перезавантаження Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. №1(57). Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. – № 1 (57). – 328 с. (с. 18-28)
 13. Лахижа М.І. Ринок праці в умовах посткомуністичної трансформації: польська історіографія. Державно-управлінські студії, №12, 2019. URL: http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Lakhyzha-DUS-12.pdf
 14. Лахижа М.І. Кризове управління: теоретичні підходи та механізми реалізації в Республіці Польща. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». Збірник наукових праць. Випуск 1 (12). 2020.  С. 525-537
 15. Лахижа М.І., Носков О.М. Державне регулювання еластичності ринку праці: польський досвід. Державно-управлінські студії № 11, 2019. URL: http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Lakhyzha-Noskov-DUS-11.pdf
 16. Лахижа М.І., Єгоричева С.Б. Проблеми формування та регулювання ринку праці в умовах посткомуністичної трансформації: польський досвід. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. №4. 2020. С. 147-156. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1840
 17. Лахижа М.І. Посткомуністична трансформація в Республіці Польща: досягнення, проблеми, інтерпретація.  Державне будівництво. Електронне наукове фахове видання ХРІДУ НАДУ №1.2020. URL: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/82/77
 18. Лахижа М.І., Черчатий О.І.  Правова допомога учасникам АТО/ОСС та членам їх сімей: завдання та механізми діяльності системи безоплатної правової допомоги. Економіка і держава. Серія «Державне управління». 2020.№3.с. 105-109
 19. 164. Лахижа Н., Банкова И. Дисонанси на административната конфликтност в Украйна и България. Научен атлас. Електронно научно списание. България. URL: office@scientificatlas.com
 20. Лахижа М.І., Антоненко В.А. Становлення та розвиток процесу інформатизації публічної адміністрації Республіки Польща. Економіка та держава. Серія «Державне управління» №4 (16). 2020.  С. 44-48
 21. Лахижа М.І., Банкова І. Електронне урядування в Республіці Болгарія: результати розвитку та вузлові завдання. Економіка та держава. Серія «Державне управління» №4 (16). 2020.  С. 148-154
 22. Лахижа М.І. Компаративістика, архетипіка, імагологія як інновації у науці державного управління: методологічні аспекти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. Том 13 № 1 (2021). с. 45-53  URL:  https://publicadministration-knu.org/index.php/journal/issue/view/4
 23. Лахижа М.І. , Поліщук Д.І.  Демократія та децентралізація: співвідношення понять і проблеми взаємовпливу та взаємозалежності.  Наукові перспективи. Серія. «Державне управління». Випуск №3 (9).2021. с. 105-117
 24. Лахижа М.І. Електронний документообіг у публічній адміністрації  Республіки Болгарія: становлення та розвиток. Теорія та практика державного управління. №1 (72).2021. с. 158-166.
 25. Lakhyzha M., Yehorycheva S. Understanding the creativity and use of Gilbert Durand’s metodologiy in scientific research of scientists of post-communist countries. Public management. №1 (26). February 2021. S. 85-101
 26. Лахижа М.І. Проблеми розвитку публічної адміністрації : досвід Республіки Польща. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021.№2.  С. 7-10  DOI: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.1
 27. Лахижа М.І. Теоретичні питання управління сталим (збалансованим, тривалим, відповідальним) розвитком у дослідженнях польських науковців. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. №6. с. 7-12. http://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/issue/view/8 DOI: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6
 28. Лахижа М.І. Проблематика публічних послуг та комунікацій в польській історіографії.  Державне будівництво. №1 (31) 2022.  С. 87-100
 29. Лахижа М., Качан Я., Сухомлин В. Роль профспілок в посткомуністичній трансформації трудових відносин в Україні: історіографічні аспекти.  Наукові песрпективи. Серія «Державне управління» Вип.1 (31). 2023. С. 125-136

1. Українські реалії ринку праці в умовах глобалізації: колективна монографія / За наук. редакції докторів держ. упр. Р. В. Войтович, П. В. Ворони, М. І. Лахижі. Київ, 2021. 238 с.

2. Єгоричева С.Б., Лахижа М.І. Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах: монографія. К.: ІПКДСЗУ. 2020.304 с.

3. Modern management: theories, concepts, implementation. Monograph. Editors:

Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko. Opole: The Academy of Management and

Administration in Opole, 2021, pp.394, illus., tabs., bibls. ISBN 978-83-66567-24-4. (Mykola LAKHYZHA,Petro VORONA, Tamara LOZYNSKA

CORRUPTION AS A SOCIAL AND GOVERNANCE PROBLEM IN POST-COMMUNIST COUNTRIES  с. 378-384)

5. LakhyzhaM., Lozynska T., Dorofyeyev O. The state of development of the concept of sustainable development in the public administration science in Ukraine.  Science and education for sustainable development. Edited by Aleksander Ostenda and Valentyna Smachylo. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice. Monograph 50. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022 S.  833-842

Трансформація трудових відносин та профспілкового руху у посткомуністичних країнах/ за наук. редакції докт. н. держ. упр., проф. М. І. Лахижі; к. н. держ. упр., доц. Я. В. Качан та; к. н. держ.упр.,  доц. В. Б. Сухомлина. Київ, 2023. 310 с

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, конспекти лекцій

1. Кадрова політика у місцевому самоврядуванні. Методичні рекомендації для посадових осіб місцевого самоврядування / Уклад. М. І. Лахижа, О.І. Черчатий, А.О. Тімощук. Полтава, 2020. - 40с.

2. Етика та етикет публічного службовця: правове регулювання Методичний посібник. / Уклад. М. І. Лахижа, О.І. Черчатий, 2020. – 39 с.

3.Електронне врядування: правові та організаційні аспекти. Посібник для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Уклад. М. І. Лахижа, О.І. Черчатий, І.О. Кульчій, В.П. Антоненко. Полтава, 2020. –35 с.

4. Лозинська Т. М., Лахижа М. І., Черчатий О.  Організація надання правової допомоги  органами місцевого самоврядування. Методичний посібник. Полтава, 2020. – 39 с.

5. Особливості роботи адвоката у системі безоплатної вторинної правової допомоги. Черчатий О.І., Лахижа М.І., Клименко І.В., Мусаєва Н.С.  Полтава: 2021. 52 с.

6. Право власності на землю: механізм реалізації. Черчатий О.І., Лахижа М.І., Клименко І.В., Козаченко Ю.М. – Полтава, 2021. 40 с.

7. Лахижа М.І., Черчатий О.І. Правове регулювання реформ в Україні. Методичні матеріали для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Полтава, 2020. – 64 с.

8. Лахижа М.І., Черчатий О.І., Козаченко Ю.М. Види державної допомоги для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Методичний посібник. Полтава, 2021.  56

9. Лахижа М.І., Черчатий О.І. Правове регулювання реформ. Методичні матеріали до семінарів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  Полтава, 2020.      с.

 1. Международная академия политического менеджмента. Тбилиси. Грузия. Диплом №23. Николай Иванович Лахижа избран действительным Академиком. Февраль 2018 г. (Диплом)
 2. Стажування при Центрі зайнятості Святошинського р-ну. Київ. Жовтень 2018 р. (Довідка про стажування)
 3. Міжнародний тренінг для тренерів «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування»  (22-23 жовтня 2018 р; лютий 2019 р.) Організатори: Нацдержслужба України, U-LEAD з Європою, Фонд Децентралізація та інші. (Сертифікат)
 4. Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development 21st Annual International Scientific ConferenceEconomic Science for Rural Development 2020/12-15 May 2020, Jelgava Conference participant: Mykola Lakhyzha Theme of the report: MODERNIZATION OF THE MECHANISM FOR FINANCING RURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE  (Сертифікат)
 5. Academy of Management and Administration in Opole/ CERTIFICATE is awarded to Mykola Lakhyzha for participating at the Scientific and Methodical Seminar Social and Digital Transformation: Interdisciplinary Approach 5 hours for participation April 8, 2021 Opole, Poland (Сертифікат)
 6. The 10th International Theoretical and Metodologogal Seminar “Archetypes and public administration” Kyiv (НАДУ при Президентові України)/Paris (Сорбонна)/Monpelie (Університет). (Травень; вересень 2021 р.) (Сертифікат №26)
 7. Стажування Київ-Париж-Монпельє. 05,09. 2021. 6 кредитів Сертифікат
 8. Стажування Київ-Париж 26-27.06. 2023. 2 кредити Сертифікат
 9. Стажування на базі Білостоцького університету, Польща (7 серпня -15 вересня 2013 р) Сертифікат 6 кредитів
 1. Орден За заслуги ІІІ ступеня, знак Відмінник освіти України, почесні грамоти обласної ради, обласної адміністрації, Полтавської міської ради, Подяки Головного управління державної служби України, грамоти ВНЗ.