Дані викладача


Лариса Педченко

Лариса ПЕДЧЕНКО

К.т.н., доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 • Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • Магістр за спеціальністю нафтогазова інженерія та технології Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»


Проводяться наукові дослідження за тематикою

 • «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій»
 • «Використання альтернативних джерел енергії для підвищення ефективності технологій транспортування і зберігання природного газу»

Основні напрями науково-дослідницьких робіт

Теоретичні та технологічні основи виробництва і зберігання гідратів вуглеводневих газів

Технологічні рішення для реалізації технології NGH для транспортування та зберігання газу у формі газових гідратів

Використання відновлювальних джерел енергії в системі транспорту природного газу.

Термобаричні умови самоконсервації та примусової консервації штучних газогідратів.

Методика встановлення рівноважних параметрів гідратоутвоення по на основі оптичних ефектів на міжфазній поверхні.

Підвищення термічної стійкості газоопорних оболонкових споруд для використання їх в якості сховищ природного газу в складі газогідрату.

Керування науково-дослідницькими роботами студентів. Бакалаври

Алсааді Ісса Алі Мохаммед (студ. гр. 404 НГ), тема НДР: «Комплексне використання відновлювальної енергії природних систем для підвищення енергоефективності транспортування газу морських родовищ», спеціалізація – енергетика, 2019 р.

Керімов Артем Гаджіібрагимович (студ. гр.203 пНГ), тема НДР: «Регенерація (концентрування) метанолу і інших технологічних рідин для зниження техногенного навантаження об’єктів нафтогазового комплексу на довкілля», спеціалізація – екологія, 2019 р.

 1. Програма міжнародного співробітництва TEMPUS, проект «Інноваційна міжнародна мережа для розвитку співпраці з підприємствами» (2012). Представлено проект «Технологія виробництва льодогазогідратних блоків з метою транспортування і зберігання вуглеводневих газів».
 2. Участь у виконанні держбюджетної НДР МОН України «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій» ДР № 0115U002420;
 3. Участь у виконанні держбюджетної НДР МОН України «Застосування газогідратних технологій при розробці традиційних і газогідратних родовищ газу» ДР № 0113U00857 С.

Монографії

 1. Педченко Л.О. Теоретичні та технологічні основи виробництва і зберігання гідратів вуглеводневих газів. Монографія / Л.О. Педченко за ред.. М.Л. Зоценка // – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 177 с.
 2. Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів: монографія / Г. Півняк, Є.І. Крижанівський, В.О. Онищенко, В.І. Бондаренко, О.Ю. Витязь, М. Л.Зоценко, Е.О. Максимова, К.С. Сай, М.Л. Овчинніков, К.А. Ганушевич, С.О. Овецький, Я.М. Фем’як, О.М. Трубенко, М.П. Мазур, Л.Я. Побережний, М.М. Педченко, В.П. Рубель, Г.В. Кошлак, Л.О. Педченко. – Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2015. – 220 с.
 3. Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authoredmonograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 р. / Pedchenko, L.А., Zotsenko, N.L. Pedchenko М.М. Pheological properties hydrates of the hydrocarbon gases. – Р. 317-329
 4. Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 476 р. / Pedchenko N.М., Nesterenko T.M., Pedchenko L.А., Pedchenko М.М. Improve the efficiency of gas hydrate technology for gas offshore deposits transportation. – Р. 456-475

Публікації у наукових виданнях

 1. Клименко В.В. Моделювання адіабатного способу утворення льодогазогідратних капсул / В.В. Клименко, М.М. Педченко, Л.О. Педченко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2010. – № 6 (128). – С. 41 – 45.
 2. Клименко В.В. Заморожування води в порах при адіабатному способі утворення льодогазогідратних капсул / В.В. Клименко, М.М. Педченко, Л.О. Педченко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2011. – № 1(129). – С. 37 – 39.
 3. Pedchenko L., Pedchenko М. (2012) Substantiation of method of formation of ice hydrate blocks with the purpose of transporting and storage of hydrate generating gas. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – №1 (127). – Р. 28 – 34.
  http://nv.nmu.org.ua/index.php/uk/component/jdownloads/finish/31-01/460-2012-01-pedch/0
 4. Педченко Л.О. Термобаричні умови самоконсервації природних та штучних газогідратів у залежності від їх пористості / Л.О. Педченко, М.М. Педченко, // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.– Харків, 2012. – Випуск № 997. – С. 218 – 222.
  www.nbuv.gov.ua/old.../2012_997/Zmist.pdf
 5. Білецький В.С. Технологія формування газогідратних блоків з метою транспортування та зберігання вуглеводневих газів / В.С. Білецький, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Вісті Донецького гірничого інституту. – Донецьк, 2012. – Випуск №1(30) 2(31). – С. 363 – 372.
  https://scinse.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/1_2-2012.pdf
 6. Тарко Я.Б. Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу / Я.Б. Тарко, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.– Івано-Франківськ, 2012. – Випуск 2 (43). – С. 49 – 55. іrbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?
 7. Клименко В.В. Підвищення ефективності видобування і підготовки газу з виснажених родовищ шляхом застосування газогідратної технології / В.В. Клименко, М. Л. Зоценко, О. В. Бандуріна, Л. О. Педченко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2012 (73). С 92-95
  www.kdu.edu.ua/statti/2012-2-1(73)/92.pdf
 8. Педченко Л. О. Виробництво і зберігання газових гідратів / Л.О. Педченко // Качество минерального сырья: сб. науч. тр. - Кривой Рог , 2014, – С. 133-149. http://agnu.com.ua/sbornik/2014/PDF/19.pdf
 9. Педченко Л.О. Елементи збагачення у комплексній технології видобування і транспортування газогідратів / Л.О. Педченко, М.М. Педченко, В.С. Білецький // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 57(98). – С. 30 – 33. zzkk.nmu.org.ua/pdf/2014-57-98/06.pdf
 10. Pedchenko L. Repository of gas hydrates / L. Pedchenko, М. Pedchenko // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 279 – 286.
  http://journals.pntu.edu.ua/index.php/znp/article/view/22/41
 11. Педченко Н.М., Педченко Л.О. Адаптація елементів технології свердловинного гідровидобутку для розробки покладів газових гідратів і природних бітумів / Н.М. Педченко Л.О. Педченко, // Вісті Донецького гірничого інституту. – Покровськ, 2020. – Випуск №1(46) – С. 97 – 105.
  https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-1-97-105
 12. Павленко А.М. Організація безперервного циклу виробництва газових гідратів / А.М. Павленко, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Сборник научных трудов SWorld. Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2012». Выпуск 4. Том 8. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – ЦИТ 412-1193. – С. 98 – 106.

Публікації увиданнях, що входять до науко-метричних баз SCOPUS і WEB OF SCIENCE

 1. Nazar Pedchenko, Yuriy Vynnykov, Larysa Pedchenko and Mykhailo Pedchenko (2021) Method for determining the starting moment of hydrate formation on the basis of optical effects. IV International Scientific And Technical Conference “Gas Hydrate Technologies: Global Trends, Challenges And Horizons” (GHT-2020), Dnipro, Ukraine, E3S Web Conf. 230, 01003 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123001003
 2. Nazar Pedchenko, Ivan Zezekalo, Larysa Pedchenko and Mykhailo Pedchenko (2021) Research into phase transformations in reservoir systems models in the presence of thermodynamic hydrate formation inhibitors of high concentration. IV International Scientific And Technical Conference “Gas Hydrate Technologies: Global Trends, Challenges And Horizons” (GHT-2020), Dnipro, Ukraine, E3S Web Conf. 230, 01003 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123001014
 3. Larysa Pedchenko, Nazar Pedchenko, Jerzy Kicki, & Mykhailo Pedchenko (2020) Improvement of the bitumen extraction technology from bituminous sand deposits. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 7-11, 2020. E3S Web Conf. Vol. 201, 01004
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101004
 4. Pedchenko M.M., Pedchenko L.O., & Pedchenko N.M. (2020) Increase of Thermal Resistance of the Gas-Filled Shell and Pneumatic Building for Use as Natural Gas Storages in Gas-Hydrated Form. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham P. 701-708
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_69
 5. Pedchenko, L., Pedchenko, N., Manhura, A. & Pedchenko, M. (2019) Development of natural bitumen (bituminous sands) deposits based on the borehole hydro-extraction technology. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 3–7, 2019. E3S Web Conf. Volume 123. https://doi.org/10.1051/e3sconf /201912301036 (Scopus)
 6. Pedchenko, L., Niemchenko, K., Pedchenko, N. & Pedchenko, M. (2018). Use of Alternative Energy Sources to Improve the Efficiency of Natural Gas Hydrate Technology for Gas Offshore Deposits Transportation. Mining of Mineral Deposits, 12(2), 122-131. https://doi.org/10.15407/mining12.02.122 (WS)
 7. Mykhailo Pedchenko & Larysa Pedchenko (2018) Expanding of spheres the application of borehole hydro-production technology to develop deposits of non-traditional hydrocarbons. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 4–8, 2018. E3S Web Conf. Volume 60. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000018 (Scopus)
 8. Mykola Zotsenko, Larysa Pedchenko & Andrii Manhura (2018) Aboveground storage of hydrocarbon gas hydrates. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 4–8, 2018. E3S Web Conf. Volume 60. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000028 (Scopus)
 9. Pedchenko, M., Pedchenko, L., Nesterenko, T. & Dyczko, A (2018) Technological Solutions for the Realization of NGH-Technology for Gas Transportation and Storage in Gas Hydrate Form. Solid State Phenomena, Vol. 277, pp. 123-136 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.277.123 (Scopus)
 10. Soloviev V., Nesterenko Jr. T., Pedchenko L., Bida S. The Pressure Quantity Prognosing at the Salts and Clay Disclosure on the Casing Column // International Journal of Engineering & Technology. Vol.7. No 4.8 (2018): Special Issue 8. P. 395-398. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27277. https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27277/14008. (Scopus)
 11. Pedchenko М. & Pedchenko L. (2017). Analysis of gas hydrate deposits development by applying elements of hydraulic borehole mining technology. Mining of Mineral Deposits. Volume 11 (2017), Issue 2, pp. 52-58. https://doi.org/10.15407/mining11.02.052 (WS)
 12. Pedchenko М. & Pedchenko L. (2016). Technological complex for production, transportation and storage of gas from the offshore gas and gas hydrates fields. Mining of Mineral Deposits. 10(3), 20 –30.
  http://dx.doi.org/10.15407/mining10.03.020 (WS)

Публікації за участю іноземних партнерів

 1. Larysa Pedchenko, Nazar Pedchenko, Jerzy Kicki, & Mykhailo Pedchenko (2020) Improvement of the bitumen extraction technology from bituminous sand deposits. Ukrainian School of Mining Engineering, Berdiansk, Ukraine, September 7-11, 2020. E3S Web Conf. Vol. 201, 01004
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101004
 2. Pedchenko, M., Pedchenko, L., Nesterenko, T., Dyczko, A. Technological Solutions for the Realization of NGH-Technology for Gas Transportation and Storage in Gas Hydrate Form / Solid State Phenomena, Vol. 277, pp. 123-136, 2018. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.277.123

Патенти і авторські свідоцтва (Вибірково)

 1. Патент України на винахід №122631. Спосіб видобування газу із покладів газових гідратів / Педченко Н.М., Педченко Л.О., Педченко М.М.; № a201905106; опубл. 10.12.2020, бюл. № 23/2020, – 5 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272817
 2. Патент України на винахід № 105208 Застосування рідинно-газового струминного апарата з подовженою камерою змішування як контактного пристрою для утворення газових гідратів / Педченко Л.О., Педченко М.М.; – № а 2011 11349; опубл. 25. 04. 2014; Бюл. № 8.
  http://uapatents.com/5-68770-zastosuvannya-ridinno-gazovogo-struminnogo-
 3. Патент України на винахід № 101882. Спосіб виробництва гідратів попутного нафтового газу з метою їх транспортування і зберігання / Л.О. Педченко, М.М. Педченко; № а 201111344; заяв. 26.09.2011; опубл. 13. 05. 2013; Бюл. № 9.
  http://uapatents.com/8-101882-sposib-virobnictva-gidrativ-poputnogo-naftovogo-
 4. Патент України на винахід № 97296. Спосіб видобування і підготовки природного газу / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; № a201004097; опубл. 25. 01. 2012; Бюл. № 2, 2012 р. – 4 с. http://uapatents.com/2-97296-sposib-vidobuvannya-i-pidgotovki-prirodnogo-gazu.html
 5. Патент України на винахід № 97411. Установка для підготовки природного газу / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; № а201004094; опубл. 10. 02. 2012; Бюл. № 3, 2012 р. – 3 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=169357&chapter=description
 6. Патент України на винахід № 109336. Спосіб розробки морських газогідратних покладів / Педченко Л.О., Педченко Н.М., Педченко М.М.; № а2014 00539; опубл. 10. 08. 2015; Бюл. № 15, 2015 р. – 7 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=214798&chapter=description
 7. Патент України на корисну модель №137639. Спосіб видобування газу із покладів газових гідратів / Педченко Н.М., Педченко Л.О., Педченко М.М.; № u201905107; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, – 6 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=262737&chapter=description
 8. Патент України на корисну модель №139446. Спосіб видобування природного бітуму і високов'язкої нафти / Педченко Н.М., Педченко Л.О., Педченко М.М.; № u201905527; опубл. 10.01.2020, бюл. № 1/2020, – 5 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=264997
 9. Патент України на корисну модель № 61109. Спосіб утворення льодогазогідратних капсул / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; № u201014718; опубл. 11.07.2011; Бюл. №13, 2011 р. – 4 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=161168&chapter=description
 10. Патент України на корисну модель № 68770. Застосування рідинно-газового струминного апарата з подовженою камерою змішування як контактного пристрою для утворення газових гідратів / Педченко Л.О., Педченко М.М.; № u2011 11346; опубл. 10. 04. 2012; Бюл. № 7, 2012 р. – 3 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=171708&chapter=description
 11. Патент України на корисну модель № 92206. Спосіб видобування і транспортування природного газу газових і газогідратних морських родовищ / Педченко Л.О., Педченко Н.М., Педченко М.М.; № u2014 00505; опубл. 11. 08. 2014; Бюл. № 15, 2014 р. – 5 с.
  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=203394&chapter=description

Науково-популярні публікації (вибірково)

 1. Педченко Н.М., Педченко Л.О. Адаптація елементів технології свердловинного гідровидобутку для розробки покладів газових гідратів і природних бітумів / Н.М. Педченко Л.О. Педченко, // Вісті Донецького гірничого інституту. – Покровськ, 2020. – Випуск №1(46) – С. 97 – 105. https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-1-97-105
 2. Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів: монографія / Г. Півняк, Є.І. Крижанівський, В.О. Онищенко, В.І. Бондаренко, О.Ю. Витязь, М. Л.Зоценко, Е.О. Максимова, К.С. Сай, М.Л. Овчинніков, К.А. Ганушевич, С.О. Овецький, Я.М. Фем’як, О.М. Трубенко, М.П. Мазур, Л.Я. Побережний, М.М. Педченко, В.П. Рубель, Г.В. Кошлак, Л.О. Педченко. – Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2015. – 220 с.
 3. Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 р. / Pedchenko, L.А., Zotsenko, N.L. Pedchenko М.М. Rheological properties hydrates of the hydrocarbon gases. – Р. 317-329
 4. Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 476 р. / Pedchenko N.М., Nesterenko T.M., Pedchenko L.А., Pedchenko М.М. Improve the efficiency of gas hydrate technology for gas offshore deposits transportation. – Р. 456-475
 5. Педченко М.М. Підвищення термічного опору оболонкових газоопорних споруд і пневматичних будівельних конструкцій для застосування в якості сховищ природного газу у газогідратній формі / Педченко М.М., Педченко Л.О., Педченко Н.М. // “Building Innovations– 2019”. – Зб. наук. праць за матеріалами II Міжнар. азербайджансько-української конф. (Полтава, 23 – 24 травня 2019 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 171 – 174.
 6. Зоценко М.Л. Розробка покладів природних бітумів (бітумінозних пісків) на основі технології гідровидобутку/ М.Л. Зоценко, М.М. Педченко, Л.О. Педченко // Українська школа гірничої інженерії: тези доповідей ХIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: В.І. Бондаренко та ін. – Д.: ЛізуновПрес, 2019. – С. 5 – 7.
 7. Педченко М. Розширення сфер застосування технології свердловинного гідровидобутку для розробки покладів нетрадиційних вуглеводнів / М. Педченко, Л. Педченко // Школа підземної розробки: тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4 – 8 вересня 2018 року, Бердянськ. – Д.: ЛізуновПрес, 2018. – С. 49-50.
 8. Педченко Л.О. Транспортування природного газу у газогідратній формі / Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. (Івано-Франківськ, 15 – 18 травня 2012 р.), – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – С.25 – 27.
 9. Ширін Л.Н. Перспективи раціонального використання шахтного метану на основі газогідратних технологій / Л.Н. Ширін, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Проблемы горного дела и экологии горного производства: Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Антрацит, 18 – 19 мая 2012 г.). – Донецк: «Світ книги», 2012. – С. 43 – 50.
 10. Педченко Л.О. Перспективи морського транспортування природного газу в газогідратній формі / Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Буріння. – Київ, 2011. – № 3–4. – С. 69 – 74.
 11. Доцільність впровадження газогідратних технологій підготовки і транспортування попутного нафтового газу / Л.Н. Ширін, Л.Т. Роман, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Випуск 2 (2).– С. 176 – 186.
 12. Педченко Л.О. Наземні сховища газових гідратів / Л.О. Педченко, Ю.Л. Винников, М.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика). – Вип. 1(3). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 82 – 92.
 13. Педченко Л.О. Транспортування природного газу у газогідратній формі / Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика). – Вип. 1(3). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С 100 – 114.
 14. Педченко М.М. Технологія видобування газових гідратів // М.М. Педченко, В.С. Білецький, Н.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика). – Вип. 1(3). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 92 – 100.
 15. Педченко Л.О. Вплив реологічних властивостей газових гідратів на параметри технології виробництва газогідратних блоків / Л.О. Педченко, М.Л. Зоценко, М.М. Педченко // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика). – Вип. 1(3). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 188 – 201.

Нагороджена грамотою як автор винаходів-переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід- 2012» у номінації «Кращий винахід - 2012 у Полтавській області»

Нагороджена Подяками Ректора Університету.