Дані викладача


Максим Скорик

Максим СКОРИК

Старший викладач

 • Старший викладач кафедри будівельних машин і обладнання, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • Спеціаліст (інженер-механік) спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2005)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102-Л

Телефон

 

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ORCID

КУРСИ

 • 133БВБ.8.1 Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі та трактори;
 • 141БОК28 Конструювання механічних частин електропривода;
 • 274БОК.23 Автомобілі (основи конструювання, теорія експлуатаційних властивостей, аналіз конструкцій та розрахунки автомобілів);
 • 274БОК.24 Автомобільні двигуни;
 • 274БОК.28 Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту;
 • 274МВБ.5.1 Автосервіс та фірмове обслуговування автомобілів.

Сфера наукових інтересів:

Вирішення науково-практичної проблеми, яка полягає у теоретичному і практичному обґрунтування модернізації автотранспортних засобів, їх вузлів та агрегатів, удосконалення методів їх технічного діагностування та експлуатації.

Сертифікат про підвищення кваліфікації АКС-021 (BVS мережа автозаправних станцій ТОВ «НадеждаРітейл’2017», 09.08.2019) за програмою «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів автоколони».

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. Shapoval M., Virchenko V., Skoryk M., Kryvorot A. (2020) One-Piston Mortar Pump with Increased Volume Combined Compensator Working Processes Analysis. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham. pp. 253-263. – DOI:10.1007/978-3-030-42939-3_27.

Конференції та фахові видання

 1. Моделювання режимів роботи амортизаторів передньої підвіски автомобілів // В. Є. Лютенко, Д. М. Циганчук, А. В. Дудка, О. В. Орисенко, М. О. Скорик // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Редкол.: О. Г. Онищенко (відп. ред.) та інші. – Вип. 17. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – С. 22 – 25.
 2. Подригало, М.А. Определение понятия устойчивости положения колесных машин / М.А. Подригало, А.С. Полянский, Е.А. Дубинин, М.А. Скорик, В.В. Задорожняя // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 32. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 155 – 163.
 3. Дубінін, Є.О. Метод оцінювання радіусів інерції колісних машин / Є.О. Дубінін, О.С. Полянський, М.О. Скорик, В.В. Задорожня // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів: науковий журнал. – Вип. 10. – Харків: ХНТУСГ, 2017. – С. 57 – 63.
 4. Дубинин, Е.А. Оценка устойчивости положения колесных машин с учетом особенностей изменения опорного контура / Інженерія природокористування: науковий журнал. – Вип. 2 (10). – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 19 – 24.
 5. Зав’ялова, Л. І. Аналіз впливу кількості керованих колісних осей на стійкість прямолінійного руху багатовісного автомобіля / Л. І. Зав’ялова, А. І. Криворот, М. О. Скорик // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: С. Ф. Пічугін (головний редактор) та інші. – Вип. 1 (31). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 216 – 223.
 6. Virchenko, V.V. Streamlining influence on the long-haul trucks with an installed movable roof fairing performance properties teoretical studies / V.V. Virchenko, M.O. Skoryk, A.I. Kryvorot, O.I. Meshko // Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava : Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – Issue 2 (51). P. 187 – 195.
 7. Virchenko, V.V. Hydroulic stand for testing automatic seats model development / V.V. Virchenko, M.V. Shapoval, M.O. Skoryk, V.V.Ladur //
 8. Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava : Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – Issue 2 (51). P. 180 – 186.
 9. Orysenko O.V. The Dynamic Processes Mathematical Modeling in the Traction Coupling Device From Cars to the Trailers / O.V. Orysenko, M.O. Skoryk, A.I. Kryvorot, M.V. Shapoval // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 473–477. – DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27291.
 10. Перспективи використання палива з біомаси для двигунів внутрішнього згоряння // О. В. Орисенко, Л. О. Нікітенко, П. М. Чеботарьов, В. В. Сажієнко, М. О. Скорик // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Редкол.: О. Г. Онищенко (відп. ред.) та інші. – Вип. 17. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – С. 26 – 28.
 11. Шаповал М.В. Теоретичний аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса з гідравлічним приводом / М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, М.О. Скорик, А.І. Криворот // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУБА, 2019. – Т. 97, № 3. – С. 134-140. – DOI: 10.29295/2311–7257–2019–97–3–134–140.
 12. Nesterenko M., Skoryk M., Shapoval M., Nesterenko M. Air velocity modeling velocity of the air around the trunk road train with installed rolling roof fairings. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2019. №1 (52). Р. 44–50. https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1673.
 13. Аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса на основі трьохфакторного експериментального дослідження / М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, М.О. Скорик, А.І. Криворот // Науковий вісник будівництва. – Х. : ХНУБА, 2020. – Т. 101, № 3. – С. 182-190. – DOI: 10.29295/2311-7257-2018-101-3-182-190
 14. Дубинин, Е. А. Формирование свойства устойчивости положения колесных машин / Е. А. Дубинин, А. С. Полянский, М. А. Скорик // Одинадцята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору»: тези доповідей. – Х.: ХУПс ім. І. Кожедуба, 2015. – С. 251 – 252.
 15. Подригало, М. А. Устойчивость положения колесных машин как сложное эксплуатационное свойство / Подригало М. А., Полянский А. С., Дубинин Е. А., Клец Д. М., Скорик М. А., Задорожняя В. В. // V всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в АПК»: тези доповідей. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 101 –103.
 16. Скорик, М.О. Аналіз можливостей втрати динамічної стійкості криволінійного руху легкового автомобіля із причепом у складних дорожніх умовах» / «Наукові праці» Міжнародної науково-практичної та науково-методичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів та 100-річчю з Дня народження професора А.Б. Гредескула: «Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців». – Харків: ХНАДУ, 20–21 жовтня 2016 р. – С. 124.
 17. Скорик, М.О. Удосконалення тягово-зчіпного пристрою автопоїзда категорії М1 / «Наукові праці» Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» присвяченій 50-річчю кафедри ДВЗ. – Харків: ХНАДУ, 19–20 жовтня 2017 р. – С. 145 – 146.
 18. Скорик, М.О. Дослідження динамічних навантажень у тягово-зчіпному пристрої автопоїзда категорії М1 у складних дорожніх умовах при перехідних режимах руху / Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Наукові досягнення в галузі автомобільного транспорту». – Харків: ХНАДУ, 20 квітня 2018 р.– С. 25.
 19. «Динамічне дишло для одноосного причепа BN–20 як пружна ланка тягово-зчіпного пристосування легкового автопоїзда категорії М1» / «Наукові праці» Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні розвитку автомобільного транспорту» 16–19 жовтня 2018 р., ХНАДУ, м. Харків. – С. 145 – 146.
 20. Шаповал М.В. Підвищення ефективності роботи розчинонасоса за рахунок використання гідравлічного привода / М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, М.О. Скорик, А.М. Шпилька / Building Innovations – 2019 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. укр.-азерб. конф., 23 – 24 трав. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С.
 21. Криворот А.І. Енергоефективність швидкісних та паливно-економічних властивостей автомобіля за рахунок оптимізації передаточних чисел його трансмісії / А.І. Криворот, М.О. Скорик, Г.А. Філіпова, М.М. Шпилька // Building Innovations – 2019 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. укр.-азерб. конф., 23 – 24 трав. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 509-511.
 22. Вірченко В.В. Система керування даховим обтічником із гідравлічним приводом / В.В. Вірченко, М.В. Шаповал, О.В. Орисенко, М.О. Скорик // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : наук. праці Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15–18 жовт. 2019 р.). – Х. : ХНАДУ, 2019. – С. 77-80.
 23. Шаповал М.В. Теоретичний аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса з гідравлічним приводом / М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, М.О. Скорик, А.І. Криворот // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд : матеріали ІХ міжнар. наук. конф. (м. Харків, 15 - 16 жовт. 2019 р.). – Х. : ХНУБА, 2019. – С. 97-99.
 24. Орисенко О.В. Особливості конструкції підкатного візка із встановленим універсальним динамічним дишлом / О.В. Орисенко, М.В. Шаповал, М.О. Скорик // Сучасні тенденції розвитку автомобільного транспорту та галузевого машинобудування: наук. праці Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 16–18 вересня 2020 р.). – Х.: ХНАДУ, 2020. – С. 118–121.
 25. Скорик М.О. Дослідження впливу збуджуючої сили на рух по нерівній дорозі причепа як ланки легкового автопоїзда / Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту і будівельної техніки: матер. ІV Всеукр. наук.-техн. конф. (Полтава, 26 листопада 2020 р.). – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 40–42.
 26. Криворот А.І. Теоретичне дослідження паливних характеристик зерновоза КрАЗ 5401с2 з оптимізацією передаточних відношень коробки передач / А.І. Криворот, М.В. Шаповал, М.О. Скорик, М.М. Шпилька // Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково практичної інтернет конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності». Вип. 6. Полтава: ПДАА, 2021. С. 253–257.
 27. Шаповал М.В. Визначення трудомісткостей проведення технічного обслуговування середньорозмірних кросоверів М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, А.І. Криворот, М.О. Скорик // Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки». (22 квітня 2021 року, м. Полтава) / ред.: М.М. Нестеренко – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. С. 69–72.
 28. Криворот А.І., Порівняння витрат газогенераторного палива автобусом БАЗ-2215 в міському циклі на дорозі / А.І. Криворот, М.О. Скорик // Тези 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 1. (Полтава, 21 квітня – 13 травня 2021 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. С. 174–176.
 29. Шаповал М.В., Аналіз роботи розчинонасоса різних конструктивних рішень / М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, А.І. Криворот, М.О. Скорик // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021) : матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 1. С. 79–82.

Методичні вказівки та рекомендації

 1. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Автомобільні двигуни» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М.О. Скорик. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 28 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Автомобільні двигуни» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М.О. Скорик. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020.– 48 с.
 3. Методичні рекомендації для самостійної роботи із дисципліни «Автомобільні двигуни» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання / Укл.: М.О. Скорик. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 20 с.
 4. Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згоряння: Методичні рекомендації до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи з дисципліни «Автомобільні двигуни» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М.О. Скорик. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 24 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Автомобілі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М.О. Скорик. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 56 с.
 6. Методичні рекомендації до лабораторних занять із з дисципліни «Автомобілі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: М.О. Скорик. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 56 с.
 7. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Автомобілі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: М.О. Скорик. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 20 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту із дисципліни «Автомобілі» / Укл.: М.О. Скорик. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 49 с.
 9. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Автосервіс та фірмове обслуговування автомобілів» другого (магістерського) рівня для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» для усіх форм навчання. Укл.: М.О. Скорик / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 32 с.
 10. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти із дисципліни «Автосервіс та фірмове обслуговування автомобілів» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. Укл.: М.О. Скорик / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 12 с.
 11. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння, автомобілі та трактори» для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» усіх форм навчання. * Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 28 с.
 12. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння, автомобілі та трактори» для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» усіх форм навчання. * Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 48 с.
 13. Методичні рекомендації для самостійної роботи із дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння, автомобілі та трактори» для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» усіх форм навчання. * Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 20 с.
 14. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» для усіх форм навчання. Укл.: М.О. Скорик / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 20 с.
 15. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти із дисципліни «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту» за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. Укл.: М.О. Скорик / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 12 с.
 16. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Основи конструювання механічної частини електроприводу» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для усіх форм навчання. Укл.: М.О. Скорик / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 68 с.
 17. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти із дисципліни «Основи конструювання механічної частини електроприводу» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. Укл.: М.О. Скорик / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 20 с.
 18. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» для усіх форм навчання. Укл.: М.В. Шаповал, М.О. Скорик, А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 61 с.
 19. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти із дисципліни «Спеціалізований рухомий склад» спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. Укл.: М.В. Шаповал, М.О. Скорик, А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 10 с.
 20. Теплотехнічний розрахунок ізотермічних фургонів і розрахунок та побудова основної траєкторії руху автомобіля: Методичні рекомендації до виконання курсової та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання / Укл.: М.В. Шаповал, М.О. Скорик, А.І. Криворот / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 13 с.

Подяка ректора ПолтНТУ за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів та з нагоди Дня працівника освіти (2016 р.).

Почесна грамота Шевченківської районної у м. Полтаві ради за сумлінну, бездоганну та плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів та з нагоди Дня науки (2017 р.).

Подяка ректора за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, ініціативність та наполегливість, високий професіоналізм та з нагоди 90-річчя з дня заснування університету (2020 р.).