Дані викладача


Аліна Мирошниченко

Аліна Мирошниченко

Доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

 • Кваліфікація – магістр з фінансів і кредиту; спеціальність – «Фінанси та кредит», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2013 р.
 • Кандидат наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 – Механізми державного управління,  Чернігівський національний технологічний університет, 2020 р.

КОНТАКТИ

Перебування

корпус А, ауд. 218

Наукові бази

Google Scholar, ORCID

КУРСИ

 • Тренінг-курс «Взаємодія держави з інститутами»

Основні дисципліни: Тренінг-курс «Взаємодія держави з інститутами»

Сфера наукових інтересів: публічне управління, надання адміністративних послуг, організація місцевого самоврядування, публічна політика.

СПИСОК УСПІШНИХ СТУДЕНТІВ,

 1. Мирошниченко А.І., Бойко Т.О.  Кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування як основа розвитку територіальних громад. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю «Організаційно-правові аспекти публічного управління», Полтава 29.04.2021 р. С. 89-91
 2. Мирошниченко А.І., Любимський В.Ю. Щодо реалізації земельної реформи в умовах децентралізації. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю «Організаційно-правові аспекти публічного управління», Полтава 29.04.2021 р. С. 107-109
 3. Мирошниченко А.І., Калінчук О.І. Профіль особистості керівника на державній службі. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю «Організаційно-правові аспекти публічного управління», Полтава 29.04.2021 р. С. 140-141

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

 1. Неділько А.І., Взаємозв’язок публічного управління та публічного адміністрування. Становлення публічного адміністрування в Україні: Матеріали ІХ Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих вчених (27 квітня 2018р). ДРІДУ НАДУ, Дніпро, 2018. С. 69-71. (0,18 друк. арк.).
 2. Неділько А.І., Механізми розвитку публічного управління. Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. (12 квітня 2018р.). ПолтНТУ, Полтава, 2018. С. 62-64. (0,2 друк. арк.).
 3. Неділько А.І., Значення органів місцевого самоврядування у розвитку регіону. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. (22-23 листопада 2018 р.). Рада молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків, 2018, С. 88-91. (0,19 друк. арк.).
 4. Неділько А.. Характеристика сучасного етапу розвитку публічного управління в Україні. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: Матеріали Х науково-практичної конференції (13 грудня 2018 р.). ДРІДУ НАДУ, Дніпро. 2018. С. 144-174.  (0,2 друк. арк.).
 5. Неділько А.І. Дослідження зарубіжних моделей розвитку публічного управління. Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. (23 квітня 2019 р.). ПолтНТУ, Полтава, 2019. – С. 93-95 (0,18 друк. арк.).
 6. Неділько А.І. Основні аспекти нормативно-правового забезпечення публічного управління в Україні на сучасному етап. Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (22 квітня – 17 травня 2019 р.). ПолтНТУ, Полтава, 2019. Том 2 – 474 с. (0,18 друк. арк.).
 7. Мирошниченко А.І., Руденко О.М. Функціональні складові сучасної концепції публічного управління. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю «Організаційно-правові аспекти публічного управління», Полтава 29.04.2021 р. С. 64-66. (0,18 друк. арк.).
 8. Мирошниченко   А.І. Нормативно-правове регулювання соціального розвитку в Україні . Тези 73-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава, 2021. (0,18 друк. арк.).
 9. Мирошниченко А. Концепція сервісної держави як основа ефективного сучасного публічного управління. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки», Тернопіль. 28.05.2021р. c. 130-133. (0,18 друк. арк.).

Репозитарії

 1. Неділько А.І. Формування та удосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні [Електронний ресурс] / А.І. Неділько, Т.О. Паутова // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2017. - № 5. - Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1081
 2. Nedilko A. Problems of definition of "public management" in Ukraine / A. Nedilko // News of Science and Education. – 2015. – №12 (36). – P. 31-39.
 3. Неділько А.І. Зарубіжний досвід публічного управління на місцевому рівні / А.І.Неділько // Інвестиції: практика та досвід. – 2016 р. – №1. – С. 82 – -86.
 4. Неділько А.І. Концепція електронного урядування як елемент вдосконалення системи публічного управління [Електронний ресурс] / А.І. Неділько // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2017. – № 2. – Режим доступу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2017/17.pdf
 5. Неділько А.І. Децентралізація як основа розвитку публічного управління на місцевому рівні / А.І. Неділько // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 27 жовт. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 32-33.
 6. Неділько А.І. Електронне урядування як концепція розвитку публічного управління в Україні / А.І. Неділько // Научная мысль информационного века – 2017 : XIII Междунар. науч.-практ. конф. 07 – 15 бер. 2017р. – Перемишль, Польща, 2017. – С. 99– 102
 7. Неділько А.І. Значення громадянського суспільства у розвитку публічного управління на місцевому рівні в Україні / А.І. Неділько // Право та державне управління: зб. наук. пр. - Запоріжжя : КПУ, 2017. - №4 (29), т. 2. - С. 34-39.
 8. Неділько А.І. Зарубіжний досвід здійснення публічної служби [Електронний ресурс] / А.І. Неділько, Л.О. Лазебна // Право та державне управління : зб. наук. пр.[в 2 т.]. - Запоріжжя : КПУ, 2018. - №1 (30), т. 2. - Режим доступу : http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/index.php/archiv?id=44
 9. Неділько А.І. Європейський досвід врядування на місцевому рівні / А.І. Неділько, А.Ю. Афанасьєва, Т.М. Кущ // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2017. – № 1(15). – С. 5-10
 10. Неділько А.І. Взаємозв’язок публічного управління та публічного адміністрування / А.І Неділько // Становлення публічного адміністрування в Україні: ІХ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих вчених – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 27 квітня 2018р.
 11. Неділько А.І. Теоретичні підходи до визначення поняття "механізми публічного управління" [Електронний ресурс] / А.І. Неділько // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електрон. наук. фах. вид. - Херсон : ХНТУ, 2018. - № 2. - Режим доступу до журналу : http://el-zbirn-du.at.ua/
 12. Неділько А.І. Публічна політика : навч. посіб. / А.І. Неділько, В.П. Задорожний, В.В. Бойко. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 224 с.
 13. Задорожний В.П. Європейський досвід побудови ефективної системи публічного управління / В.П. Задорожний, А.І. Неділько // Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities : multiauthored monograh. – Poland : Baltija Publihing, 2019. – P. 322-335/
 14. Мирошниченко А.І. Імплементація Європейського досвіду у практику сучасного публічного управління України / А.І. Мирошниченко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2020. – Вип. 1-2. – С. 222-238. DOI 10.33244/2617-5940.1-2.2020.222-238
 15. Мирошниченко А.І. Концепція сервісної держави як основа ефективного сучасного публічного управління / А.І. Мирошниченко // Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки : матеріали доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 28 трав. 2021 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – Ч. 1. – С. 130-133.
 16. Мирошниченко А.І. Інформаційна політика в умовах воєнного стану / А.І. Мирошниченко // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування». – Том 34 (73) № 3, 2023. С. 41-45
 17. Myroshnychenko A. Modern paradigm and public administration tools: methods to increase efficiency in ukraine // A.Myroshnychenko // SOCIOWORLD: Socio World Social Research & Behavioral Sciences. № 11 (01), 2023С. 34-42
 18. Myroshnychenko A., ZagórskiModern R. Directions and mechanisms for european experience implementation in modern public administration practice // A.Myroshnychenko, R. ZagórskiModern // SOCIOWORLD: Socio World Social Research & Behavioral Sciences. № 14 (04), 2023 С. 19-26

Статті у вітчизняних фахових виданнях

 1. Неділько А.І. Концепція електронного врядування як елемент вдосконалення системи публічного управління. “Держава та регіони. Серія: Державне управління”. Запоріжжя, 2017. № 2. С. 80-84. [Міжнародна наукометрична база: Google Scholar, Index Copernicus, фахове видання]. (0,41 друк. арк.).
 2. Неділько А.І. Значення громадянського суспільства у розвитку публічного управління на місцевому рівні в Україні. Збірник наукових праць “Право та державне управління”. Запоріжжя, 2017. №4. С. 163-168. [Міжнародна наукометрична база: Google Scholar, Index Copernicus, фахове видання]. (0,5 друк. арк.).
 3. Неділько А.І. Теоретичні підходи до визначення поняття «Механізм публічного управління». Електронне наукове фахове видання “Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування”, 2018. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/8.pdf. [Index Copernicus, фахове видання]. (0,47 друк. арк.).
 4. Неділько А.І. Розвиток системи публічного управління в Україні/ Електронне наукове фахове видання “Економіка та держава. Серія Державне управління”. 2018. № 4 URL: http://box5800.temp.domains/~ipkeduua/rozvytok-systemy-publichnoho-upravlinnya-v-ukrayini. (0,45 друк. арк.).
 5. Неділько А.І. Вдосконалення нормативно-правового забезпечення публічного управління на основі досвіду європейських країн. Наукове фахове видання “Публічне управління і адміністрування в Україні”, 2019. № 13. С. 65-68 (0,45 друк. арк.).
 6. Мирошниченко А.І. Імплементація Європейського досвіду у практику сучасного публічного управління України / А.І. Мирошниченко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – випуск 1-2, 2020, С.222-238 (0,45 друк. арк.).
 7. V. Boiko Areas of concern of the tourism activities implementation / V. Boiko, A.Myroshnychenko, A.Kolodjazhna // Економіка і регіон.  2020. №4(79). С. 95-100  (0,15 друк. арк.).

Праці апробаційного, науково-популярного та консультаційного характеру

 1. Неділько А.І. Сучасні концептуальні підходи публічного управління / А.І. Неділько  // Світовий досвід теорії та практики публічного управлін¬ ня [зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. – Острог : ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія» (Серія : «Громадянське суспільство». Вип. 9. – 2015 р. – с. 139 – 146
 2. Nedilko A. Problems of definition of "public management" in Ukraine // News of Science and Education – 12 (36) – 2015 – p. 31-39
 3. Задорожний В.П., Неділько А.І. Європейський досвід побудови ефективної системи публічного управління Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities: монографія. Poland: Publshing House "Baltija Publihing”, 2019. – p. 322-335 (0,7 друк. арк.). Особистий внесок автора: визначено основні характеристики систем публічного управління в європейських країнах (0,5 друк. арк.).
 4. Неділько А.І. Механізми формування та функціонування системи публічного управління: європейський досвід для України : автореф. дис. … к.держ.упр.: 25.00.02 – механізми державного управління, 2020. 23 с.

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, конспекти лекцій

 1. Неділько А.І., Задорожний В.П., Бойко В.В. Публічна політика: навчальний посібник. ПолтНТУ, Полтава, 2018. – 225 с. (9,33 друк. арк.). Особистий внесок автора: визначено основи публічної політики, електронне урядування та електронна демократія, представницька влада, демократія і публічна політика (4,665 друк. арк.).
 2. Бойко В.В., Неділько А.І. Правознавство та основи конституційного права: навчальний посібник. ПолтНТУ, Полтава, 2019. – 149 с. (6,17 друк. арк.). Особистий внесок автора: визначено основи теорії держави та права, місцевого самоврядування та виконавчої влади (1,235 друк. арк.).

СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

1. Свідоцтво № 103126 від 11.03.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір: наукова стаття «Імплементація європейського досвіду у практику сучасного публічного управління України», Мирошниченко А.І.

2. Свідоцтво № 97067 від 07.04.2020 р. про реєстрацію авторського права на твір: наукова стаття «Вдосконалення нормативно-правового забезпечення публічного управління на основі досвіду європейських країн», Неділько А.І.

3. Свідоцтво № 97070 від 07.04.2020 р. про реєстрацію авторського права на твір: наукова стаття «Концепція електронного урядування як елемент вдосконалення системи публічного управління», Неділько А.І.

Чернігівський національний технологічний університет з 2 травня 2018 року по 2 червня 2018 року проходила стажування на кафедрі публічного управління та менеджменту організації, Свідоцтво про стажування 2С 05460798/000063-18 від 04.07.2018р. реєстраційний № 107/18-63.

Підвищення кваліфікації в університеті Менеджменту освіти НАПН України за категорією «Викладачі університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти» СП 35830447/3398-18 з 21 травня 2018 року по 21 грудня 2018 року.

За останні п’ять років двічі нагороджувався почесними грамотами:

 • «за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів» (2021 р., грамота підписана директором Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації  В. Ковальською);