Дані викладача


Юлія Лазєбна

Юлія ЛАЗЄБНА

Асистент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Магістр геології, спеціалізація «Геологія нафти і газу», факультет геології, географії, рекреації і туризму, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2015 р.


Власна наукова зацікавленість: вивчення факторів формування та умов залягання газу в ущільнених колекторах; дослідження перспектив палеозойського комплексу приосьової зони Дніпровсько-Донецького авлакогену на газ центрально-басейнового типу; застосування пінного розриву пласта для ущільнених теригенних колекторів.

 1. Восьма ювілейна міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, присвячена 20-річчю ради молодих вчених дніпропетровської області "Молодь: наука та інновації", 26-27 листопада 2020 р.
 2. 72-га наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, з 20 квітня по 15 травня 2020 року.
 1. Геологічна будова та типи газоконденсатних пасток на Шуринському родовищі (північний борт ДДЗ)/Ю.В. Якименко // Новітні проблеми проблеми геології. Матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя від Дня народження В. П. Макридіна (м. Харків, 21-23 траня 2015р.)/гол. Ред.. колегії В. С. Бакіров.-Х.: Видавництво Іванченка І. С. , 2015.-С.141-142.
 2. Features of geological structure and prospects of gas content in Zmiiv baasement ledge/Suyarko V.G., Yakymenko J.V., Ishenko L.V.// Вісник Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна №1157. Серія «Геологія. Географія. Екологія». Випуск 42.- Харків, 2015.- С. 69 - 72. (Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності Зміївського виступу фундаменту / Суярко В.Г., Якименко Ю.В., Ішенко Л.В. // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна №1157. Серія «Геологія. Географія. Екологія ». Випуск 42.- Харків, 2015.- С. 69 - 72.)
 3. Основи геологічного і гідродинамічного моделювання родовищ нафти і газу // Харченко М.О., Воскобійник С.П., Вовк М. О., Якименко Ю.В., Шамсиєв А.К., В’язовська Є.В.// Тези 68-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 204 – 206.
 4. Heat and mass transportation as factor of formation аbnormally high stratum pressure (on the example of the East part of Dniper-Donets Cavity)// V. Suyarko, L. Ishchenko, А. Yashchenko, J. Yakymenko// Scientific Journal «ScienceRise» No6/1(23)2016. – Р.6-10. (Тепломасоперенесення як фактор формування аномально високого пластового тиску (на прикладі східної частини Дніпровсько-Донецької западини) // В. Суярко, Л. Іщенко, А. Ященко, Ю. Якименко // Науковий журнал «ScienceRise» No6 / 1 (23) 2016. - Р.6-10.)
 5. Переваги використання технології UniQ для вивчення геологічної будови родовищ та уточнення структури покладів// Лазєбна Ю.В., Бровко Ж.О., Лазєбний Р.С// Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 158 - 159.
 6. Пінний гідророзрив пласта як ефективний метод інтенсифікації припливу вуглеводнів із низькопроникних колекторів// Лазєбна Ю.В.// Збірник наукових праць XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 6 грудня 2019 року – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2019 – С. 208 – 210.

Методичні вказівки

 1. «Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Петрографія та літологія» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» ступеня вищої освіти «бакалавр» усіх форм навчання»/ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка; уклад.: Ю.В. Лазбна, О.В. Михайловська. – П.:Вид-во ПолтНТУ, 2019. – 69 с.
 2. «Методичні вказівки з підготовки та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю»/ Полтава: НУПП; уклад.: С.В.Біда, В.О.Кривошея, М.О.Вовк, Ю.В.Лазєбна. - Полтава, 2020. – 56 с.
 3. «Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геоморфологія з основами четвертинної геології» для студентів напряму підготовки «103 Науки про Землю»/Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; уклад.: Ю.В.Лазєбна, О.В.Михайловська.-Полтава,2020. – 37с.
 4. «Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геотектоніка» для студентів напряму підготовки «103 Науки про Землю» ступеня вищої освіти «бакалавр» усіх форм навчання»/уклад.: О.М.Михайловська, Ю.В.Лазєбна.- Полтава: Полтавський національний університет імені юрія Кондратюка, 2020. – 50 с.
 5. «Методичні вказівки до лабораторних занять із дисципліни «Історична геологія з основами палеонтології» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» усіх форм навчання»/уклад.: А.М. Ягольник, к.т.н, А.В. Майоров, Ю.В. Лазєбна, М.О. Вовк. – Полтава: НУ «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка», 2020. – 70с.
 6. «Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Нафтогазопромислова геологія” для студентів спеціальності «Науки про Землю» усіх форм навчання»/уклад.: В.О.Кривошея, М.О.Вовк, Ю.В.Лазєбна. - Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 40 с.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ №60-03/19. (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 18.11.2019 – 22.11.2019) за програмою «Буріння свердловин з похило-скерованими та горизонтальними стовбурами»;

Диплом «За кращу доповідь серед молодих вчених» у секції 8 – Науки про Землю Восьмої ювілейної міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвячена 20-річчю ради молодих вчених Дніпропетровської області "Молодь: наука та інновації", 26-27 листопада 2020 р.).