Навчальний курс ВБ1.4 Лідерство та ефективні комунікації

 

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання Вибіркова
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Освітня програма Галузеве машинобудування
Обсяг дисципліни 3 кредити (90 академічних годин)
Види аудиторних занять лекції (30 академічних годин)
Форма контролю Екзамен

Мета навчальної дисципліни

Формування у здобувачів системи професійної компетентності (знань, прикладних вмінь та навичок) щодо використання принципів, типів, інструментів лідерства для забезпечення тривалого ділового партнерства, а також вивчення індивідуально-психологічних характеристик особистості, її мотивації та ставлення до різних складових трудового процесу, вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособових стосунків в контексті лідерства, тенденцій організаційного розвитку та реакцій на зміни, що дасть можливість ідентифікувати, розуміти та прогнозувати людську поведінку в процесі становлення та реалізації комунікативних процесів.

Знання та навички, надбані здобувачем при вивченні даної дисципліни, дозволять сформувати такі ключові компетентності як:

ЗК 5. Вирішення проблем. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 6. Робота в команді. Здатність працювати у науковому колективі, розуміючи відповідальність впливу особистих результатів на загальні результати роботи.

ЗК 8. Управлінська здатність. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Завдання навчальної дисципліни

Теоретична та практична підготовка здобувачів з питань обґрунтування методологічних принципів, підходів формування лідерського мислення, вивчення основних категорій лідерства; засвоєння сучасних технологій реалізації лідерства; оволодіння методикою лідерських підходів для прийняття ефективних рішень за умов мінливого навколишнього середовища та прогнозування параметрів конкретних ситуацій; набуття навичок формування лідерських якостей, набуття навичок щодо формування ефективних команд та управління ними; вироблення умінь щодо реалізації сучасних психологічних методів та інструментів побудови ефективних комунікацій в організаціях.

Передумови для вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, набутих здобувачами в результаті вивчення низки дисциплін загальної підготовки, а також дисциплін спеціальних циклів на попередніх етапах навчання: філософія та наукове мислення, сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, управління науковими та інноваційними проектами, іноземна мова для академічних цілей.

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сутнісний зміст феномену лідерства, еволюцію відповідних теорій, їх переваги і недоліках;
 • особливості формування та реалізації різних стилів лідерства;
 • передумови ефективного лідерського впливу, основні етапи формування команди; ціннісні, критеріальні та поведінкові переваги лідера у комунікаційних процесах;
 • місце людини, її особистості, індивідуальності в комунікаційних процесах, особливості організації роботи та мотивації поведінки працівника;
 • основні підходи до визначення природи та типів груп в організаціях, сутність групової й міжгрупової динаміки, особливості управління груповими процесами в аспектах лідерства;
 • особливості управління комунікаціями, конфліктами та стресами;
 • проблеми організаційної культури й управління організаційним розвитком.

вміти:

 • здійснювати аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір ефективного стилю лідерства в організації, обирати ефективні методи та прийоми управлінського впливу;
 • формувати власний імідж шляхом цілеспрямованого використання мовної культури, культури зовнішності, невербальних засобів, аксесуарів в процесі побудови та реалізації комунікацій;
 • визначати свій стиль лідерства, ідентифікувати й намітити план розвитку свого стилю керування командою, обирати моделі поведінки відповідно до обраного стилю лідерства та вміти реалізовувати ці моделі в процесі комунікацій за різних ситуаційних умов;
 • визначати готовність колективу до формування команд, формувати команди, забезпечивати їх згуртованість таефективність;
 • вести дискусію й управляти аудиторією, уникати логічних помилок у суперечці й дискусії, здійснювати ділові переговори з урахуванням особливостей комунікаційної ситуації, етичних вимог та психологічних закономірностей переговорного процесу; визначати заходи щодо підготовки публічного виступу.
 • аналізувати соціо-психологічне середовище в організації;
 • визначати конкретні вимоги до менеджерів, соціальних груп та організації в цілому;
 • застосовувати сучасні процедури розробки планів поліпшення мотиваційного клімату персоналу та прийняття управлінських рішень;
 • розробляти програми організаційного розвитку на різних рівнях управління .

Координатор Syllabus