Навчальний курс ВБ2.2 Прогресивні напрямки механізації технологічних процесів та вдосконалення робочих органів машин

 

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання Вибіркова
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Освітня програма Галузеве машинобудування
Обсяг дисципліни 4 кредити ECTS (120 академічних годин)
Види аудиторних занять лекційні заняття (30 академічних годин), практичні заняття (12 академічних годин), самостійна робота (78 академічних годин)
Форма контролю Диференційований залік

Мета навчальної дисципліни

Формування у здобувачів чіткого та цілісного уявлення про специфічний вид діяльності – інженерну працю, чітких і цілісних понять про основні сучасні перспективні напрями розвитку машинобудування, співвідношення наукової і технічної діяльності, створення інженерного типу мислення для скорочення трудових затрат, покращення умов виробництва, підвищення обсягу випуску і якості продукції.

Завдання навчальної дисципліни

З’ясування основних етапів створення будівельної техніки, ознайомлення з передісторією та основними етапами розвитку науки і техніки, усвідомлення сучасного стану розвитку науки і техніки, уявлення характеру впливу фундаментальних і прикладних досліджень на технічний рівень створюваних машин, вивчення класифікації технологічних процесів; усвідомлення основних напрямів підвищення ефективності й якості створюваного обладнання.

Передумови для вивчення дисципліни

Курс базується на теоретичних основах дисциплін, що його забезпечують – вищій математиці, фізиці, теоретичній механіці, інженерній графіці, опорі матеріалів, обчислювальній техніці та мовах програмування.

Сучасні випускники університету будуть жити і працювати в умовах стрімкого науково-технічного прогресу (НТП). Зараз характерними особливостями НТП стають комплексна механізація й автоматизація виробництва, застосування промислових роботів, розвиток гнучких автоматизованих систем у виробництві та проектуванні, комп’ютеризація на базі широкої номенклатури електронних систем у науці, економіці, організації праці й побуту, пошук і використання нових джерел енергії, технологій, конструкційних матеріалів. Водночас НТП висуває перед людством нові проблеми екологічного й ергономічного плану. НТП залежить насамперед від машинобудування, в якому матеріалізовано основоположні науково-технічні ідеї, створено нові знаряддя праці, що зумовлюють прогрес в інших галузях народного господарства. Тому при підготовці майбутніх інженерів-механіків потрібно приділяти значну увагу ознайомленню їх із найновішими досягненнями конструкторської і наукової думки.

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • історію розвитку світової науки і техніки;
  • прогресивні напрями розвитку машинобудування;
  • методологію створення прогресивних конструкцій машин;
  • принципи вибору основних характеристик технологічних процесів;

вміти:

  • правильно визначати послідовність етапів створення машин;
  • знаходити шляхи підвищення технічного рівня розроблюваних машин;
  • використовувати навички інженерно-дослідницького типу мислення;
  • вирішувати проблеми подальшого підвищення ефективності робочих органів будівельних машин.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ЄКТС.

Координатор Syllabus