Навчальний курс ОК7 Технології вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу

 

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання Обов'язкова
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології
Освітня програма Нафтогазова інженерія та технології
Обсяг дисципліни 5 кредитів ECTS (150 академічних годин)
Види аудиторних занять лекції (38 академічних годин), практичні роботи (22 академічні години), самостійна робота (90 академічних години)
Форма контролю Екзамен

Мета навчальної дисципліни

Формування в аспірантів знань про управління процесами розробки нафтових, газових та газоконденсатних родовищ, детальне вивчення студентами технологій розробки нафтових, газових та газоконденсатних родовищ, фізичними основами та особливостями застосування різних технологій і методів підвищення нафтовилучення з продуктивних пластів, формування у студентів знань та навичок регулювання та оптимізації розробки родовищ нафти, газу та газового конденсату, а також формування науково-логічного мислення.

Завдання навчальної дисципліни

Оволодіти необхідними знаннями та вміннями для застосування сучасних методик і технологій при розробці родовищ нафти, газу та газового конденсату, розуміти фізичну сутність процесів розроблення родовищ, проектувати та застосовувати науковий підхід при аналізі технологічних показників розробки нафтових, газових та газоконденсатних покладів.

Передумови для вивчення дисципліни

Розуміння сучасних технологій вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу ґрунтуються на вивченні геологічних передумов розробки, фізики, хімії, розробка та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ, проектування розробки нафтових родовищ, проектування розробки газових та газоконденсатних родовищ, теоретичних основ гідродинамічного моделювання.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен

знати:

  • геологічні, фізичні, наукові і практичні аспекти та технології розробки родовищ нафти, газу та газового конденсату

вміти:

  • застосовувати отримані знання для обґрунтування вдосконалення систем розробки покладів, для вироблення пропозицій щодо підвищення ефективності нафтогазоконденсатовилучення; чітко формулювати цілі та задачі.

 

Координатор Асистент координатора Syllabus