Навчальний курс ВБ. 2.5 Методи пошуку нових технічних рішень та розрахунків нафтогазового обладнання

 

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання вибіркова
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології
Освітня програма Нафтогазова інженерія та технології
Обсяг дисципліни 4 кредити ECTS (120 академічних годин)
Види аудиторних занять лекції (28 академічних годин), практичні роботи (14 академічних годин), самостійна робота (78 академічних годин)
Форма контролю Диференційований залік

Мета навчальної дисципліни

Формування в аспірантів стійких понять про специфіку методів пошуку нових технічних рішень при створенні й удосконаленні нафтогазового обладнання, ознайомлення з правилами розрахунків обладнання, навчання навичкам постановки і вирішення задач пошуку нових, більш ефективних конструкторсько - технологічних рішень, підготовка до оволодіння інтенсивною технологією інженерної творчості, основаною на використанні методів інженерної творчості і вичислювальної техніки.

Завдання навчальної дисципліни

Навчити аспірантів навичок вирішення творчих інженерних задач, у яких: немає готової постановки; не відомий спосіб вирішення; немає прикладів вирішення аналогічних задач, а також застосовування математичних знань для дослідження напруженого стану і теорії міцності, застосування комп’ютерних програм в розрахунках на міцність.

Передумови для вивчення дисципліни

Оволодіння знаннями дисципліни ґрунтується на тісному взаємозв‘язку з іншими навчальними дисциплінами: фізика, вища математика, машини та обладнання для буріння свердловин, машини та обладнання для видобутку нафти і газу, монтаж бурового та нафтогазопромислового обладнання, надійність і ризики у нафтогазовій інженерії та технологіях, технології вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу, інформаційні технології та моделювання в нафтогазовій інженерії та технології.

Програмні результати навчання

Аспірант повинен знати:

  • ознаки, види, діалектику, психологічні особливості науково-технічної творчості;
  • функціональний аналіз та критерії розвитку технічного об’єкта;
  • методику пошуку нових технічних рішень в процесі розробки та вдосконалення нафтогазового обладнання;
  • способи зниження матеріаломісткості та підвищення жорсткості конструкцій;
  • методики кількісної оцінки технологічності конструкції, технічного рівня та якості продукції;

Аспірант повинен вміти:

  • вибирати конструкційні матеріали та методи їх зміцнення;
  • здійснювати технологічний, метрологічний контроль, нормо контроль конструкторської документації;
  • проводити розрахунки за границями пружності, на міцність, стійкість рівноваги деформованих систем;
  • проводити експерименти, пов'язані з дослідженням точності збирання виробів і обробки деталей, вміти обробляти й аналізувати результати досліджень;
  • досліджувати напружено-деформований стан вузлів нафтогазового обладнання із застосуванням комп’ютерних програм.

Координатор Асистент координатор Syllabus