Навчальний курс ВБ. 2.6. Нові технології розвідки та розробки нетрадиційних джерел вуглеводнів

 

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання Обов'язкова
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології
Освітня програма Нафтогазова інженерія та технології
Обсяг дисципліни 4 кредити ECTS (120 академічних годин)
Види аудиторних занять лекції (28 академічних годин), практичні роботи (14 академічних годин), самостійна робота (78 академічних годин)
Форма контролю Диференційований залік

Мета навчальної дисципліни

Формування в аспірантів теоретичних та технологічних знань та навичок про методи і сучасні технологічні рішення стосовно організації пошуку і видобутку неконвекційних вуглеводневих енергетичних ресурсів.

Завдання навчальної дисципліни

Засвоєння аспірантами сучасного рівня техніки і новітніх технологій видобутку нетрадиційних вуглеводнів, які дозволяють суттєво збільшити їх видобувні запаси для максимального забезпечення потребу в них, а також аналіз тенденцій нафтогазазовидобувної галузі стосовно перспектив широкого впровадження даних технологій.

Передумови для вивчення дисципліни

Володіння стійкими знаннями і навичками на рівні магістра у межах спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології». Курс базується на таких загальноосвітніх дисциплінах: інженерна геологія, основи гірничого виробництва, геологія нафти і газу, технологія видобутку нафти, технологія видобутку газу, розробка родовищ нафти і газу та ін.

Програмні результати навчання

Аспірант повинен знати:

  1. тенденції нафтогазазовидобувної галузі стосовно технічних і технологічних рішень розробки покладів нетрадиційних вуглеводнів;
  2. результати фундаментальних досліджень стосовно процесів утворення і міграції вуглеводнів в товщі осадових порід;
  3. результати новітніх технологічних досліджень і розробок стосовно можливостей енергоефективного вилучення не конвекційних вуглеводнів;
  4. особливості технологічного ланцюга видобутку нетрадиційних вуглеводнів (пошук, розвідка, аналіз економічної ефективності наявних технологій);
  5. вивчення впливу видобутку не конвекційних вуглеводнів на глобальні геологічні і екологічні процеси.

Аспірант повинен вміти:

  1. моделювати процеси розробки покладів нетрадиційних вуглеводнів;
  2. враховувати особливості підрахунку запасів нетрадиційних вуглеводнів;
  3. критично аналізувати нові технології видобутку нетрадиційної нафти і газу віддаючи перевагу ресурсозберігаючим і екологічно чистим.

Координатор Syllabus