РИБАЛКО Ліна Миколаївна

РИБАЛКО Ліна Миколаївна

ПОСАДА:

Декан факультету фізичної культури та спорту.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Кандидат педагогічних наук (2008)

Старший науковий співробітник (2011)

Доктор педагогічних наук (2015)

Професор кафедри фізичної культури та спорту (2020)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 (066) 393 00 91

 lina-rybalko@ukr.net

ОСВІТА:

1998 Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Хімія, біологія» (Кваліфікація: вчитель хімії та біології).
2012 - 2015 Навчання в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України за спеціальністю 13.00.09 «теорія навчання».
2020 - 2021 Навчання в магістратурі Харківської гуманітарно-педагогічної академії за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

1998 – 2000 асистент кафедри зоології (з 01.09.1999 р. змінена назва кафедри на кафедру біології людини й тварин) Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
2000 – 2012 науковий співробітник, а з 2010 р. – старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України;
2012 – 2015 докторант Інституту педагогіки НАПН України;
03.07.2015 – 31.08.2015 провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України;
2015 – 2016 доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
З 2016 професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (з 01.09.2019 р. змінена назва кафедри на кафедру фізичної культури та спорту);
З 01.10.2019 завідувач кафедри фізичної культури та спорту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (з 01.11.2019 р. змінена назва університету на Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»).
З 01.07.2021 декан факультету фізичної культури та спорту Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

СТАЖУВАННЯ:

2023 - підвищення кваліфікації з курсу "Перша домедична допомога в умовах війни" (15 год., 0,5 кредита ЄКТС).

2020 – стажування (підвищення кваліфікації) в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника при кафедрі теорії та методики фізичної культури та спорту (180 годин, 6 кредитів);

2019 – міжнародне стажування в рамках програми «Erasmus + Programme of the European Union» при Академії фізичного виховання імені Є. Кукучки (Катовіце), Інституті спорту (Варшава), Польському паралімпійському комітеті (під патронатом Міністерства спорту та туризму Республіки Польща) (іменний сертифікат про стажування, 4 кредити ЄКТС - 120 год).

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ:

11.09.2008 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми «Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5-7 класів» (спеціальність 13.00.09 «Теорія навчання») при Інституті педагогіки АПН України.

02.07.2015 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми «Дидактичні основи навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах» (спеціальність 13.00.09 «Теорія навчання») при Інституті педагогіки НАПН України.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Здоров’язбережувальні та фізкультурно-оздоровчі технології в освіті. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Формування здорового способу життя в учнівської та студентської молоді.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Автор (співавтор) більше 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких основними є:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних даних Scopus, Web of Science

 1. Miier T.I., Holodiuk L.S., Rybalko L.M., Tkachenko I.A. Chronic fatigue development of modern human in the context of V. Vernadsky’s noosphere theory. Wiadomości Lekarskie, Polskie Towarzystwo Lekarskie, 2019. tom LXXII. nr 5. cz II. p. 1012-1016. Scopus
 2. Lavrentieva O., Rybalko L., Tsys O., Uchitel A. Theoretical and methodical aspects of the organization of students’ independent study activities together with the use of ICT and tools. Proceedings of the 6th Work shop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rig, Ukraine, Desember 21, 2018. Scopus
 3. Popadynets O., Zukow W., Rybalko L. Interpersonal differences caused by adaptogen changes in the entropies of EEG, HRV, immunocytogram, and leukocytogram. Journal of Physical Education and Sport. Vol 20. April, 2020. Pp. 982–999. Scopus
 4. Rybalko L., Topuzov O., Velychko L. Natural science education concept for sustainable development. The Internation Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), Kryvyi Rig, Ukraine, Edited by Semerikov, S. E3S Web of Conferences, Volume 166. 2020, id 10030 Scopus
 5. Diachenko-Bohun M., Rybalko L., Grygus I., Zukow V. Health preserving educational environment in the condition for information technologies. Journal of History Culture and Art Research, Vol. 8(2), June 2019. 93-101. Web of Science
 6. Гриньова М.В., Кононец Н.В., Дяченко-Богун М.М., Рибалко Л.М. Ресурсно-орієнтоване навчання студентів в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища. Information Technologies and Learning Tools, 2019, Т 72, № 4. С. 182-193. Web of Science
 7. Bugaevsky, K., Rybalko, L., & Zukow, W. Research of peculiarities of formation of inversive sexual somatotypes in different age groups in women Sambo. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019. – 8(4). – р. 120-126. Web of Science
 8. Bugaevsky, K., Rybalko, L., & Muszkieta, K. (2020). The Prevalence of Anxiety, Aggression, and Hostility at Sportswoman: A Study on Boxing. Journal of History Culture and Art Research, 2020. 9(4). 324-332. Web of Science
 9. Rybalko L., & Onishchuk L., Horoshko V., Synytsya T., Yopa T., Bashtovenko O., Ostapov A. (2021). Fundamentals of Improvement of the Physical Qualities of Schoolchildren Via Outdoor Games. Acta Balneologica, LXIII, 3(164), 189-196. Web of Science
 10. Rybalko L., Yopa T., Hagner-Derengowska M., Kałużny K., Demkiewicz D., Muszkieta R., Ostrowska M. Motor activity as an indicator of a healthy way of life. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 374 pp 2813 – 2819, Oct 2021. Scopus
 11. Bugaevsky, К.; Rybalko, L.; Synytsya, T.; Napierala, M. The influence of sports activity on the importance of the sexual somatotype of athletes in paired women's acrobatics and gymnastics. Acta kinesiologica. 2022. Том.15. Выпуск 2. С. 66-73. Web of Science
 12. Samodryn A., Rybalko , Lavrentieva O., Zukow W., Sarılgan Ali E. The region as an object of projecting of neo-spheric existence in the depth of anthroposphere [Electronic resource]. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021 / E3S Web of Conferences. – 2021. – Volume 280. – Article 09019. Scopus
 13. Rybalko L, Kletsenko L, Vyshar Y et al. Application of kinesitherapy within the process of rehabilitation of patients with Charcot-Marie-Tooth nerval amyotrophia. Eur J Clin Exp Med. 2023;21(1):169–179. doi: 10.15584/ejcem.2023.1.22. Scopus

Статті у фахових виданнях:

 1. Рибалко Л.М., Йопа Т.В. Проєктування освітнього здоров’язбережувального середовища на засадах педагогічної ергономіки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 3 К (123) 20. – С. 361-365. (категорія Б)
 2. Рибалко Л.М., Пермяков О.А., Синиця Т.О., Остапов А.В., Йопа Т.В. Організація здоров’язбережувального середовища // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. – 2020. - № 69. – Т.3. С. 106-111. (категорія Б)
 3. Рибалко Л.М. Дидактичні умови та способи оптимізації навчально-тренувального процесу в системі підготовки спортсменів // Біомеханіка. 2020. (категорія Б)
 4. Рибалко Л. Упровадження інноваційних підходів до навчання – шлях модернізації змісту освіти. Біологія і хімія в рідній школі. 2020. № 1. С. 43-46. (категорія В)
 5. Рибалко Л. Формування еколого-еволюційного світогляду в учнів профільної школи. Імідж сучасного педагога. 2020. № 6 (195). С. 38-45. (категорія Б)
 6. Рибалко Л.М. Застосування інноваційних підходів у підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 23 (2-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 263-269. (Фахове видання)
 7. Рибалко Л. М. Формування фахових компетентностей в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та фізичного виховання у ВНЗ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» : зб. наук. праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 3К(84)17. – С. 411-414. (Фахове видання)
 8. Рибалко Л. М. Організація процесу навчання студентів основ здоров’я та здорового способу життя на засадах компетентнісного підходу // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПНУ Країни [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 22 (1-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 184-191. (Фахове видання)
 9. Рибалко Л.М. Педагогічні умови формування здорового способу життя в студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 147. Т. ІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – С. 118-121. –Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). (Фахове видання)
 10. Рибалко Л.М. Сутність і зміст здоров’язбережувальних технологій в системі фізичного виховання студентської молоді / Л.М. Рибалко // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. / За ред. О.В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Вип. 3К(97)18. – С. 478-482. (Фахове видання)
 11. Рибалко Л.М. Світовий досвід фізкультурно-оздоровчої діяльності у закладах вищої освіти. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт : Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. / За ред. О.В. Тимошенка. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Вип. 3К(110)19. С. 487-491. (Фахове видання)
 12. Рибалко Л.М. Застосування адаптивної фізичної культури у відновленні компенсаторних функцій хребта при остеохондрозі у осіб другого зрілого віку. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Луганськ. 2019. № 4 (327). Частина І. Сер. Педагогічні науки. С. 194-202. (Фахове видання)
 13. Рибалко Л.М. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до провадження здоров’язбережувальних технологій. Вісник національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка : збірник наук. праць / голов. ред. М.О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. С. 201-208. (Фахове видання)
 14. Йопа Т. В., Остапов А. В. Адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 2(340) квітень 2021. С. 16-27. (категорія Б)
 15. Оніщук Л.М. Оздоровчо-рекреацiйна дiяльнiсть в умовах дистанцiйного навчання. Спортивна наука та здоров’я людини: Наукове електронне періодичне видання. К., 2021. № 1(5). С. 62-72. (категорія Б)
 16. Оніщук Л. М., Пермяков О. А. Залежність здоров’я студентської молоді від форм дозвілля. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 2(340) квітень 2021. С. 146-156. (категорія Б)
 17. Рибалко Л. М. Методика розвитку фізичних якостей в учнів молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 2(340) квітень 2021. С. 240-251. (категорія Б)
 18. Рибалко Л.М. Фізкультурно-оздоровча модель здоровʼязбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. Спортивна наука та здоров’я людини: Наукове електронне періодичне видання. К., 2021. № 1(5). С. 84-103. (категорія Б)
 19. Гулько Т., Рибалко Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в умовах воєнного стану в Україні. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, Вип. 2(10), 2023. С. 20–27. https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(10).2023.290564
 20. Рибалко Л., Пермяков О., Йопа Т. Неформальна освіта здобувачів вищої освіти спеціальності 017 фізична культура і спорт в умовах воєнного стану в Україні. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2023. Вип. 3, С. 6–13. https://doi.org/10.31499/2307-4906.3.2023.289865
 21. Рибалко Л. М. Методика розвитку фізичних якостей в учнів молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 2(340) квітень 2021. С. 240-251. (фахова стаття)
 22. Рибалко Л.М. Фізкультурно-оздоровча модель здоровʼязбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. Спортивна наука та здоров’я людини: Наукове електронне періодичне видання. К., 2021. № 1(5). С. 84-103. (фахова стаття)

Статті у закордонних виданнях:

 1. Rybalko L.M. Areas of development of physical culture and sports in higher education institutions. Science progress in European countries : new conceps and modern solutions : Papers of the XII International Scientific Conference, January 31, 2020. Stuttgart. P. 15-24.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6760
 2. Рибалко Л.М., Пермяков О.А. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища у закладах освіти. Theoretical foundations of modern science and practice. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia 2020. Pp.381-385.
  URL: http://isg-konf.com.
 3. Rybalko L. Heakth-saving technologies in physical education. Korszerű műszerek és algoritmusa tapasztalati és elméleti tudományos kutatási: tudományos művek gyűjteménye a nemzetközi tudományos-gyakorlati konferencia anyagaival (Hang 3), Szeptember 18, 2020. Budapest, agyarország: Európean Scientific Platforme. 132-134.
 4. Rybalko L., Yopa T., Ostapov A. Еducate students on the basis of competence approach. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 4), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. 2020. 13-15.
  https://doi.org/10.36074/15.05.2020.v4.03
 5. Rybalko L, Yopa T. Main trends of modernization of physical and health activity in the university. Topical issues of science and practice: The VII th International scientific and practical conference. November, 02-06, 2020 London, Great Britain 2020. 390-394.
  DOI 10.46299/ISG. 2020.II.VII
 6. Rybalko L., Onishchuk L., Yopa T. Competence-oriented education of students majoring in physical culture and sports. International scientific and practical conference «Problems of civilization», October 19-23, 2020. Oslo, Norway, 2020. 242-246.
 7. Rybalko L.M. Professional training of students of educational qualification bachelor of physical culture and sports. Perspectives of world science and education : 2 nd International scientific and practical conference, October 30-31, 2019. CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. p. 363-371
 8. Bugaevsky, K., Rybalko, L., & Zukow, W. Research of peculiarities of formation of inversive sexual somatotypes in different age groups in women Sambo. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019. - 8(4). - р. 120-126.
 9. Bugajewski K. A., Rybalko L. M., Filipow E. W. Somatotypy płciowe i zjawiska maskulinizacji u sportsmenek uprawiających walkę stylu dowolnego i zapasy grecko-rzymskie. International scientific and practical conference «Scientific progress of medicine and pharmacy of the EU countries» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. p. 176-180. (стаття)
 10. Bugajewski K.A., Rybalko L.M., Filipow E.W. Somatotypy płciowe i zjawiska maskulinizacji u sportsmenek uprawiających walkę stylu dowolnego i zapasy grecko-rzymskie. International scientific and practical conference «Scientific progress of medicine and pharmacy of the EU countries» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 176-179. (стаття)
 11. Rybalko L. Athletes with disabilities nutrition peculiarities as a means of their body restoring. People with disabilities in sport – theory and practice : 4th International Scientific Conference, 20th – 21st May, 2021, K.: The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Katowice, 2021. p. 10-12. (тези)
 12. Rybalko L., Yopa T., Hulko T. Modernization of the content of education in the conditions of realization of health-saving technologies. The II International Science Conference on Science and practical Technologies, January 26–29, 2021, Luxembourg, Luxembourg. p. 331-337.
 13. Bugaevsky, К.; Rybalko, L.; Synytsya, T.; Napierala, M. The influence of sports activity on the importance of the sexual somatotype of athletes in paired women's acrobatics and gymnastics. Acta kinesiologica. 2022. Том.15. Выпуск 2. С. 66-73.
 14. Rybalko L. & Yopa T., Hulko T. Education of students based on the principles of sustainable development education. Modern approaches to ensuring sustainable development: Collective monograph. Edited by Valentyna Smachylo and Oleksandr Nestorenko, The University of Technology in Katowice Press, 2023. – P. 220-229 (1,5 авт. арк.).

Перелік колективних монографій:

 1. Технології здоров’язбереження: теорія і практика: колективна монографія /за заг. ред. професора Л.М. Рибалко. Полтава : НУПП, 2022. 324 с. (авторських 3,0 д.а.)
 2. Onishchuk L., Rybalko L. Physical and Health activities of Students in the conditions of Healthy Educational Environment. Role of Science and Education for Sustainable Development: Monograph, Katowice : Publishing House of University of Technology, 2021. 211-246. (авторських - 2,0 д.а.)
 3. Рибалко Л.М., Оніщук Л.М. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до самостійної організації навчально-тренувального процесу. Моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції: монографія [Електронне видання] / кол. авт; за заг. ред. проф. Н.П. Волкової. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. С. 276-309. (авторських - 1,5 д.а.)
 4. Рибалко Л.М., Оніщук Л.М. Соціокультурна складова фізичної культури і спорту. Фізичне виховання: проблеми та перспективи : монографія за заг. редакцією проф. Г.П. Грибана. – Житомир: Рута, 2020. – С. 50-89. (авторських 1,5 д.а.).
 5. Рибалко Л.М. Здоров’язбереження як педагогічна та соціальна проблема. Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі: колективна монографія; [за заг. ред. Л.М. Рибалко]. Тернопіль: PRINMAX, 2019. С. 4-32. (авторських 1,5 д.а.)
 6. Рибалко Л.М. Екоцентризм як концептуальна ідея освіти сталого розвитку суспільства. Науковий та педагогічний супровід сталого розвитку: дискурс 2019 : колективна монографія / за ред. С.Д. Рудишина, І.М. Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д., 2019. С. 141-163. (авторських - 1,5 д.а.)
 7. Lavrentieva L.O., Rybalko L.M., Lakomova O.O. Implementation of the dual system of vocational education: history, trends, perspectives. The actual problems of the world today: collective monograph. London: United Kingdom, 2019. p. 114-124. (авторських - 0,5 д.а.)
 8. Rybalko L. & Yopa T., Hulko T. Education of students based on the principles of sustainable development education. Modern approaches to ensuring sustainable development: Collective monograph. Edited by Valentyna Smachylo and Oleksandr Nestorenko, The University of Technology in Katowice Press, 2023. – P. 220-229 (1,5 авт. арк.).
 9. Рибалко Л.М., Замахіна С.П., Гулько Т.Ю. Професійна підготовка майбутніх фахівців у ЗВО в умовах євроінтеграції освітнього простору. Contemporary problems of pedagogy amidst the European integration of educational environment: theory and practice : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. С. 336-350 (1,5 авт. арк.).
 10. Рибалко Л.М. Інновації в системі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Теорія і практика професійного становлення фахівця в інноваційному освітньому середовищі: колективна монографія / за заг. ред. Н.П. Волкової, О.О. Лаврентьєвої. Дніпро: ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2023. С. 115-128. 1,5 друк.арк.

Навчально-методичні посібники:

 1. Рибалко Л.М. Загальна теорія здоров’я : навчальний посібник для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». 2-е видання, перебл. і доповн. Полтава : НУПП, 2022. 186 с.
 2. Рибалко Л.М. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього ступеня бакалавр. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. 158 с.
 3. Рибалко Л.М., Пермяков О.А. Теорія і методика фізичного виховання: навчальний посібник для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. 240 с. (авторських - 6,0 д.а.)
 4. Рибалко Л.М. Загальна теорія здоров’я: Навчальний посібник для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього ступеня бакалавр. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. 210 с.
 5. Рибалко Л.М. Моделювання здорового способу життя та фізкультурно-оздоровчої діяльності: навчальний посібник для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього ступеня магістр. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. 140 с.
 6. Рибалко Л.М. Загальна теорія здоров’я : конспект лекцій для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 150 с.
 7. Рибалко Л.М. Теорія і методика фізичного виховання : конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 90 с.
 8. Рибалко Л.М. Моделювання здорового способу життя та фізкультурно-оздоровчої діяльності : конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня магістр. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – 200 с.
 9. Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для студентів-бакалаврів спеціальності 017«Фізична культура і спорт». – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 112 с.
 10. Рибалко Л.М. Моделювання здорового способу життя та фізкультурно-оздоровчої діяльності: навчальний посібник для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього ступеня магістр. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. 140 с.
 11. Рибалко Л.М., Гулько Т.Ю., Кравченко М.В. Загальна теорія здоров’я : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Полтава : НУПП, 2023. 180 с. (авторських 2.0 д.а.)

Статті зі студентами:

 1. Киричок Ж. М., Рибалко Л. М. Формування здорового способу життя засобами превентивного виховання студентів. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 21-22 жовтня 2020 р. / відповід. ред. Я. М. Копитіна, наук. ред. О. А. Томенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 47-52.
 2. Кіндеренко Я. Рухова активність як складова здорового способу життя. Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України : Зб. наук. пр. ХVІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ЦДПУ ім. В. Винниченкаю. – Харків: ФОП Озеров Г.В., 2020. С. 212-215.
 3. Петренко К. Йога якк нетрадиційний метод оздоровлення. Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України : Зб. наук. пр. ХVІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ЦДПУ ім. В. Винниченкаю. – Харків: ФОП Озеров Г.В., 2020. С. 160-164.
 4. Рибалко Л.М. Михайленко В. Методи навчання та вдосконалення техніці веслування на байдарках. Актуальні проблеми фізичної культури та спорту: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 01 грудня 2023 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023. С. 99-100.
 5. Рибалко Л.М. Грушка Є. Силова підготовка студентів засобами атлетизму. Актуальні проблеми фізичної культури та спорту: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 01 грудня 2023 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023. С. 124-126.
 6. Рибалко Л.М. Корніяш В. Фізичні здібності учнів 1–4 класів з порушенням зору. Актуальні проблеми фізичної культури та спорту: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 01 грудня 2023 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023. С. 200-202.

Тези:

 1. Рибалко Л.М. Актуальні проблеми методики фізичного виховання у ЗВО. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 15 травня 2020 р.– Київ, 2020. – С. 396-400.
 2. Рибалко Л.М., Гулько Т.Ю. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в умовах дистанційної форми навчання. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 02 грудня 2020 р. [гол. ред. Л. М. Рибалко]. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. С. 196-198.
 3. Рибалко Л.М., Гулько Т.Ю. Формування фахових компетентностей у здобувачів вищої освіти. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм : матеріали V Всеукраїнської викладацько-студентської наук.-практ. конференції, м. Кременчук, 13 березня 2020 р. – Кременчук: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 37-42. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6756
 4. Рибалко Л. Дидактичні умови формування здоров’язбережувального освітнього середовища в закладах вищої освіти. Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві : збірник тез матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (27 листопада 2020 р., м. Івано-Франківськ) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2020. С. 32-34.
 5. Рибалко Л.М., Йопа Т.В. Професійна підготовка майбутніх магістрів фізичної культури і спорту. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 31 січня – 1 лютого 2020 р. – К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. С. 129-133. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6755
 6. Рибалко Л.М. Затребуваність суспільства у фахівцях фізичної культури та спорту в умовах сталого розвитку. Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку : Збірник наукових праць ХXVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Харків: ФОП Озеров Г.В., 2020. С. 68-72.
 7. Рибалко Л.М. Інноваційні підходи до навчання студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» / Л.М. Рибалко // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : збірник тез наукових робіт учасників між нар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 27-28 березня 2020 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. – Ч. 1. – С. 108-111. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6974
 8. Рибалко Л.М., Камерілов О.Є. Рухова активність як умова здорового способу життя людини. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у сучасному суспільстві : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції (м. Чернівці 10.11.2020 р.) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 183-185.
 9. Рибалко Л.М. Класифікація освітніх здоров’язбережувальних технологій. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 листопада 2020 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 192-195.
 10. Рибалко Л.М., Мандя П.Я. Напрями формування компетентного фахівця фізичної культури та спорту. Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції (з міжн. участю), 20 листопада 2020 р., Дніпро : «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», 2020. – С. 34-38.
 11. Рибалко Л.М., Оніщук Л.М. Застосування технології компететнісно орієнтованого навчання в освітньому процесі підготовки бакалаврів фізичної культури та спорту. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 23-24 жовтня 2020 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. С. 153-156.
 12. Рибалко Л.М. Особливості харчування спортсменів з обмеженими можливостями як засіб відновлення їх організму. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Полтава, 25-26 березня 2020 р. – Полтава : Інститут економіки і права університету «Україна», 2020. С. 145-148. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6752
 13. Рибалко Л.М., Остапов А.В. Відбір обдарованої молоді до спортивних секцій кікбоксінгу. Цінності освітнього простору і аксіогенез обдарованої особистості: тези доповідей ХІ наук.-практ. семінару., 29 жовтня 2020 р. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020. – С. 43-44.
 14. Рибалко Л.М. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури та спорту на засадах компетентнісного підходу. Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини : збірник наукових праць ІV Міжнародної інтернет-конференції, 24-25 листопада 2020 р. Одеса: Університет Ушинського, 2020. – С. 67-69.
 15. Рибалко Л.М. Рухова активність і її показники у студентів ЗВО. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2020. С. 155-164. http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv
 16. Рибалко Л.М. Рухова активність як умова здорового способу життя. Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-літтю розвитку плавання у Львові ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 70-75.
 17. Рибалко Л.М. Реалізація компетентнісного підходу в змісті сучасних підручників з біології. Проблеми сучасного підручника : збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р., Київ : Педагогічна думка, 2020.– С. 168-170.
 18. Рибалко Л.М. Сучасна фізкультурно-оздоровча робота у зарубіжних країнах. Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 420-422. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/7352
 19. Рибалко Л.М. Фізичне та психічне оздоровлення особистості через гармонізацію відносин в системі «людина-природа» / Л.М. Рибалко // Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 черв. 2020 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 215-219. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/7490
 20. Рибалко Л.М., Ціпов’яз А.Т., Остапов А.В. Превентивне виховання майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 9–10 жовтня 2020 р.). Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. – С. 41-45.
 21. Рибалко Л. М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища засобами фізичної культури. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 21-22 жовтня 2020 р. / відповід. ред. Я. М. Копитіна, наук. ред. О. А. Томенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 87-91.
 22. Рибалко Л.М., Ціповяз А.Т., Остапов А.В. Превентивне виховання майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 9–10 жовтня 2020 р.) – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. – С. 41-45.
 23. Рибалко Л.М. Види фізкультурно-оздоровчих технологій. Тези 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 13 травня 2021 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 327-328.
 24. Рибалко Л.М., Киричок Ж.М. Візуалізація показників здорового способу життя за допомогою 3D-моделі в Matlab. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : ІІІ Всеукр. наук. Інтернет-конф., 26-27 березня 2021 р. : (зб. матеріалів) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т інформаційних технологій і засобів навч. НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Медведєва М.О. (голов. ред.), Ткачук Г.В., Жмуд О.В., [та ін.]. – Умань : Візаві, 2021. – С. 16-18.
 25. Рибалко Л.М. Превентивне виховання здобувачів вищої освіти спеціальності 017 «фізична культура і спорт». Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 6 жовтня 2023 р.): у 2 ч. Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. С. 63-65.
 26. Рибалко Л.М. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту на засадах компетентнісного підходу до застосування здоров’язбережувальних технологій. Актуальні проблеми фізичної культури та спорту: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 01 грудня 2023 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023. С. 55-58.
 27. Рибалко Л.М. Нормативні положення організації фізичного виховання у закладах вищої освіти україни. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: Збірник матеріалів XXIII Міжнародної науково-практичної конференції, 6 грудня 2023 р. Харків: ХДАФК, 2023, С. 117-118.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ:

017БОК7 Загальна теорія здоров’я

017БОК15 Теорія і методика фізичного виховання

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Головний редактор збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Національного університету імені Юрія Кондратюка».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05 зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (біологія, географія, хімія) Інституту педагогіки НАПН України

Член редакційних колегій 3 вітчизняних фахових видань, що належать до категорії Б («Педагогічні науки»; «Естетика і етика педагогічної дії»; «Вісник Прикарпатського універси-тету. Серія: Фізична культура»), та 2 міжнародних фахових видань («European Journal of Education and Applied Psyghology, «East West», Viena, Austria; «The unity of Science», Viena, Austria).

ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ:

2023 - Грамота Комітету з фізичного виховання та спорту Полтавського обласного відділення Міністерства освіти і науки України за розвиток за розвиток фізичної культури та спорту серед студентів закладів вищої освіти на Полтавщині.

2023 - Подяка ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, патріотизм і віддіаність справі.

2022 – Почесна грамота ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

2021 – Почесна грамота ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

2020 – Подяка Міністерства освіти і науки України.

2020 – Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації.

2019 – Почесна грамота Шевченківської районної у м. Полтаві ради.

2018 – Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

2017 – Подяка Управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації.

2017 – Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

2014 – Почесна грамота Інституту педагогіки НАПН України.

2013 – Подяка Національного центру «Мала академія наук України» Національної академії наук України

2011 – Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України.