Напрями підготовки фахівців кафедри вищої та прикладної математики

Кафедра вищої та прикладної математики є однією з випускаючих кафедр в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. В 2018 році кафедра пройшла акредитацію та ліцензування напряму та спеціальності 113 «Прикладна математика» і отримала до 2028 року ліцензію та сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України на продовження надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та магістра.

Ліцензійні обсяги прийому на спеціальність - 113 «Прикладна математика»

  • рівень вищої освіти "Бакалавр" - 30 осіб (денна форма навчання);
  • рівень вищої освіти "Магістр" - 25 осіб (денна форма навчання).

Викладачами кафедри забезпечується підготовка студентів до розв‘язання реальних практичних виробничих та управлінських задач шляхом побудови комп‘ютерних та математичних моделей, вибору або створення методу їх розв‘язання, розробки алгоритму, програмної реалізації, дослідження та апробації результатів.

Особлива увага підготовки фахівців приділяється двом основним напрямкам – придбанню теоретичних знань та набуттю практичних навичок.

Навички математичного моделювання, класифікації задач різних рівнів складності та вибору чисельних методів розв‘язання забезпечуються ґрунтовною фундаментальною теоретичною підготовкою.

Практичні вміння забезпечуються широким переліком дисциплін, що пов‘язані з інформаційними технологіями та алгоритмізацією.