Науково-дослідна діяльність кафедри українознавства, культури та документознавства

Кафедра українознавства, культури та документознавства у царині науково-дослідницької роботи працює над комплексною науковою темою «Духовна культура України, Полтавщини (ХIХ-ХХ ст.)», а також над темою, що відповідає її профілю як випускової, – «Документно-інформаційні комунікації в умовах сучасних глобалізаційних викликів».

Щорічно кафедрою проводяться наукові й науково-практичні конференції, круглі столи відповідної тематики – від регіональних до Всеукраїнських. Зокрема з 2015 року кафедрою започатковано проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи». У поточному 2018 році проведено ІІІ-ю таку конференцію.

Колектив кафедри має потужний науково-педагогічний склад: 2 доктори історичних наук, доценти; 1 кандидат наук із соціальних комунікацій; 3 кандидати історичних наук, 2 з яких – доценти; 3 кандидати педагогічних наук, 2 з яких – доценти; 2 кандидат філософських наук; 7 кандидатів філологічних наук, 3 з яких – доценти.

Госпдоговірна робота кафедри пов’язана з проведенням консультацій із питань наукового стилю мовлення, термінологічного апарату української мови в різних галузях науки, а також поглибленого вивчення української мови іноземними громадянами.

Монографії науковців кафедри, видані останніми роками:

 1. Інформаційна війна: соціально-онтологічний та мілітарний аспекти: монографія / Р.В. Гула, О.П.Дзьобань, І.Г.Передерій, О.О.Павліченко, Г.О.Філь. – К. : Каравела, 2020. – 288 с.
 2. Вдовіна О.О. Електронне діловодство в судових установах: стан та перспективи : монографія / О.О.Вдовіна. – Полтава: НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, 2021. – 200 с.
 3. Liudmyla Cherednyk, Yuliia Hunchenko. Translation as integrative component of intercultural communication. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 6th ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. С. 232 –252. (участь у колективній монографії країн ЄС)
 4. Передерій І.Г. В’ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець : монографія. / І.Г. Передерій – Полтава : Вид–во ПолтНТУ, 2012. – 622 с.
 5. Денисовець І. В. Словотвір і стилістика сучасної української дитячої прози / І. В. Денисовець. – Полтава : ПП «Астрая», 2018. – 272с.
 6. Дерев’янко Л. І. Кореляція первинних і вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних відношень : монографія. – Полтава : Астрая, 2017. – 194с.
 7. Нарадько А.В. Благодійність у сфері освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) : монографія / А.В. Нарадько. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 180 с.
 8. Тур О.М. Формування комунікативної компетентності в процесі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності : монографія / Оксана Тур. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 164с.
 9. Тур О. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: теорія, історія, практика : монографія / Оксана Тур. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 450 с.
 10. Жданова-Неділько О.Г. Аксіодидактична система взаємодії викладача і студента при вивченні педагогічних дисциплін : монографія / О.Г. Жданова-Неділько. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 340 с.
 11. Мізіна О.І. Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості нульсуфіксальних атрибутивів : монографія./ О.І. Мізіна – Полтава-Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 232с.
 12. Вечерок О.Н. Жанрово-стилевое своеобразие художественной прозы В.Г.Короленко : монография / О.Н. Вечерок. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 142с.
 13. Дорошенко С.М. Українська термінологія нафтогазової промисловості: становлення і розвиток : монографія. – Полтава, 2013. – 135 с.
 14. Чередник Л.А. Пушкинские мотивы в творчестве Михаила Булгакова : монография / Л.А. Чередник. – Полтава : ООО «АСМІ», 2013. – 252с.

Викладачі кафедри активно працюють над підвищенням наукового й професійного рівнів, здобуваючи наукові ступені та вчені звання: над докторськими дослідженнями працюють к. філол. н. О. М. Тур і к. філол. н. І. В. Денисовець.

У грудні 2018 року відбувся успішний захист кандидатської дисертації Н. О. Якименко на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Відтак, 100% науково-педагогічних працівників кафедри мають наукові ступені.