Навчальний курс 073ДВБ2.3 Лідерство та ефективні комунікації

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання Вибіркова
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма Менеджмент
Обсяг дисципліни 3 кредити (90 академічних годин)
Види аудиторних занять лекції (28 академічних годин), практичні заняття (4 академічні години)
Форма контролю Екзамен

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів системи професійної компетентності (знань, прикладних вмінь та навичок) щодо використання принципів, типів, інструментів лідерства для забезпечення тривалого ділового партнерства, а також вивчення індивідуально-психологічних характеристик особистості, її мотивації та ставлення до різних складових трудового процесу, вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособових стосунків в контексті лідерства, тенденцій організаційного розвитку та реакцій на зміни, що дасть можливість ідентифікувати, розуміти та прогнозувати людську поведінку в процесі становлення та реалізації комунікативних процесів.

Знання та навички, надбані здобувачем при вивченні даної дисципліни, дозволять сформувати такі ключові компетентності як:

ЗК 4. Здатність до професійного спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівнях для реалізації інноваційного проєкту або розв’язання  наукової проблеми, брати активну участь у дискусіях та формулювати власну думку.

ЗК 7. Уміння працювати у колективі та команді, готовність до кооперації з колегами, практиками, науковцями та інформаційного обміну у рамках реалізації загальнонаціональної моделі «бізнес-наука-влада».

СК 7. Здатність самостійного генерування креативних ідей, виконання оригінального наукового дослідження та впровадження його інноваційних результатів у професійну практику з врахуванням особливостей поведінки людей у професійно-науковій та викладацькій діяльності.

СК 12. Здатність до публічної презентації результатів наукового дослідження фундаментального або прикладного спрямування з проблем менеджменту з використанням академічної української та іноземних мов, вільного спілкування з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому з питань, що стосуються сфери наукової та/або професійної діяльності.

Програмні результати навчання

ПРН 7. Здатність ефективно організовувати науково-дослідну діяльність; розробляти план проведення науково-дослідних робіт; генерувати власні наукові ідеї; зрозуміло, наглядно та переконливо описувати результати наукової роботи, успішно захищати одержані результати на основі індивідуальних досліджень; використовувати та визнавати результати інших членів наукової групи з дотриманням норм професійної та академічної доброчесності.

ПРН 8 Вміння та навики виявляти комплексні проблеми сучасного менеджменту та визначати підходи, методи, засоби, інструменти сучасного менеджменту щодо їх розв’язання на інноваційній основі, що створює основу для подолання кризових ситуацій на підприємстві, обґрунтовувати управлінські рішення з урахуванням викликів зовнішнього середовища.

ПРН 10. Вміння та навики щодо побудови інтегрованої системи управління розвитком підприємства та оптимізації організаційно-технологічних, організаційно-економічних, організаційно-правових, інформаційних, безпекових аспектів діяльності підприємства.

Завдання навчальної дисципліни: теоретична та практична підготовка здобувачів з питань обґрунтування методологічних принципів, підходів формування лідерського мислення, вивчення основних категорій лідерства; засвоєння сучасних технологій реалізації лідерства; оволодіння методикою лідерських підходів для прийняття ефективних рішень за умов мінливого навколишнього середовища та прогнозування параметрів конкретних ситуацій; набуття навичок формування лідерських якостей, набуття навичок щодо формування ефективних команд та управління ними; вироблення умінь щодо реалізації сучасних психологічних методів та інструментів побудови ефективних комунікацій в організаціях.

Передумови для вивчення дисципліни: Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, набутих здобувачами в результаті вивчення низки дисциплін загальної підготовки, а також дисциплін спеціальних циклів на попередніх етапах навчання: філософія та наукове мислення, сучасні інформаційні технології в науковій діяльності,  управління науковими та інноваційними проектами, управління економічним розвитком країн, методологія та організація наукових досліджень, іноземна мова для академічних цілей, сучасні теорії менеджменту, бізнес-діагностика та управлінське консультування, процесно-структурований менеджмент.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни: здобувач повинен знати:

сутнісний зміст феномену лідерства, еволюцію відповідних теорій, їх переваги і недоліках;

особливості формування та реалізації різних стилів лідерства;

передумови ефективного лідерського впливу, основні етапи формування команди; ціннісні, критеріальні та поведінкові переваги лідера у комунікаційних процесах;

- місце людини, її особистості, індивідуальності в комунікаційних процесах,  особливості організації роботи та мотивації поведінки працівника;

- основні підходи до визначення природи та типів груп в організаціях, сутність групової й міжгрупової динаміки, особливості управління груповими процесами в аспектах лідерства;

- особливості управління комунікаціями, конфліктами та стресами;

- проблеми організаційної культури й управління організаційним розвитком.

здобувач повинен вміти:

здійснювати аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір ефективного стилю лідерства в організації, обирати ефективні методи та прийоми управлінського впливу;

формувати власний імідж шляхом цілеспрямованого використання мовної культури, культури зовнішності, невербальних засобів, аксесуарів в процесі побудови та реалізації комунікацій;

визначати свій стиль лідерства, ідентифікувати й намітити план розвитку свого стилю керування командою, обирати моделі поведінки відповідно до обраного стилю лідерства та вміти реалізовувати ці моделі в процесі комунікацій за різних ситуаційних умов;

визначати готовність колективу до формування команд, формувати команди, забезпечивати їх згуртованість таефективність;

вести дискусію й управляти аудиторією, уникати логічних помилок у суперечці й дискусії, здійснювати ділові переговори з урахуванням особливостей комунікаційної ситуації, етичних вимог та психологічних закономірностей переговорного процесу; визначати заходи щодо підготовки публічного виступу.

- аналізувати соціо-психологічне середовище в організації;

- визначати конкретні вимоги до менеджерів, соціальних груп та організації в цілому;

- застосовувати сучасні процедури розробки планів поліпшення мотиваційного клімату персоналу та прийняття управлінських рішень;

- розробляти програми організаційного розвитку на різних рівнях управління .

Критерії оцінювання результатів навчання

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом вивчення навчальної дисципліни.

Мінімальний порогів рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати в мінімальну позитивну оцінку числової (рейтингової) шкали.

Кординатор Асистент кординатора Syllabus