Навчальний курс 103БОК15 Геофізика та інтерпретація даних ГДС

Геофізика при вивченні надр Землі. Гравірозвідка. Магніторозвідка. Апаратура і методика граві- і магніторозвідки. Основні принципи інтерпретації отриманих даних. Сейсморозвідка. Апаратура і методика сейсморозвідки. Побудова годографів прямої відбитої та заломленої хвиль від нахиленої границі розподілу. Побудова годографів для горизонтально-шаруватих середовищ одно- і багатократно відбитих хвиль. Електророзвідка. Апаратура і методика електророзвідки. Вертикальне електричне зондування. Геофізичні дослідження свердловин. Умови проведення досліджень.. Каротажна характеристика порід. Електричні метоли дослідження свердловин. Уявний і питомий опір гірських порід. Типи завад і якість отриманих даних. Методи опору. Принципи формування кривих послідовного і оберненого градієнт зонда і потенціал зонда. Визначення границь і товщини пласта за даними методу уявного електричного опору. Криві умовного опору для пластів високого і низького опорів. Використання градієнт-зондів і потенціал-зондів. Модифікації методу опору. Визначення питомого пласта за даними БК. Визначення питомого опору промитої зони пласта за даними МК і БМК. Вимірювання умовного питомого опору мікро-градієнт і мікро-потентїіал зондами. Схема вимірювань мікрозондом. Метод самочинних потенціалів. Інтерпретація результатів методу потенціалів самочинної поляризації. Схема утворення природних потенціалів у свердловині. Дифузійно-адбсорційні потенціали. Геологічна інтерпретація діаграм електричних методів. Визначення коефіцієнта пористості колектора за даними електричних методів. Фізичні основи радіоактивних методів. Основні закони радіоактивного розпаду. Схема вимірювальних установок радіоактивних методів дослідження свердловин. Гама каротаж, гама-гама каротаж. Природна радіоактивність осадових порід. Гама каротаж. Визначення об’ємної глинистості колектора за відносною амплітудою аномалій ГК. Нейтронний каротаж. Визначення коефіцієнта пористості колектора за даними НГК. Взаємодія нейтронів з речовиною. Нейтронні методи дослідження свердловин. Імпульсний нейтронний каротаж. Апаратура і методика проведення досліджень і інтерпретація даних методів ІНК. Геологічна інтерпретація діаграм ядерно-геофізичних методів. Вивчення геологічного розрізу свердловин за даними стандартного каротажу. Інтерпретація діаграм стандартного каротажу. Літологічне розчленування розрізу свердловини за даними комплексу методів ГДС Температурні методи. Встановлення інтервалів припливів флюїду за даними термометрії Акустичні методи. Геохімічні методи. Методи контролю розробки родовищ і визначення технічного стану свердловин.

Перший рік, осінь, весна, 6 кредитів (1 – 5) залік, екзамен, курсова робота

Перелік дисциплін, які є передумовою вивчення курсу:

 • 103БОК20 Геологорозвідувальна справа
 • 103БОК22 Геологія родовищ корисних копалин
 • 103БОК26 Нафтогазопромислова геологія

Перелік дисциплін, для яких курс є передумовою:

 • 103БОК28 Прогнозування, пошуки та розвідка родовищ нафти і газу

Примітки:

Оцінювання по семестрах не додається


Тема 1. Геофізика при вивченні надр Землі.

Тема 2. Гравірозвідка, магніторозвідка.

Тема 3. Сейсморозвідка.

Тема 4. Електророзвідка.

Тема 5. Геофізичні дослідження свердловин. Умови проведення досліджень.

Тема 6. Методи опору (градієнт метод, потенціал метод).

Тема 7. Модифікації методу опору.

Тема 8. Метод самочинних потенціалів.

Тема 9. Геологічна інтерпретація діаграм електричних методів.

Тема 10. Фізичні основи радіоактивних методів.

Тема 11. Гама каротаж, гама-гама каротаж.

Тема 12. Нейтронний каротаж.

Тема 13. Імпульсний нейтронний каротаж.

Тема 14. Геологічна інтерпретація діаграм ядерно-геофізичних методів.

Тема 15. Вивчення геологічного розрізу свердловин за даними стандартного каротажу.

Тема 16. Геолого-геофізична характеристика розрізу за даними комплексу геофізичних методів.

Тема 17. Температурні методи. Акустичні методи. Геохімічні методи.

Тема 18. Методи контролю розробки родовищ і визначення технічного стану свердловин.

Лабораторне заняття 1. Апаратура і методика граві- і магніторозвідки. Основні принципи інтерпретації отриманих даних.

Лабораторне заняття 2. Апаратура і методика сейсморозвідки. Побудова годографів прямої відбитої та заломленої хвиль від нахиленої границі розподілу.

Лабораторне заняття 3. Побудова годографів для горизонтально-шаруватих середовищ одно- і багатократно відбитих хвиль.

Лабораторне заняття 4. Апаратура і методика електророзвідки. Вертикальне електричне зондування.

Лабораторне заняття 5. Умови проведення геофізичних досліджень свердловин. Каротажна характеристика порід. Електричні метоли дослідження свердловин. Уявний і питомий опір гірських порід.

Лабораторне заняття 6. Визначення границь і товщини пласта за даними методу уявного електричного опору. Принципи формування кривих послідовного і оберненого градієнт зонда і потенціал зонда. Криві умовного опору для пластів високого і низького опорів.

Лабораторне заняття 7. Визначення питомого пласта за даними БК. Визначення питомого опору промитої зони пласта за даними МК і БМК. Схема вимірювань мікрозондом.

Лабораторне заняття 8. Інтерпретація результатів методу потенціалів самочинної поляризації. Схема утворення природних потенціалів у свердловині. Дифузійно-адбсорційні потенціали.

Лабораторне заняття 9. Визначення коефіцієнта пористості колектора за даними електричних методів.

Лабораторне заняття 10. Фізичні основи радіоактивних методів. Основні закони радіоактивного розпаду. Схема вимірювальних установок радіоактивних методів дослідження свердловин.

Лабораторне заняття 11. Природна радіоактивність осадових порід. Гама каротаж.

Лабораторне заняття 12. Взаємодія нейтронів з речовиною. Нейтронні методи дослідження свердловин. Визначення коефіцієнта пористості колектора за даними НГК.

Лабораторне заняття 13. Апаратура і методика проведення досліджень і інтерпретація даних методів ІНК

Лабораторне заняття 14. Інтерпретація діаграм ядерно-геофізичних методів.

Лабораторне заняття 15. Інтерпретація діаграм стандартного каротажу

Лабораторне заняття 16. Літологічне розчленування розрізу свердловини за даними комплексу методів ГДС

Лабораторне заняття 17. Встановлення інтервалів припливів флюїду за даними термометрії.

Лабораторне заняття 18. Методи контролю положення водонафтового і газорідинних контактів.

Базова

 1. Основи геофізики (Методи розвідувальної геофізики): підручник / М. І. Толстой, А. П. Гожик, М. В. Рева, В.П.Степанюк – К. : Київ. ун-т, 2006. – 446 с.
 2. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c.
 3. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: „Карбон Лтд”, 2000. – 248 с.
 4. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин: Навчальний посібник. – К.: Видавничополіграфічний центр "Київський університет", 2011. – 175 с.
 5. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсу «Геофізичні методи досліджень» для студентів геологічних спеціальностей / Безродна І.М, . Безродний Д.А//КНУ імені Тараса Шевченка, Київ , 2012 – 65 с.
 6. Миронцов М.Л. Багатозондова апаратура електрометрії нафтогазових свердловин // Наука та інновації. 2018, 14(3): 57—63.
 7. Миронцов М.Л. Електрометрія нафтогазових свердловин – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2019. – 217 c.

Допоміжна

 1. Дахнов, В. Н. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин: учебник / В. Н. Дахнов. – 2-е изд., перераб. – М. : Недра, 1982. – 448 с.
 2. Латышова, М. Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических исследований скважин: учеб. пособие / М. Г. Латышова.
 3. Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: справочник / Добрынин В. М., ред. – М. : Недра, 1988. – 476 с.
 4. Промысловая геофизика: учебник / В. М. Добрынин, Б. Ю. Вендельштейн, Р. А. Резванов, А. Н. Африкян ; Добрынин В. М., ред. – М. : Недра, 1986. – 342 с.
 5. Дьяконов, Д. И. Общий курс геофизических исследований скважин: учебник / Д. И. Дьяконов, Е. И. Леонтьев, Г. С. Кузнецов. – М. : Недра, 1977. – 431 с. : ил. – 427.
 6. Итенберг, С. С. Геофизические исследования в скважинах: учебник / С. С. Итенберг, Т. Д. Дахкильгов. – М. : Недра, 1982. – 351 с. : с ил.
 7. Кузнецов, Г. С. Геофизические методы котроля разработки нефтяных и газовых месторождений: учебник / Г. С. Кузнецов, Е. И. Леонтьев, Р. А. Резванов. – М. : Недра, 1991. – 223 с.
 8. Дементьев, Л. Ф. Применение математической статистики в нефтегазопромысловой геологии / Л. Ф. Дементьев, М. А. Жданов, А. Н. Кирсано
 9. Элланский, М. М. Петрофизические связи и комплексная интерпритация данных промысловой геофизики/ М. М. Элланский. – М. : Недра, 1978. – 215 с
 10. Латышова, М. Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических исследований скважин: учеб. пособие / М. Г. Латышова. – М. : Недра, 1991. – 219 с.
 11. Красножон М.Д. Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин: Дис. ... д-ра геол. наук. - Киев, 2002. – 311 с.

Координатор Syllabus Допоміжні матеріали