Навчальний курс 131БОК36 Практика (фахова)

Практика (фахова) здобувачів вищої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» згідно з чинним навчальним планом проводиться для звичайної форми навчання у 6-му семестрі впродовж 2-ох тижнів. Практика є невід’ємною складовою процесу підготовки бакалаврів спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Метою практики (фахової) є закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в результаті вивчення дисциплін, які формують компетентності майбутньої спеціальності, набуття практичних навичок та виробничого досвіду при виконанні основних виробничих процесів, ознайомлення з технологією виробничих процесів, зі складовими елементами технологічних процесів, з особливостями роботи технологічного відділу, службою охорони праці, порядком та термінами виконання робіт на виробництві, готовністю до самостійної творчої інженерної роботи, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі професійної діяльності, яка пов’язана з технологіями виготовлення машин на виробничих підприємствах усіх форм власності, у науково-дослідних інститутах та лабораторіях.

Завданням практики (фахової) здобувачів вищої освіти є:

 • ознайомлення з історією, виробничою програмою, спеціалізацією й основними техніко-економічними показниками підприємств;
 • вивчення організаційної структури підприємств;
 • ознайомлення зі структурними підрозділами і службами, в першу чергу зі службами головного технолога, головного механіка, головного енергетика, їх основними функціями та завданнями;
 • ознайомлення з функціональними обов’язками інженерно-технічних працівників, умовами праці спеціалістів;
 • вивчення та розроблення технологічних процесів виготовлення деталей, вузлів і машин, технологічного і допоміжного (транспортного, вантажопіднімального тощо) обладнання;
 • виконання слюсарних операцій на технологічному обладнанні;
 • ознайомлення з основними видами енергії й сировини, джерелами їх постачання тощо;
 • вивчення конструкторської документації, діючих стандартів, технічних умов, положень та інструкцій з роботи металорізального устаткування й інструментів;
 • ознайомлення з організацією заходів, спрямованих на виконання вимог охорони праці та довкілля в процесі виробництва;
 • ознайомлення з питаннями організації виробничої, раціоналізаторської та винахідницької діяльності інженерно-технічних працівників підприємства;
 • збір матеріалів, необхідних для виконання кваліфікаційної роботи;
 • підготовлення матеріалу та оформлення звіту з практики.

Місце проходження практики (фахової) для здобувачів вищої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» проходить на базі лабораторій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та підприємств і організацій машинобудівної галузі на основі укладених із університетом довготривалих та короткотривалих (разових) угод. Це повинні бути підприємства, які застосовують передові форми та методи ведення господарства й управління. Високий рівень професіоналізму фахівців базових підприємств повинен забезпечувати можливість сприяння у здобутті практикантами професійних умінь та навичок. Із такими підприємствами університет укладає відповідні угоди на проходження практики. Довготривалі угоди укладені із такими підприємствами галузі:

 • ТОВ «Денасмаш» Полтавський механічний завод (м. Полтава);
 • ПрАТ «Завод «Лтава» (м. Полтава);
 • ТОВ «Електромотор» (м. Полтава);
 • ТОВ «Системи модернізації складів» (м. Полтава);
 • ТОВ «Торговий дім «Полтавський автоагрегатний завод»;
 • ПАТ «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук);
 • ДП «Харківський бронетанковий завод».

За домовленістю з виробничими організаціями практика може проходити в організаціях, зацікавлених у залученні здобувачів для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з проектуванням, аналізом та реалізацією технологічних процесів виготовлення деталей, вузлів і машин, й що мають можливість надання робочих місць студентам-практикантам.

Четвертий рік, весна, 3 кредити, диференційований залік.

Проходження практики (фахової) ґрунтується на знаннях, набутих здобувачами в результаті вивчення всього переліку дисциплін за освітньо-професійною програмою, які формують компетентності майбутньої спеціальності.

Слугує передумовою для виконання кваліфікаційної роботи.


Засвоєння загальних понять про роль практики у забезпеченні професійної підготовки фахівців, процес і методи роботи інженерно-технічного персоналу, вимоги кваліфікаційного довідника до посад інженерно-технічного персоналу, посади, які може займати бакалавр прикладної механіки, і типові завдання при виконанні певних виробничих функцій, основні підрозділи й технічні служби підприємства (організації), основні технологічні процеси, основне технологічне і допоміжне обладнання, суть і порядок роботи, яку виконує бакалавр прикладної механіки на підприємстві, порядок складання, проходження та затвердження проектно-кошторисної документації, яка необхідна для створення та ремонту машин, їх агрегатів та вузлів, методику складання проекту робіт із застосування відповідного програмного забезпечення, нові досягнення науки і техніки в галузі, у т.ч. ті, що застосовуються на підприємстві, основні обов’язки головного інженера, начальника, майстра, інженера, функції технічного та технологічного відділів підприємства.

Після проходження практики складати звіти про роботу структурних підрозділів, використовувати передовий досвід підприємства за його основними напрямами діяльності, здобувати нові знання та вміння, критично оцінювати та переосмислювати накопичений досвід, адаптуватися до нових ситуацій, та вирішувати проблеми професійної діяльності, складати груповий (індивідуальний) технічний проект і виконувати кошторисні розрахунки, складати план робіт з метою запобігання ускладнень та аварій на виробництві і їх ліквідації, розробити заходи з охорони праці та навколишнього середовища при виконанні поставлених робіт, виконувати професійні та організаційні функції роботи на посаді техніка, а також розумітися на посадових задачах майстра та інженера, збирати та використовувати інформацію для оформлення звіту з практики та для підготовки кваліфікаційної роботи.

Базова

 1. Атаманюк, В.В. Технологія конструкційних матеріалів: [Текст] Навчальний. посібник / В.В. Атаманюк. – К.: Кондор, 2006. – 528 с.
 2. Біленький П.Є. Підвищення якості організації промислового виробництва / П.Є. Біленький. – Львів: Світ, 1990. – 168 с.
 3. Боженко, Л.І. Технологія виробництва заготовок у машинобудуванні [Текст] / Л.І. Боженко. – К.: НМК ВО, 1990. – 264 с.
 4. Захаркін, О.У. Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та технологічні обробляючі системи для їх реалізації): [Текст]: Навчальний посібник / О.У. Захаркін. – Суми: Сумський державний університет, 2011. –137 с.
 5. Медвідь М.В., Шабайкович В.А. Теоретичні основи технології машинобудування. [Текст]: Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Медвідя. – Львів: Видавниче об’єднання «Вища школа», 1976. – 299 с.
 6. Мельничук П.П., Боровик А.І., Лінчевський П.А., Петраков Ю.В. Технологія машинобудування [Текст] : Навчальний посібник / ЖДТУ, – Житомир: 2005. – 835 с.
 7. Сучасні методи аналізу технологічних процесів у машинобудуванні: [Текст] : Навчальний посібник / В.В. Душинський. – К.: 1СДО, 1994. – 216 с.
 8. Технологія конструкційних матеріалів [Текст]; за ред. М.А. Сологуба. – К.: Вища школа, 1983. – 286 с. 20.
 9. Дикань С.А. Безпека людини [Текст]: підручник для студ.вищ.закл. / С. А. Дикань, І. О. Іваницька. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. – 279 с.
 10. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Текст]: навчальний посібник для студентів ВЗО. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. – К., 2005. – 320 с.
 11. Смирнов В.А. Цивільний захист [Навч. посібник]. / В.А. Смирнов, С.А. Дикань. – К. : Кафедра, 2013. – 300 с.
 12. Смирнов В.А. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посібник / В.А. Смирнов, С. А. Дикань. – К. : Кафедра. 2012. – 304 с.
 13. Смирнов В.А. Безпека невиробничої діяльності [Навчальний посібник]. / В. А. Смирнов, С. А. Дикань, Р. І. Пахомов. – К. : Освіта України, 2011. – 304 с.
 14. Смирнов В.А. Безпека життєдіяльності: Університетський курс [Опорний конспект із розгорнутими тестовими завданнями для студентів усіх спеціальностей]. / В. А. Смирнов, С. А. Дикань. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2008. – 304 с.
 15. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. – К.: Наукова думка, 2001. – 660 с.
 16. Кіницький Я.Т. Короткий курс теорії механізмів і машин: Підручник для інж.- техн. спец. Вищих навч. закладів України. – 2-ге вид. перероб. І скор. / – Львів: Афіша. 2004. – 272 с.
 17. Теорія механізмів і машин/ А.С.Кореняко; Під ред. М.К.Афанасьєва.-К.: Вища шк. Головне вид-во, 1987.- 206с.
 18. Структура, кінематика та динаміка механізмів: Навчальний посібник / О.Г. Онищенко, Б.О. Коробко, К.М. Ващенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 274 с.
 19. Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. – Львів: 2003. – 560 с.
 20. Деталі машин: Підручник/ Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М.– К.:Кондор, 2012. – 584 с.
 21. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник/ Павлище В.Т. – Львів: Афіша, 2014. – 560 с.;
 22. Атлас деталей машин/ Баласанян В.П.– Х.: Основа, 2008. – 256 с.
 23. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Підручник / Базієвський С.Д. – К.: Слово, 2012.–504 с.
 24. Основи взаємозамінності, стандартизації і технічні вимірювання. Навчальний посібник/ Железна А.М.–К.: Кондор, 2011.–796 с.
 25. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні. Навчальний посібник / Боженко Л.І.-Львів.:Світ, 2013,–328с.
 26. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М Ковальов та ін. За ред. В.Є. Михайленка. – 2 вид., перероб. – К.: Каравела, 2012. − 360 с.
 27. Креслення: навч. посіб. / І.В. Воронцова, О.В. Воронцов, І.С. Голіяд // [за заг. редакцією Д.Е. Кільдерова]. – К.: НПУ імені Драгоманова, 2015. – 275 с. (Електронна версія в електронній бібліотеці ПолтНТУ).
 28. Інженерна комп’ютерна графіка : навч. посіб. / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг. ред. Р. А. Шмига. – Львів : Український бестселер, 2012. – 600 с.
 29. Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. О. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. О. Надкернична. − К.: Каравела, 2005. − 336 с.
 30. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. Навчальний посібник/ Руденко П.О. – К:Вища школа, 1993.-414 с.
 31. Технологічна оснастка. Курс лекцій.: Навчальний посібник./Дичковський М.Г. – Херсон Олді – Плюс, 2008 – 328 с.
 32. Збірник задач і вправ з технології машинобудування, навчальний посібник / Під ред. Аверченкова В.І. – Житомир: ЖІТ1, 2001 .-314 с.
 33. Технологія машинобудування. Проектування технологічного спорядження: Посібник / Боженко Л.І.-Львів.Світ, 2001.-296 с.
 34. Технологічна оснастка механоскладального виробництва:Підручник / Боровик А.І,- К.: Кондор, 2008. 726 с.
 35. Технологічні задачі механосладального виробництва/ Бондаренко С.Г.- Ніжин.:Спект Поліграф, 2008.-220 с.
 36. Технології механосладального виробництва/ Бондаренко С.Г.-Ніжин.:Спект- Поліграф, 2008. 358 с.
 37. В.М. Бочков Р.І. Сілін, О.В. Гаврильченко. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів: Підручник /За ред. Сіліна Р.І. - Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008 – 448 с.
 38. Бочков В.М. Розрахунок та конструювання коробок швидкостей і подач металорізальних верстатів: Навчальний посібник. – К.: _ІСДО, 1994. _ 140 с.
 39. Бочков В.М. Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва. Навчальний посібник / За ред. Сіліна Р.І. – Львів: В-во Держ. Ун-та «Львівська політехніка», 2000. – 380 с.

Допоміжна

 1. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя [Текст]: В 3-х томах / В.И. Анурьев. – М.: Машиностроение, 1979.
 2. Жуков, К.П. Атлас конструкций механизмов, узлов и деталей машин. [Текст] / К.П. Жуков, Ю.Е. Гуревич. В 2-х ч. Учебное пособие для студентов машиностроит. специальностей вузов. – М.: Станкин, 2000. – 254 с.
 3. Маталин А.А. Технология машиностроения: Учеб. для машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» [Текст] : Навчальний посібник / А.А. Маталин. – Л.: Машиностроение, 1985. – 496 с.
 4. Мочалов Н.А. Оценка эффективности и совершенствования системы качества предприятия / Н.А. Мочалов, Д.М. Темкин, Т.М. Полховская // Методы менеджмента качества. – 2001. № 10. – С. 17 – 24.
 5. Основы технологии машиностроения. Под ред. В.С. Корсакова. Изд. 3-е, доп. и перераб. Учеб. для вузов. – М.: Машиностроение, 1977. – 416 с.
 6. Рогов, В.А. Современные машиностроительные материалы и заготовки [Текст] : Учебное пособие / В.А. Рогов, Г.Г. Позняк. – М.: Академия, 2008. – 330 с.
 7. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. [Текст] / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1986.
 8. Кіницький Я.Т. Практикум із теорії механізмів і машин. – Львів: Афіша, 2002. – 453 с.
 9. Курсове проектування з теорії механізмів і машин: Учбов. посібник / Є.І. Крижанівський, Б.Д. Малько, В.М. Сенчішак та ін. – Івано-Франківськ, 1996. – 357 с.
 10. Деталі машин: Навчальний посібник / Мерхель І.І.–К.: Альтера, 2005.–368с.
 11. Детали машин. Расчет, конструирование, задачи. Учебное пособие / Шевченко С.В. –К.: Кондор, 2008. – 492 с.
 12. Деталі машин. Збірник задач / Цехнович Л.І.– К.: Вища школа, 1993.–316 с.
 13. Единая система допусков и посадок в машиностроении, справ очник в 2 томах / Палей В.Г. – М.: Издание стандартов, 2010, 1 том– 260 с. 2 том –208 с.
 14. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для втузов / А.И.Якушев и др. – М.: Машиностроение, 2014. – 352 с.
 15. Допуски и посадки. Справочник в 2-х томах. / В.Д. Мягков и др. – Л.: Машиностроение, 1982,–1 том–543 с., 2 том–448 с.
 16. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов / Крылова Г.Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 – 711 с.
 17. Графічна система AutoCAD. Основи геометричних побудов, креслення та моделювання: навчально-методичний посібник / І. С. Афтаназів, В. І. Топчій, І. Й. Врублевський, А. Л. Беспалов. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 304 с.
 18. Ванін, В. В. Оформлення конструкторської документації: навч. посібник для внз / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька ; НТУУ "КПІ". – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2012. – 199 с.
 19. Технология машиностроения. Учебник в 2 томах под редакцией Мельникова Г.Н./ М.: МГУ им. Баумана, 2001. ТІ 564 с., Т2-640 с.
 20. Краткий справочник технолога-машиностроителя/ Балабанов А.Н. М.: Машиностроение, 1992, – 464 с.
 21. Обработка металлов резанием. Справочник технолога/Панов А.А. М.: Машиностроение, 2004.-437 с.
 22. Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах под ред. А.М. Дальского и др. /М.: Машиностроение, 2001 —ТІ -912 с., Т2-944 с.
 23. Пуш В.Э. Металлорежущие станки – М.: Машиностроение, 1986, 575 с
 24. Проников А.С. Металлорежущие станки – М.: Машиностроение, 1981,480 с.
 25. Орликов М.Л. Металлорежущие станки. Курсовое и дипломное про-ектирование. – К.: Высшая школа, 1987, 150 с.

Координатор
Асистент координатора Васильєв Анатолій Володимирович
Syllabus