Навчальний курс 184БВБ12.2 Водопостачання і водовідведення

Обсяг дисципліни, методи контролю, список літератури для самостійної роботи. Особливості систем комунального водопостачання щодо якості, кількості води та напору. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби, поливання, потреби працівників на виробництві, на технологічні потреби та пожежі. Схеми систем комунального водопостачання з поверхневого та підземного джерела. Режим водоспоживання. Режими роботи насосних станцій 1-го та 2-го підняття. Призначення водопровідних мереж. Схеми трасування водопровідної мережі міста. Формули для визначення втрат напору та діаметрів труб. Перший закон Кірхгофа як основа для попереднього потокорозподілу. Принципи побудови профілю п’єзометричних ліній за вибраним напрямком. Побудова п’єзокарт за результатами гідравлічних розрахунків. Визначення дисципліни «водовідвідні мережі» як однієї з галузей науки й техніки. Зв'язок водопостачання з водовідведенням. Системи водовідведення: повна роздільна, неповна роздільна i напiвроздiльна, загальносплавна. Методи та основні формули для виконання гідравлічного розрахунку водовідвідних мереж міста. Основні принципи побудови повздовжніх профілів водовідвідних мереж. Атмосферні опади. Дощоміри. Iнтенсивнiсть, довготривалiсть, повторюваність дощів i залежність мiж цими показниками. Дощова водовідвідна мережа (водостік). Врахування метеорологічних умов при розрахунку мережі. Використання ЕОМ для розрахунку мереж побутової каналізації. Ознайомлення та вивчення основних програм для розрахунку мереж побутової каналізації. Гiдравлiчний розрахунок i побудова повздовжніх профiлiв. Розрахунок на ЕОМ дощової мережі.

Четвертий рік, осінь – 5 кредитів (1 – 3) Диференційований залік

Перелік дисциплін, які є передумовою вивчення курсу:

 • 184БОК6 Вища математика
 • 184БОК7 Алгоритмізація і програмування інженерних задач
 • 184БОК9 Фізика
 • 184БОК13 Нарисна геометрія, інженерна графіка
 • 184БОК14 Прикладна механіка та опір матеріалів
 • 184БОК21 Гідравліка

Змістовий модуль 1. ВОДОПОСТАЧАННЯ.

Тема 1. Вступ. Особливості систем комунального водопостачання

Обсяг дисципліни, методи контролю, список літератури для самостійної роботи. Особливості систем комунального водопостачання щодо якості, кількості води та напору.

Тема 2. Водоспоживання

Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби, поливання, потреби працівників на виробництві, на технологічні потреби та пожежі.

Тема 3. Системи комунального водопостачання

Схеми систем комунального водопостачання з поверхневого та підземного джерела. Режим водоспоживання. Режими роботи насосних станцій 1-го та 2-го підняття.

Тема 4. Принципи проектування водопровідних мереж

Призначення водопровідних мереж. Схеми трасування водопровідної мережі міста.

Тема 5. Визначення втрат напору та діаметрів труб

Формули для визначення втрат напору та діаметрів труб.

Тема 6. Принципи попереднього потокорозподілу води

Перший закон Кірхгофа як основа для попереднього потокорозподілу.

Тема 7. Графічне подання результатів гідравлічних розрахунків (п’єзолінії та п’єзокарти)

Принципи побудови профілю п’єзометричних ліній за вибраним напрямком. Побудова п’єзокарт за результатами гідравлічних розрахунків.

Змістовий модуль 2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

Тема 8. Вступ. Основні поняття та положення системи водовідведення міста.

Визначення дисципліни “Водовідвідні мережі ” як однієї з галузей науки й техніки. Зв'язок водопостачання з водовідведенням.

Тема 9. Системи i схеми водовідведення.

Системи водовідведення: повна роздільна, неповна роздільна i напiвроздiльна, загальносплавна.

Тема 10. Основи гідравлічного розрахунку водовідвідних мереж.

Методи та основні формули для виконання гідравлічного розрахунку водовідвідних мереж міста.

Тема 11. Графічне подання результатів розрахунку мереж.

Основні принципи побудови повздовжніх профілів водовідвідних мереж.

Тема 12. Дощова система водовідведення.

Атмосферні опади. Дощоміри. Iнтенсивнiсть, довготривалiсть, повторюваність дощів i залежність мiж цими показниками. Дощова водовідвідна мережа (водостік). Врахування метеорологічних умов при розрахунку мережі.

Тема 13. Розрахунок на ПЕОМ мереж каналізації.

Використання ЕОМ для розрахунку мереж побутової каналізації. Ознайомлення та вивчення основних програм для розрахунку мереж побутової каналізації. Гiдравлiчний розрахунок i побудова повздовжніх профiлiв. Розрахунок на ЕОМ дощової мережі.

Практичне заняття №1. Обчислення водоспоживання в сельбищній та промисловій зонах.

Практичне заняття №2. Трасування кільцевої водопровідної мережі міста.

Практичне заняття №3. Побудова п’єзокарт за результатами гідравлічних розрахунків.

Практичне заняття №4. Побудова схем систем водовідведення на планах міста з урахуванням рельєфу місцевості.

Практичне заняття №5. Побудова повздовжніх профілів водовідвідних мереж.

Практичне заняття №6. Гiдравлiчний розрахунок i побудова повздовжніх профiлiв дощової мережі.

Лабораторне заняття №1. Гідравлічний розрахунок мережі на ЕОМ для періоду максимального водорозбору і пожежі.

Лабораторне заняття №2. Побудова п’єзокарти на експериментальній установці.

Лабораторне заняття №3. Побудова профілю п’єзоліній.

Лабораторне заняття №4. Складання специфікацій для системи водопостачання.

Лабораторне заняття №5. Моделювання різних режимів роботи системи водовідведення на ЕОМ.

Лабораторне заняття №6. Обчислення кількості атмосферних опадів для різних областей України. Розрахунок дощової водовідвідної мережі на ЕОМ.

Лабораторне заняття №7. Складання специфікацій для системи водовідведення.

Базова

 1. Тугай А.М. Водопостачання / А.М. Тугай, В.О. Орлов.– К.: Знання, 2009.– 735 с.
 2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение / Н.Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 592 с.
 3. Новохатній В.Г. Водопостачання. Системи і мережі / В.Г. Новохатній. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 162 с.
 4. Новохатний В.Г. Водопроводные сети и сооружения / В.Г. Новохатний, Н.В. Григоренко. – К.: УМК ВО, 1989. – 108 с.
 5. Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування. ДБН В.2.5-74:2013. – К.: Мінрегіонбуд, 2013. – 286 с.

Допоміжна

 1. Хоружий П.Д. Водопровідні системи і споруди / П.Д. Хоружий, О.А. Ткачук. – К.: Вища школа, 1993. – 230 с.
 2. Расчет водопроводных сетей/ Абрамов Н.Н. и др.–М.: Стройиздат, 1983.– 278 с.
 3. ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

Базова

 1. Калицун В.И. Водоотводящие системы и сооружения: Учеб. Для вузов. – М.: Стройиздат, 1987. – 336 с.
 2. Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации. – Л.: Стройиздат, 1984. – 424 с.
 3. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. Изд. 4-е доп. – М.: Стройиздат
 4. Каналізація. Зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування. ДБН В.2.5-75:2013. – К.: Мінрегіонбуд, 2013. – 214 с.
 5. Федоров Н.Ф., Курганов А.М., Алексеев М.И. Канализационные сети. М. Стройиздат, 1985. – 223 с.
 6. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Водоотводные сети». – Полтава: ПолтИСИ, 1991. – 44 с. /Сост. Ю.П. Василенко, В.П. Валах, А.Г. Таран
 7. Програма розрахунку мереж зливової каналізації «LIVKAN» на ПЕОМ. /Укладач Гузинін О.І. – 2002 р.
 8. Методические указания к расчету водоотводящих сетей на ЭВМ. / Сост. А.И. Гузынин, Ю.П. Василенко. – Полтава: ПолтИСИ, 1989. – 32 с.

Допоміжна

 1. Калицун В.И. Водоотводящие системы и сооружения: Учеб. Для вузов. – М.: Стройиздат, 1987. – 336 с.
 2. Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации. – Л.: Стройиздат, 1984. – 424 с.
 3. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. Изд. 4-е доп. – М.: Стройиздат
 4. Каналізація. Зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування. ДБН В.2.5-75:2013. – К.: Мінрегіонбуд, 2013. – 214 с.
 5. Федоров Н.Ф., Курганов А.М., Алексеев М.И. Канализационные сети. М. Стройиздат, 1985. – 223 с.
 6. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Водоотводные сети». – Полтава: ПолтИСИ, 1991. – 44 с. /Сост. Ю.П. Василенко, В.П. Валах, А.Г. Таран
 7. Програма розрахунку мереж зливової каналізації «LIVKAN» на ПЕОМ. /Укладач Гузинін О.І. – 2002 р.
 8. Методические указания к расчету водоотводящих сетей на ЭВМ. / Сост. А.И. Гузынин, Ю.П. Василенко. – Полтава: ПолтИСИ, 1989. – 32 с.
 9. Карелин Я.А. и др.. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб. – М.: Стройиздат, 1986.

Координатор Syllabus