Дані викладача


РОЙ Микола Миколайович

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Спеціальність «Обладнання нафтових і газових промислів», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003 рік
 • К.т.н. за спеціальністю 05.15.06 – Розробка нафтових і газових родовищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2014 рік


Вивчення процесів, що протікають у свердловинах при їх дослідженні на режимах. Удосконалення способів дослідження свердловин та методик, що забезпечують розрахунок газогідродинамічних параметрів об’єктів дослідження, використовуючи фактичні дані процесу досліджень. Розроблені нові способи досліджень, які принципово відрізняються від традиційних. Розроблені технічні засоби, що оптимізують технологічний процес дослідження

Керівник

 1. Договір № 0077/21 від 21.04.2021 р. «Проведення консультацій з теми: «Машини, обладнання та технології для видобутку нафти і газу».
 1. Акульшин О.О., Бойко В.С., Рой М.М. Методика розрахунку газогідродинамічних параметрів газових та газоконденсатних свердловин у випадку нестаціонарного режиму фільтрації. - Матеріали «Міжнародного геофоруму - 2015» «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» том 2, с.140 - 142.
 2. Акульшин О.О., Рой М.М. Критерії роспізнавання газопроявів та альтернативний підхід до їх ліквідації при бурінні свердловин. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики». - Івано-Франківськ, 25-27 травня 2016 р. - с.222-225.
 3. Рой М.М. Спосіб попереднього підрахунку початкових запасів газу / М.М. Рой // Матеріали VІ Міжн. наук.-техн. конф. «Нафтогазова енергетика 2017». – Івано-Франківськ, травень 2017. – с. 346 – 347.
 4. Рой М.М. Результативність досліджень газових та газоконденсатних свердловин при стаціонарному та нестаціонарному режимах фільтрації / М.М. Рой, О.О. Акульшин // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації». – Івано-Франківськ: ІФТУНГ, 22 - 25 березень, 2017 р. – C. 74 –80.
 5. Рой М.М. Спосіб попереднього розрахунку початкових запасів газу. - Матеріали 6 Міжнародної науково-технічної конференції (стендова доповідь). - Нафтогазова енергетика 2017, м. Івано-Франківськ. 15-19 травня 2017 р. - с.346- 347.
 6. Рой М.М. Методики визначення фізичних полів з аномально високими пластовими тисками та підхід до випробування об’єктів, для яких вони характерні / М.М. Рой, В.В. Соловйов, В.В. Гладкий // XIV Міжнар. наук.-техн. конф. «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». – Кременчук, 3–5 листопада 2017 року.
 7. Акульшин О.О. Альтернативний підхід до ліквідації газопроявів у свердловинах та критерії їх розпізнавання / О.О. Акульшин, М.М. Рой // Міжнар. наук.-техн. конф. ІГГ-2016 «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики», м. Івано-Франківськ.. – 25 – 27 травня 2016 р.
 8. Рой М.М. Теоретичні основи інтерпретації результатів досліджень газових свердловин при нестаціонарній фільтрації / М.М. Рой // V Международный геологический форум «Актуальные проблемы и перспективы развития геологии: наука и производство (Геофорум-2018)». 18 – 23 червня 2018 р. м. Одеса. – К.: УкрДГРІ, 2018. – C. 279 – 280.
 9. Рой М.М. Сучасна інтерпретація результатів досліджень високодебітних газових свердловин як один з інструментів їх оптимізації. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази» - 23-25 травня 2018р., м. Івано-Франківськ. - с. 188-191.
 10. Рой М.М. Про інновації в дослідженнях газових та газоконденсатних свердловин / М.М. Рой // Матеріли III Міжнародної науково-технічної конференції «Газогідрати та інші альтернативні джерела газу» 12-14 грудня 2018р. – Івано-Франківськ, 2018. – 139 с. - с. 64-67.
 11. Рой М.М., Соловйов В.В. Деякі технологічні можливості випробування глибокозалягаючих газонасичених пластів з випуском газу на поверхню. - VI Міжнародна науково-практична конференція [«Сучасний рух науки»], м.Дніпро, 2019 р. – с.114-121.
 12. Рой М.М. Розрахунок дійсного дебіту газу з пласта при дослідженні газових свердловин: матеріали УІ Міжнародного геологічного форуму [«Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво»] (Одеса, 17–22 червня 2019р.) / 2019. – C. 195–198.
 13. Рой М.М. Новий технологічний напрямок досліджень газових та газоконденсатних свердловин при стаціонарному та нестаціонарному режимах фільтрації. - Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАФТА І ГАЗ. НАУКА-ОСВІТА-ВИРОБНИЦТВО: ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ». - 18-19 квітня 2018р., м. Дрогобич, Україна. - с. 12-18.

Навчальні посібники, монографії

 1. Проектування бурового і нафтогазопромислового обладнання / [Білецький В.С., Вітрик В.Г., Рой М.М., та ін.] – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 183 с. - ISBN 978-966-616-135-5.
 2. Рой М.М. Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових та газоконденсатних свердловин на основі нової технології досліджень: Монографія / М.М. Рой. – Publishing house: GlobeEdit.com, 2019. – 56 с. ISBN-13: 978-613-9-41509-0; ISSN-10: 6139415098.
 3. Акульшин О.О., Рой М.М. Енергозберігаюча стратегія завдяки економному використанню енергоресурсів при проведенні досліджень продуктивних свердловин. – Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / Кол. авторів; за заг. ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченка, В.І. Аранчій. – Полтава: ПП «Астрая», 2019. – 603 с.
 4. Roy MM., Akulshin O.O., Solovyov V.V., Usenko D.V. Technological and methodological aspects of the express method for researching high-yield wells and determining their potential production capabilities Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. // Multi-authored monograph. - Petrosani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 p. - ISBN 978-973-741-645-2.

Публікації у наукових виданнях

 1. Акульшин О.О., Соловйов В.В., Кондрат О.Р., Рой М.М. Аналітичне визначення зміни газогідродинамічних параметрів продуктивного пласта у процесі його розробки. - Прикарпатський вісник НТШ - 1(33), 2016р. с. 167-174.
 2. Рой М.М. Графо-аналітичний спосіб визначення величини пластового тиску в газопроявляючому горизонті без спеціального спуску бурильних труб у свердловину. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики», Івано-Франківськ, 25 - 27 травня 2016р. - С. 226 -229.
 3. Рой М.М., Ластовка В.Г. Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів. - Мінеральні ресурси України, №3.- 2016.- с. 34-39.
 4. Рой М.М. Газопрояви, причини їх виникнення та технологічні прийоми їх усунення. - Збірник наукових праць УкрДГРІ №2, 2016р. - с. 128-136.
 5. РОЙ М.М. Визначення рівняння припливу для кожного режиму промивання при газопроявах у процесі буріння. - Збірник наукових праць УкрДГРІ №3, 2016 р. - С. 128-131.
 6. Кондрат О.Р., Рой М.М. Альтернативні методи визначення коефіцієнтів лінійного та інерційного опорів рівняння припливу газу та конденсату до вибою свердловини. - Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2017. - №1(37). - С. 166-172. ISSN 2304-7399.
 7. РОЙ М.М., АКУЛЬШИН О.О. Методика оброблення початкових кривих припливу та відновлення тиску для газових свердловин. - Збірник наукових праць УкрДГРІ №3. – 2017 р. - С. 137-147.
 8. Рой М.М. Один із способів оцінки величини початкових запасів газу. - Науковий вісник ІФНТУНГ №2 (43). - с. 7-12.
 9. Рой М.М. Технологічний коридор при дослідженні високодебітних свердловин у випадку нестаціонарної фільтрації як один із напрямків удосконалення технології. - Збірник наукових праць УкрДГРІ №1-2, 2018 р. - с. 110-121.
 10. Рой М.М. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОДЕБІТНИХ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ РЕЖИМІ ФІЛЬТРАЦІЇ. Технологія дослідження високодебітних газових свердловин при нестаціонарному режимі фільтрації. - Збірник наукових праць Укр. ДГРІ, №3-4, 2018 р. - С.79-85.
 11. Рой М.М. Сучасний напрямок оптимізації процесу досліджень газових та газоконденсатних свердловин. - Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості. - 2019. DOI:https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2019.03.092
 12. Волошинівський Б.О., Рой М.М., Ластовка В.Г. Сучасні техніко-технологічні можливості цементування свердловин. - Збірник УкрДГРІ №3-4 2019 р. - С. 98-105.
 13. Рой М.М. Альтернативні методи розрахунку коефіцієнтів лінійного та інерційного опорів рівняння припливу газу та газоконденсату до вибою свердловини / М.М. Рой, О.О. Акульшин // Прикарпатський вісник НТШ. – 2017. – № 1(37). – С. 166 – 172.
 14. Рой М.М. Методика оброблення початкових кривих припливу та відновлення тиску для газових свердловин / М.М. Рой, О.О. Акульшин // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – №3. – 2017. – С. 137 – 147.
 15. Рой М.М. Визначення коефіцієнтів лінійного та інерційного опорів рівняння припливу газу та газоконденсату до вибою свердловини / О.Р. Кондрат, М.М. Рой // Прикарпатський вісник НТШ. – 2017. – №1(37). – С. 166 –172.
 16. Рой М.М. Один із способів попередньої оцінки величини початкових запасів газу / М.М. Рой // Науковий вісник ІФНТУНГ. – №2(43). – 2017. – С. 7 – 12.
 17. Рой М.М. Технологічний коридор при дослідженні високодебітних свердловин у випадку нестаціонарної фільтрації як один з напрямків удосконалення технології / М.М. Рой // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – №1 2018. – С. 122 – 130.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Рой М.М., Усенко Д.В. Один із варіантів технології та технічні засоби для випробування газонасичених пластів у режимі пробної експлуатації. - Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE», 23-25 жовтня 2019 р., Ванкувер, Канада. - с. 379-387.
 2. Roy N.N., Usenko I.S., Usenko D.V. RESEARCHING OF HIGHLY DEBIT WELLS WHICH IS CHARACTERIZED BY NON-STATIONARY FILTRATION WITH DETERMINATION OF THE FLOW EQUATION AND INITIAL GAS RESERVES. Научно-издательский центр «Sci-conf» CPN Publishing Group II Международная научно-практическая конференции «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» 30-31 октября 2019 года Осака, Япония. 31 жовтня 2019 р., с. 395-405.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Solovjov V.V. Investigation of strain-stress state round the borehole massif containing the plastic rocks / V.V.Solovjov, N.N. Roy // Metallurgical and Mining Industry, vol. 7, Issue 8, 2015. – pp. 555-558.

Патенти

 1. Пат. 11152 Україна, МПК7 Е 21 В11/00. Засувка газодинамічної дії / Клименко Ю.О, Токарєв В.П.,Ластовка В.Г., Рой М.М., Ластовка Ю.В; заявник і власник УкрДГРІ. – № 200505097; заявл. 30.05.05; опубл. 15.12.05, Бюл №.12.
 2. Пат. 16517 Україна, МПК7 Е 21 В/33 12. Вимірювач дебіту газу / Клименко Ю.О, Токарєв В.П., Ластовка В.Г., Рой М.М., Ластовка Ю.В; заявник і власник УкрДГРІ. – № 200601237; заявл. 08.02.06; опубл. 15.08.06, Бюл. №.8.
 3. Пат.28146 Україна. МПК Е21В 33/12. Запірно-поворотний промивальний клапан / Клименко Ю.О., Токарєв В. П., Ластовка В. Г., Рой М. М., Ластовка Ю.В. (Україна) - № u 200708499 Заявл. 24.07.07; Опубл. 26.11.07 //Промислова власність .-2007.- Бюл. № 19- С 7.
 4. Пат. №110657 Україна. МПК (2006.01) Спосіб попередньої оцінки величини початкових запасів газу. Заявник і патентовласник Рой М.М., Е21В 47/00, Е21В 43/00; заявл. 04.03.2016; опубл. 25.10.2016. Бюл. №20.
 5. Патент №121860 Україна Е21 В 47/00 МПК (2017.01) Рой М.М. Спосіб дослідження високопродуктивних газових та газоконденсатних свердловин при нестаціонарному режимі фільтрації. Заявник і патентовласник: Рой М.М., заявл. 09.02 2017р.; опубл. 26.12.2017р., Бюл №24.
 6. Пат. «Спосіб визначення технологічного коридору при дослідженні та експлуатації газових свердловин», №130640 МПК (2018.01), Заявник і патентовласник Рой М.М., подано 15.01.2018; опубл. 26.12.2018. Бюл. №24.
 7. Пат. 134735 Україна, МПК Е21В 47/06 (2012.01). Спосіб дослідження газових свердловин з визначенням необмеженої кількості режимів / Рой М.М. Заявник і патентовласник Рой М.М.; заявл. 14.05.2018р.; опубліковано 10.06.2019р., Бюл. №11.
 8. Пат. 139512 Україна МПК (2020.01). Е21В 33/12(2006.01) Е21В 47/00 / ВИМІРЮВАЧ ДЕБІТУ ГАЗУ. Рой М.М.; Заявник і патентовласник Рой М.М.; Заявл. 07.06.2019, опубл. 10.01.2020, Бюл. №1.
 9. Пат. 139512 Україна МПК (2020.01). Е21В 33/12(2006.01) Е21В 47/00 / Вимірювач дебіту газу. Рой М.М.; Заявник і патентовласник Рой М.М.; Заявл. 07.06.2019, опубл. 10.01.2020, Бюл. №1.

Матеріали конференцій

 1. Акульшин О.О., Бойко В.С., Рой М.М. Методика розрахунку газогідродинамічних параметрів газових та газоконденсатних свердловин у випадку нестаціонарного режиму фільтрації. - Матеріали «Міжнародного геофоруму - 2015» «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» том 2, с.140 - 142.
 2. Акульшин О.О., Рой М.М. Критерії роспізнавання газопроявів та альтернативний підхід до їх ліквідації при бурінні свердловин. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики». - Івано-Франківськ, 25-27 травня 2016 р. - с.222-225.
 3. Рой М.М. Спосіб попереднього підрахунку початкових запасів газу / М.М. Рой // Матеріали VІ Міжн. наук.-техн. конф. «Нафтогазова енергетика 2017». – Івано-Франківськ, травень 2017. – с. 346 – 347.
 4. Рой М.М. Результативність досліджень газових та газоконденсатних свердловин при стаціонарному та нестаціонарному режимах фільтрації / М.М. Рой, О.О. Акульшин // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації». – Івано-Франківськ: ІФТУНГ, 22 - 25 березень, 2017 р. – C. 74 –80.
 5. Рой М.М. Спосіб попереднього розрахунку початкових запасів газу. - Матеріали 6 Міжнародної науково-технічної конференції (стендова доповідь). - Нафтогазова енергетика 2017, Івано-Франківськ. 15-19 травня 2017 р. - с.346- 347.
 6. Рой М.М. Методики визначення фізичних полів з аномально високими пластовими тисками та підхід до випробування об’єктів, для яких вони характерні / М.М. Рой, В.В. Соловйов, В.В. Гладкий // XIV Міжнар. наук.-техн. конф. «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». – Кременчук, 3–5 листопада 2017 року.
 7. Акульшин О.О. Альтернативний підхід до ліквідації газопроявів у свердловинах та критерії їх розпізнавання / О.О. Акульшин, М.М. Рой // Міжнар. наук.-техн. конф. ІГГ-2016 «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики». – 25 – 27 травня 2016 р.
 8. Рой М.М. Теоретичні основи інтерпретації результатів досліджень газових свердловин при нестаціонарній фільтрації / М.М. Рой // V Международный геологический форум «Актуальные проблемы и перспективы развития геологии: наука и производство (Геофорум-2018)». 18 – 23 червня 2018 р. м. Одеса. – К.: УкрДГРІ, 2018. – C. 279 – 280.
 9. Рой М.М. Новий технологічний напрямок досліджень газових та газоконденсатних свердловин при стаціонарному та нестаціонарному режимах фільтрації. - Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАФТА І ГАЗ. НАУКА-ОСВІТА-ВИРОБНИЦТВО: ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ». - 18-19 квітня 2018р., м. Дрогобич, Україна. - с. 12-18.
 10. Рой М.М. Сучасна інтерпретація результатів досліджень високодебітних газових свердловин як один з інструментів їх оптимізації. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази» - 23-25 травня 2018р., м. Івано-Франківськ. - с. 188-191.
 11. Рой М.М. Про інновації в дослідженнях газових та газоконденсатних свердловин / М.М. Рой // Матеріли III Міжнародної науково-технічної конференції «Газогідрати та інші альтернативні джерела газу» 12-14 грудня 2018р. – Івано-Франківськ, 2018. – 139 с. - с. 64-67.
 12. Рой М.М., Соловйов В.В. Деякі технологічні можливості випробування глибокозалягаючих газонасичених пластів з випуском газу на поверхню. - VI Міжнародна науково-практична конференція [«Сучасний рух науки»], м.Дніпро, 2019 р. – с.114-121.
 13. Рой М.М. Розрахунок дійсного дебіту газу з пласта при дослідженні газових свердловин: матеріали УІ Міжнародного геологічного форуму [«Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво»] (Одеса, 17–22 червня 2019р.) / 2019. – C. 195–198.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу “Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”, частина І - М.М.Рой, А.М.Матвієнко - ПолтНТУ, 2006. –27 с.
 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу “Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”, частина ІІ - М.М.Рой, А.М.Матвієнко - ПолтНТУ, 2006. –25 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту із курсу “Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”, - М.М.Рой, А.М.Матвієнко - ПолтНТУ, 2006. –34 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”, - М.М.Рой, А.М.Матвієнко - ПолтНТУ, 2006. –28 с.

Сертифікати учасника в роботі міжнародних науково-практичних конференцій