Дані викладача


Юлія ЧУХЛІБ

Старший викладач кафедри нафтогазової інженерії та технології

 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2010 р., спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація – магістр екології.

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 415 Ф

Телефон

+38 (095) 710-88-52

Наукові бази

 


 1. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Розробка комплексу індикаторів екологічного розвитку регіону. Матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017» / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 19-22 квітня 2017 року. ‒ м. Харків, 2017.
 2. Планування розвитку міста Полтава. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура: Естетика+Екологія+Економіка» / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. ‒ Полтава. ‒ 1 ‒ 2 жовтня 2019 р.
 3. Губарь О.В., ст., Ілляш О.Е., к.т.н., доц., Чухліб Ю.О., ст. викл. SWOT-АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТПВ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Тези доповідей V Міжнарoдної наукoвo-практичної кoнференції cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «ГАЛУЗЕВІ ПРOБЛЕМИ ЕКOЛOГІЧНOЇ БЕЗПЕКИ» / Харківcький націoнальний автoмoбільнo-дoрoжній універcитет. – Харків. ‒ 25 жoвтня 2019 року.
 4. Степова О.В., Ганшенко О.М., Чухліб Ю.О. Моделювання ризиків безпечної експлуатації нафтопроводів. 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»: збірник матеріалів. – Львів: Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. Національний університет «Львівська політехніка », м. Львів, 23 – 25 вересня 2020 року.
 5. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Методи стратегічного планування в системі регіонального екологічного управління (на прикладі Полтавської області). Матеріали 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 21.04.2017 р.  м. Полтава, 2017.
 6. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. «Вимоги до поводження з відходами в контексті екологічної складової угоди про асоціацію між україною та ЄС» [Текст], О.Е. Ілляш, Ю.О. Чухліб // Матеріали 70-тої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, 2018.
 7. Чухліб Ю.О. «Європейські вимоги щодо оганізації системи управління з відходами» [Текст], Ю.О. Чухліб // Матеріали 71-тої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, 2019.
 8. Ілляш О.Е., Голік Ю.С., Чухліб Ю.О. «Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів, як перший етап організації системи управління відходами на місцевому рівні» [Текст], Ю.О. Чухліб // Матеріали 72-тої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, 2020.
 9. Олена Степова, Олена Ганошенко, Юлія Чухліб. Системний аналіз екологічних ризиків у нафтовій галузі. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, 3 грудня 2020 року.

Навчальні посібники, монографії

 1. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Частина 3. Розділ 13. Розвиток небезпечних екзогенних процесів, процесів шкідливої дії вод та проблеми берегоукріплення. Довкілля Полтавщини. Монографія / За загальною редакцією Голіка Ю.С., Ілляш О.Е. – Полтава: Копі-центр, 2014. – 265 стор.
 2. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Екологічний менеджмент і аудит: Навчально-методичний посібник. – Полтава: ПП «Астрая», 2015. – 144 с.
 3. Торонченко О.М., Рома В.В., Чухліб Ю.О. Навчально-методичний посібник до практичних занять з дисципліни “Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування” для студентів спеціальностей 101 “Екологія” та 183 “Технології захисту навколишнього середовища”, освітнього ступеня «бакалавр». – Полтава: Астрая, 2018. – 114 с.
 4. Толкованов В.В., «Управління твердими побутовими відходами в умовах реформування місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва: навчально-практичний посібник» / За заг. редакцією В.В. Толкованова, О.Е. Ілляш, Т.В. Журавля, Ю.С. Голіка// – Київ, 2018. – 393 с. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4950
 5. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Навчальний посібник «Поводження з відходами», для виконання курсового проекту з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів” (частина 1)» /О.Е. Ілляш, Ю.О. Чухліб// – Полтава: Видання ПолтНТУ, 2018. ‒ 148 с.
 6. Ілляш О.Е. Навчальний посібник для виконання курсової роботи з дисципліни «Управління відходами» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітнього ступеня «магістр» усіх форм навчання. Частина 2 / О.Е. Ілляш, В.В. Соловйов, Ю.О. Чухліб. – Полтава: НУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – 83 с.

Публікації у наукових виданнях

 1. Писаренко П.В., Чухліб Ю.О. Дослідження агроекологічного стану ґрунтів Полтавської області за результатами їх еколого-агрохімічного обстеження / Вісник Полтавської державної аграрної академії. – № 3. – 2011. – С. 12 – 15.
 2. Чухліб Ю.О. Стан розвитку органічного виробництва в Україні і Полтавській області та перспективи його дослідження / Вісник Полтавської Державної аграрної академії. – № 2.– 2012. – С. 207 – 211.
 3. Чухліб Ю.О. Розробка стратегії екологізації сільськогосподарського виробництва / Вісник Полтавської державної аграрної академії. − № 4. − 2012.  С. 160 – 164.
 4. Голік Ю. С., Ілляш О. Е., Чухліб Ю. О. Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону (на прикладі Полтавської області) / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Екологія». ‒ Випуск 16, 2017. – С. 39 – 44.
 5. Yurii Holik, Oksana Illiash, Yuliia Chukhlib Research on the Morphological Composition of Solid Domestic Waste of the City of Khorol in Poltava Region / Environmental Problems. ‒ Volume 4, number 2, 2019. ‒ C. 104 – 108.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Yuri Golik, Oksana Illiash, Yuliia Chuhlib, Nataliia Maksiuta. Environmental Areas of Poltava Planning Development // International Conference BUILDING INNOVATIONS (ICBI 2019: Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations). ‒ Baku, Azerbaijan, 2019. ‒ pp. 375-383. Scopus: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42939-3_38

Матеріали конференцій

 1. Строженко Д.О., Н.Б. Сененко, Чухліб Ю.О. Визначення впливу техногенного навантаження на стан водоносного горизонту населених пунктів Полтавського району Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні питання теоретичної і прикладної біофізики, фізики і хімії БФФХ 2009» (21 – 25 квітня 2009 р.) / Севастопольський національний технічний університет. – Севастополь. – 2009. – С. 228 – 229.
 2. Голік Ю.С., Чухліб Ю.О. Моніторинг екологічної безпеки харчової продукції Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки»,16 грудня 2009 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2009.
 3. Голік Ю.С., Чухліб Ю.О. Актуальність упровадження принципів вирощування та виробництва органічної продукції в Україні. Збірник наукових праць студентів, бакалаврів та викладачів / Санітарно-технічний факультет Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Випуск 1. – Полтава: ПолтНТУ. – 2010. – С. 82 – 89.
 4. Голік Ю.С., Чухліб Ю.О. Органічне виробництво як система забезпечення отримання якісної і безпечної харчової продукції і сировини. Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (21-22 квітня 2010 р.) / Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук. – 2010. – С. 165 – 166.
 5. Голік Ю.С., Чухліб Ю.О. ГМО. Особливості застосування для Полтавщини. За чи проти. 62-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 21 квітня 2010 р.  Полтава, ПолтНТУ, 2010.
 6. Голік Ю.С., Чухліб Ю.О. Органічне агровиробництво як система забезпечення сталого виробництва безпечної для здоров’я населення харчової продукції. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Екологія. Довкілля. Молодь», (3 – 4 червня 2010 р.) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Полтава. ПолтНТУ. – 2010. – С. 52 – 55.
 7. Писаренко П.В., Чухліб Ю.О. Агроекологічна оцінка земель Полтавської області на відповідність їх вимогам, що пред’являються до спеціальних сировинних зон. Тези доповідей міжнародної науквої конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства» (4-5 жовтня 2010 р.) / Харківський національний аграрний універсиет імені В. В. Докучаєва. – Харків. – 2010. – С. 114 – 116.
 8. Писаренко П.В., Чухліб Ю.О. Індикаторний підхід до органічного виробництва як системи сталого землекористування. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Екологія. Довкілля. Молодь», (11 – 12 травня 2011 р.) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Полтава. ПолтНТУ. – 2011.
 9. Писаренко П.В., Чухліб Ю.О. Органічне виробництво в системі екологічно безпечного використання земель сільськогосподарського призначення. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава, ПолтНТУ, 2012.
 10. Чухліб Ю.О. Органічне виробництво в системі екологізації сільськогосподарського виробництва. Матеріали 66-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 25 квітня 2014 р.  Полтава, ПолтНТУ, 2014.
 11. Чухліб Ю.О. Екологічне управління екологізацією сільськогосподарського виробництва. Матеріали Всеукраїнської конференції «Регіональна екологія: сьогодення та напрями розвитку» / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 22-23 квітня 2014 року. – Полтава, ПолтНТУ, 2014.
 12. Чухліб Ю.О. Органічне виробництво як система сталого використання сільськогосподарських територій. Метеріали V Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів «Екологія. Довкілля. Молодь» / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 22 − 23.10.2015 р.  Полтава, ПолтНТУ, 2015
 13. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Управління розвитком регіону на базі індикаторів рівня якості життя населення. Матеріали 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 28.04.2016 р.  м. Полтава, ПолтНТУ, 2016.
 14. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Розробка комплексу індикаторів екологічного розвитку регіону. Матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017» / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 19-22 квітня 2017 року.  м. Харків, 2017.
 15. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Методи стратегічного планування в системі регіонального екологічного управління (на прикладі Полтавської області). Матеріали 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 21.04.2017 р.  м. Полтава, 2017.
 16. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. «Вимоги до поводження з відходами в контексті екологічної складової угоди про асоціацію між україною та ЄС» [Текст], О.Е. Ілляш, Ю.О. Чухліб // Матеріали 70-тої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, 2018.
 17. Чухліб Ю.О. «Європейські вимоги щодо оганізації системи управління з відходами» [Текст], Ю.О. Чухліб // Матеріали 71-тої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, 2019.
 18. Планування розвитку міста Полтава. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура: Естетика+Екологія+Економіка» / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. ‒ Полтава. ‒ 1 ‒ 2 жовтня 2019 р.
 19. Губарь О.В., ст., Ілляш О.Е., к.т.н., доц., Чухліб Ю.О., ст. викл. SWOT-АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТПВ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Тези доповідей V Міжнарoдної наукoвo-практичної кoнференції cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «ГАЛУЗЕВІ ПРOБЛЕМИ ЕКOЛOГІЧНOЇ БЕЗПЕКИ» / Харківcький націoнальний автoмoбільнo-дoрoжній універcитет. – Харків. ‒ 25 жoвтня 2019 року.
 20. Ілляш О.Е., Голік Ю.С., Чухліб Ю.О. «Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів, як перший етап організації системи управління відходами на місцевому рівні» [Текст], Ю.О. Чухліб // Матеріали 72-тої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, 2020.
 21. Степова О.В., Ганошенко О.М., Чухліб Ю.О. Моделювання ризиків безпечної експлуатації нафтопроводів. 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»: збірник матеріалів. – Львів: Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. Національний університет «Львівська політехніка », м. Львів, 23 – 25 вересня 2020 року.
 22. Олена Степова, Олена Ганошенко, Юлія Чухліб. Системний аналіз екологічних ризиків у нафтовій галузі. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, 3 грудня 2020 року.

Методичні вказівки

 1. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Методичні рекомендації до курсової роботи студентів із дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» для підготовки студентів зі спеціальностей: 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», ступеня вищої освіти «магістр». – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 24 с.
 2. Чухліб Ю.О. Методичні вказівки до практичних занять та розрахунково-графічної роботи із дисципліни “Природоохоронні біотехнології” для спеціальності: 183 «Технології захисту навколишнього середовища, ступеня вищої освіти «магістр». – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 41 с.
 3. Голік Ю.С., Чухліб Ю.О. Методичний посібник до курсового проекту із дисципліни “Сучасні методи очищення газових викидів” для спеціальності: 101 «Екологія», ступеня вищої освіти «магістр». – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 54 с.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування». ‒ Полтава: НУ ім. Ю. Кондратюка, 2020. – 45 с.
 5. Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Конспект лекцій з дисципліни «Основи екологічної політики і права ЄС» для спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту довкілля», ступеня вищої освіти «магістр»  Полтава: НУ ім. Ю. Кондратюка, 2020.
 6. Конспект лекцій з дисципліни «Основи екологія» та «Екологія» для іноземних студентів, для дистанційного навчання. ‒ Полтава: НУ ім. Ю. Кондратюка, 2020. – 127 с.