Спеціальності кафедри прикладної екології та природокористування

Сучасний світ має свої переваги й особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і стрімливими змінами, що стосуються усіх сфер життя на планеті і пов’язані з найактуальнішою для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

“Екологія” при перекладі з грецького означає “науку про дім”. Вивчення екології та усіх екологічних питань засновано на єдиному розумінні багатьох надзвичайно важливих процесів та подій, що відбуваються в оточуючому нас середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, котрий базувався б на принципі екологічної гармонії та усвідомленні єдності довкілля і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту та була різнобічно підготовленою до екологічної діяльності в любій сфері господарювання необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде – зберегти і відновити природу для існуючих та наступних поколінь.

Придбання такої підготовки можливе саме зараз, коли в нашій державі одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

Враховуючи вимоги часу й актуальність екологічної освіти, кафедрою «Прикладної екології та природокоистування» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка здійснюється підготовка фахівців за напрямом “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” за трьох ступеневою системою: бакалавр, спеціаліст і магістр.

Зараз кафедра є одним із центрів підготовки фахівців у Полтавській області зі спеціальностей:

101 “Екологія» рівень вищої освіти “бакалавр” та «магістр»

Освітньо-професійна програма освітнього ступеня «магістр»

183 “Технології захисту навколишнього середовища” рівень вищої освіти та «магістр»

Підготовка студентів за освітнім ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, на протязі яких молодь освоює знання й навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів й робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.

Звичний розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує й поглиблює набуті знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах й компаніях.

Цікавою й важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально за керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напряму.

Підготовлений фахівець-еколог освітнього ступеня «бакалавр» може повноцінно працювати в державних й наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області й займати наступні посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження,
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за освітнім ступенем «магістр» здійснюється на протязі 1,5 року, наприкінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.

В результаті магістри одержують відповідний диплом й можливість працювати:

 • фахівцями в Державних природоохоронних органах: обласне управління з охорони навколишнього природного середовища, екологічна інспекція, регіональне управління водних ресурсів, обласне управління водного господарства, обласне управління житлово-комунального господарства, обласне управління земельних ресурсів;
 • фахівцями у відділах районних та обласних держадміністрацій та радниками при районних радах депутатів з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • фахівцями-екологами на підприємствах і в організаціях;
 • співробітники науково-дослідних установ в галузі природничих наук;
 • співробітники лабораторій (підприємств, управлінських інстанцій, центрів метрології і сертифікації).

Основними первинними посадами, які може займати магістр-еколог є: інспектор з охорони природи,

 • технік-лаборант (біологічних досліджень),
 • молодший державний інспектор,
 • державний інспектор інженер інспектор,
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження),
 • консультант в апаратні органи державної влади,
 • інспектор митниці, технік проектування,
 • технолог,
 • технік-лаборант,
 • науковий співробітник,
 • завідувач лабораторії,
 • начальник відділу охорони навколишнього середовища,
 • викладач вищого навчального закладу,
 • викладач професійного навчально-виховного закладу.

В останні роки все більш актуальною стає екологічна підготовка інженерів, в першу чергу орієнтована на забезпечення промислових підприємств, організацій та державних установ різного рівня фахівцями високої якості. З цією метою кафедра проводить підготовку магістрів за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища».

Основними задачами, що ставляться кафедрою при навчанні магістрів-екологів інженерного профілю є: надання глибоких знань стосовно екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств різних галузей промисловості; придбання навичок ведення екологічного моніторингу всіх компонентів довкілля, навичок проведення екологічної експертизи та екологічного інспектування; оволодіння методами аналізу і вибору оптимальних управлінських природоохоронних рішень.

Магістр з кваліфікацією «Інженер з охорони навколишнього середовища» може займати наступні первинні посади:

 • інженер з природокористування,
 • інженер з відтворення природних екосистем,
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки,
 • інженер з охорони природних екосистем,
 • інженер-контролер,
 • інженер-лаборант,
 • еколог,
 • експерт з екології,
 • консультант (у певній галузі інженерної справи),
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи),
 • науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи).