Навчальний курс ВБ. 2.1 Математичне моделювання фільтраційних процесів у пористому середовищі

 

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання вибіркова
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології
Освітня програма Нафтогазова інженерія та технології
Обсяг дисципліни 4 кредити ECTS (120 академічних годин)
Види аудиторних занять лекції (28 академічних годин), практичні роботи (14 академічних годин), самостійна робота (78 академічних годин)
Форма контролю Диференційований залік

Мета навчальної дисципліни

Формування в аспірантів стійких понять про специфіку математичного моделювання фільтраційних процесів у пористому середовищі, ознайомлення з правилами побудови адекватної математичної моделі пластової системи та розгляд існуючих чисельних методів розв’язання різноманітних задач фільтрації.

Завдання навчальної дисципліни

Навчити аспірантів розуміти математичний алгоритм побудови моделі пласта-колектора на флюїду, що його насичує, а також ознайомити з чисельними методами розв’язку таких моделей.

Передумови для вивчення дисципліни

Оволодіння знаннями про математичне моделювання фільтраційних процесів у пористому середовищі ґрунтується на тісному взаємозв‘язку з іншими навчальними дисциплінами: математика, фізика, геологія, інженерна геологія, фізика нафтового і газового пласта та ін.

Програмні результати навчання

Аспірант повинен знати:

 • алгоритм виведення рівнянь п’єзопровідності у загальному вигляді із закону збереження маси та закону Дарсі;
 • механізм побудови математичної моделі пористого середовища та флюїду, що його насичує, для різних конкретних випадків;
 • рівняння фільтрації однофазного потоку флюїду у пористих середовищах, що є:
  • ізотропними,
  • анізотропними,
  • деформованими,
  • однорідними,
  • неоднорідними;
 • алгоритм постановки початкових та граничних умов для відповідних режимів фільтрації;
 • чисельні методи розв’язку математичних моделей фільтраційних процесів;

Аспірант повинен вміти:

 • формулювати в математичній постановці стаціонарні та нестаціонарні рівняння п’єзопровідності для стисливих та слабостисливих флюїдів для різних видів пористого середовища;
 • задавати початкові та граничні умови для диференційних рівнянь фільтрації з урахуванням особливостей фільтраційного режиму в пласті;
 • підбирати чисельний метод розв’язку для кожної конкретної математичної моделі пластової системи.

Координатор Syllabus