Наукове товариство здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Бучинський Андрій Мирославович

Голова наукового товариства здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Наукове товариство здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є частиною системи громадського самоврядування Університету, що сприяє розвитку науки в молодіжному середовищі Університету, забезпечує захист прав та інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених з питань наукової діяльності, надає підтримку перспективним науковим ідеям, та інноваціям.

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

1. Мета діяльності Наукового товариства – створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

2. Основними завданнями Наукового товариства є:

2.1. Представлення інтересів здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.

2.2. Популяризація наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т.ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності.

2.3. Підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

2.4. Розвиток співпраці з вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти, науковими установами, державними й недержавними організаціями.

2.5. Сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо.

2.6. Проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів:

2.6.1. Конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;

2.6.2. Сприяння участі здобувачів вищої освіти у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей.

2.6.3. Підтримка наукових проєктів, спрямованих на дослідження проблем розвитку Університету, міста Полтави, а також сприяння їх впровадженню у практичну діяльність.

2.6.4. Обрання виборних представників з-поміж здобувачів вищої освіти, аспірантів та докторантів до складу Вченої ради Університету.

2.6.5. Погодження рішень про відрахування з Університету та поновлення на навчання здобувачів вищої освіти та осіб, які здобувають ступінь доктора філософії.

2.6.6. Підтримка зв’язків з Науковими товариствами вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

2.6.7. Поширення результатів наукової діяльності здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, молодих вчених, діяльності Наукового товариства через засоби масової інформації.

2.6.8. Прийняття протокольних рішень, що регулюють питання функціонування Наукового товариства.

2.6.9. Здійснення інших функцій, які спрямовані на реалізацію завдань Наукового товариства та не суперечать законодавству України, Статуту Університету.

ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Членство в Науковому товаристві є вільним і здійснюється на добровільних засадах.

2. Членами Наукового товариства можуть бути здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти та молоді вчені Університету віком до 35 років (докторанти – до 40 років), які виявили бажання працювати в Науковому товаристві.

3. Рішення про прийняття в члени Наукового товариства ухвалюється Радою Наукового товариства на підставі заяви на ім’я голови Наукового товариства.

3. До обрання Ради Наукового товариства Університету, рішення про прийняття в члени Наукового товариства приймається Конференцією здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

4. Члени Наукового товариства мають право:

4.1. Обирати та бути обраними в керівні органи Наукового товариства.

4.2. Брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань.

4.3. Отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства, зокрема про прийняті рішення та здійснені заходи.

4.4. Брати участь у заходах наукової конкуренції, яку проводить Наукове товариство.

4.5. Отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Наукового товариства щодо наукової діяльності.

4.6. Звертатися до керівних органів Наукового товариства з пропозиціями, зауваженнями, заявами та скаргами.

4.7. Бути рекомендованими Науковим товариством до нагородження преміями, стипендіями, подяками, грамотами, державними нагородами та іншими відзнаками відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;

4.8. Вільно вийти з Наукового товариства на підставі заяви на ім’я голови Наукового товариства.

5. Члени Наукового товариства Університету зобов’язані:

5.1. Дотримуватися норм чинного законодавства України, Статуту Університету, цього Положення, виконувати рішення керівних органів Наукового товариства.

5.2. Брати участь у роботі Наукового товариства, у конференціях, круглих столах та інших заходах, організованих Науковим товариством.

5.3. Виконувати рішення Наукового товариства.

5.4. Популяризувати наукову діяльність серед молоді та сприяти розвитку Наукового товариства.

5.5. За потреби звітувати про свою роботу та надавати необхідну інформацію голові Наукового товариства.

6. Члени Наукового товариства можуть мати й інші права, які не суперечать законодавству України, Статуту Університету, цьому Положенню та закріплені у рішеннях Конференції Наукового товариства.

7. Членство в Науковому товаристві припиняється:

7.1. За власним бажанням (на підставі особистої письмової заяви).

7.2. У зв’язку з досягненням 35 років (для докторантів – 40 років).

7.3. У разі припинення особою навчання чи роботи в Університеті.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСИТЕТУ

1. Наукове товариство діє на загальноуніверситетському рівні та на рівні структурних підрозділів Університету – навчально-наукових інститутів та факультетів.

2. На рівні структурних підрозділів утворюються Наукові товариства відповідних навчально-наукових інститутів та факультетів, які діють на підставі цього Положення і можуть мати Положення про Наукове товариство структурного підрозділу Університету.

3. Члени Наукового товариства можуть об’єднуватися відповідно до напрямів діяльності Наукового товариства у робочі групи, комісії тощо, необхідність створення яких та сфера їхньої діяльності визначаються Радою Наукового товариства або самими членами Наукового товариства.

4. Вищим колегіальним органом Наукового товариства Університету є Конференція членів Наукового товариства Університету.

5. Конференція скликається Радою Наукового товариства не рідше одного разу на рік. Час, місце проведення, порядок денний Конференції встановлюються Радою Наукового товариства.

У разі необхідності Радою Наукового товариства Університету або на вимогу 1/3 членів Наукового товариства може скликатися позачергова Конференція.

6. Загальну чисельність членів Конференції Наукового товариства та квоту представництва встановлює Рада Наукового товариства Університету.

7. Члени Конференції Наукового товариства обираються на Зборах Наукових товариств здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених структурних підрозділів відповідно до квот, встановлених Радою Наукового товариства Університету.

8. Конференція вважається легітимною, якщо в ній бере участь не менше 2/3 обраних членів Наукового товариства.

9. На Конференцію Наукового товариства можуть бути запрошені представники адміністрації Університету з правом дорадчого голосу.

10. Члени Конференції Наукового товариства голосують особисто. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів присутніх членів.

11. Рішення про дострокове припинення повноважень голови Наукового товариства Університету, заступника голови, членів Ради приймаються 2/3 присутніх членів на Конференції.

12. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності Наукового товариства.

13. Конференція може делегувати частину своїх повноважень Раді Наукового товариства, крім питань, що належать до її виключної компетенції.

14. До питань виключної компетенції Конференції Наукового товариства належить:

14.1. Прийняття в члени Наукового товариства до обрання Ради Наукового товариства.

14.2. Погодження нової редакції, внесення змін і доповнень до Положення про Наукове товариство та подання їх Вченій раді Університету для затвердження.

14.3. Обрання таємним голосуванням (простою більшістю) голови, заступника голови Наукового товариства Університету.

14.4. Обрання таємним голосуванням (простою більшістю) виборних представників з-поміж числа здобувачів вищої освіти, аспірантів та докторантів до складу Вченої ради Університету.

14.5. Дострокове припинення повноважень голови Наукового товариства, заступника голови.

14.6. Призначення секретаря Наукового товариства за поданням голови Наукового товариства та припинення його повноваження.

14.7. Затвердження Положення про Наукове товариство структурних підрозділів.

14.8. Прийняття рішення про утворення органів Наукового товариства та їх ліквідацію.

14.9. Визначення основних напрямів діяльності Наукового товариства.

14.10. Затвердження, за поданням Ради Наукового товариства, щорічного плану діяльності Наукового товариства, внесення змін і доповнень у нього.

14.11. Заслуховування щорічного звіту голови Наукового товариства про діяльність Наукового товариства.

15. Рішення Конференції Наукового товариства оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем Конференції.

16. У разі потреби копія протоколу Конференції направляється Вченій раді Університету.

17. Обов’язок із ведення та збереження протоколів Конференції Наукового товариства Університету покладається на секретаря Наукового товариства.

18. Рішення Конференції Наукового товариства обов’язкові до виконання всіма його членами.

19. Рада Наукового товариства Університету є постійно діючим колегіальним виконавчим органом, який здійснює координаційні функції та керує поточною роботою Наукового товариства в періоди між Конференціями.

20. Членами Ради є: голова, заступник голови, секретар Наукового товариства Університету, голови, заступники голів, секретарі Наукових товариств структурних підрозділів – у разі їх обрання, а також за згодою представники науково-дослідних лабораторій та науково-методичних центрів Університету, які є членами Наукового товариства.

21. Рада Наукового товариства Університету:

21.1. Ухвалює рішення щодо прийняття осіб у члени Наукового товариства та припинення членства відповідно до Положення.

21.2. Ініціює скликання чергових і позачергових Конференцій Наукового товариства.

21.3. Визначає загальну чисельність членів Конференції Наукового товариства Університету та квоту представництва від Наукового товариства структурних підрозділів.

21.4. Затверджує символіку, членський квиток та іншу атрибутику Наукового товариства.

21.5. Визначає основні напрями діяльності Наукового товариства та подає їх для затвердження Конференції.

21.6. Забезпечує виконання рішень, прийнятих на Конференції.

21.7. За потреби приймає рішення про утворення окремих некерівних робочих органів (комітетів, секцій, комісій, творчих груп тощо) за напрямами діяльності Наукового товариства.

21.8. Розглядає скарги членів Наукового товариства в межах своєї компетенції.

21.9. Здійснює управління поточною діяльністю Наукового товариства Університету.

21.10. Подає пропозиції щодо нагородження здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, молодих вчених, які мають досягнення у сфері наукової роботи.

21.11. Приймає інші рішення щодо діяльності Наукового товариства, якщо вони не входять до компетенції Конференції.

22. Рада Наукового товариства приймає рішення на засіданнях, що проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на місяць. Засідання Ради Наукового товариства можуть проводитись у дистанційному режимі за допомогою сучасних засобів зв’язку.

23. Засідання Ради Наукового товариства вважається легітимним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 членів Ради. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, які взяли участь у засіданні.

24. Голова Наукового товариства Університету:

24.1. Обирається Конференцією Наукового товариства з-поміж членів Наукового товариства Університету строком на 1 рік;

24.2. Здійснює загальне керівництво Науковим товариством, очолює Раду Наукового товариства та координує діяльність Наукового товариства структурних підрозділів Університету.

24.3. Є членом Вченої ради Університету.

24.4. Підписує рішення, прийняті Радою Наукового товариства.

24.5. Розподіляє обов’язки між членами Ради.

24.6. Представляє інтереси Ради у відносинах з адміністрацією Університету.

24.7. Укладає від імені Наукового товариства договори про співпрацю та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, цим Положенням та рішеннями Конференції.

24.8. Розглядає скарги членів Наукового товариства в межах своєї компетенції.

24.9. Здійснює іншу діяльність, що не суперечить нормам чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення.

25. У разі відсутності голови Наукового товариства його обов’язки виконує заступник голови Наукового товариства.

26. Заступник голови Наукового товариства Університету обирається Конференцією Наукового товариства з-поміж членів Наукового товариства Університету строком на 1 рік.

НАУКОВІ ТОВАРИСТВА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Наукові товариства структурних підрозділів діють відповідно до цього Положення та можуть мати Положення про Наукові товариства структурних підрозділів.

2. Члени Наукового товариства Університету одночасно зараховуються членами Наукового товариства структурного підрозділу, в якому вони навчаються або працюють.

3. Вищим керівним органом Наукового товариства структурного підрозділу є Збори Наукового товариства структурного підрозділу (далі – Збори).

4. Збори скликаються не рідше одного разу на рік головою Наукового товариства відповідного структурного підрозділу. У разі необхідності Збори можуть скликатися на вимогу 1/3 членів Наукового товариства відповідного структурного підрозділу.

5. Загальну чисельність членів на Збори та квоту представництва встановлює голова Наукового товариства відповідного структурного підрозділу.

6. Збори вважаються легітимними, якщо в них бере участь не менше 2/3 обраних делегатів Наукового товариства відповідного структурного підрозділу.

7. На Збори Наукового товариства структурного підрозділу можуть бути запрошені представники адміністрації навчально-наукового інституту та факультету Університету з правом дорадчого голосу.

8. Члени Зборів голосують особисто. Рішення Зборів приймаються більшістю голосів присутніх делегатів.

9. Рішення про дострокове припинення повноважень голови Наукового товариства структурного підрозділу та його заступника приймаються 2/3 присутніх делегатів на Зборах.

10. До компетенції Зборів належить вирішення будь-яких питань діяльності Наукового товариства структурного підрозділу, крім тих, що належить до виключної компетенції Конференції та Ради Наукового товариства.

11. До виключної компетенції Зборів Наукового товариства структурного підрозділу належить:

11.1. Обрання таємним голосуванням (простою більшістю) строком на 1 рік голови, заступника голови Наукового товариства структурного підрозділу з-поміж членів Наукового товариства Університету, які навчаються/працюють у відповідному структурному підрозділі.

11.2. Обрання відкритим голосуванням секретаря Наукового товариства структурного підрозділу за поданням голови Наукового товариства структурного підрозділу строком на 1 рік.

11.3. Обрання членів на Конференцію Наукового товариства Університету з-поміж членів Наукового товариства відповідного структурного підрозділу відповідно до квот, встановлених Радою Наукового товариства Університету.

11.4. Дострокове припинення повноважень голови Наукового товариства відповідного структурного підрозділу та його заступника.

11.5. Затвердження, за поданням голови Наукового товариства структурного підрозділу, щорічного плану діяльності Наукового товариства структурного підрозділу, внесення змін і доповнень у нього.

11.6. Заслуховування щорічного звіту голови Наукового товариства структурного підрозділу про діяльність.

12. Рішення Зборів Наукового товариства структурного підрозділу оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем Зборів.

13. У разі потреби копія протоколу зборів направляється Вченій раді навчально-наукового інституту, факультету, Конференції та (або) Раді Наукового товариства Університету.

14. Обов’язок щодо ведення та збереження протоколів Конференції Наукового товариства Університету покладається на голову Наукового товариства відповідного структурного підрозділу.

15. Рішення Зборів Наукового товариства структурного підрозділу обов’язкові до виконання всіма його членами.

16. Голова Наукового товариства структурного підрозділу є членом Вченої ради відповідного навчально-наукового інституту та факультету.

17. Голова Наукового товариства структурного підрозділу, його заступник та секретар є членами Ради Наукового товариства Університету.

СПІВПРАЦЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА З КЕРІВНИЦТВОМ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність Наукового товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту Університету чи завдає шкоду інтересам Університету.

2. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності Наукового товариства.

3. За необхідності Наукове товариство може надавати ректору Університету, Вченій раді Університету, проректору з наукової та міжнародної роботи інформацію про свою діяльність (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо).

Результати участі студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020/2021 навчального року

#

ПІБ студента-переможця

Нагорода

Науковий керівник

Кафедра / спеціальність, з якої отримано нагороду

ННІ ФЕУП

1

Каленіченко Євгеній

Диплом І ступеня

Онищенко С.В.

Фінансів, банківського бізнесу та оподаткування /

«Фінансова безпека»

2

Штанько Руслана

Диплом І ступеня

Онищенко С.В.

Фінансів, банківського бізнесу та оподаткування /

«Управління фінансово-економічною безпекою»

3

Таранець Богдан

 

Диплом ІІ ступеня

Єгоричева С.Б.

Фінансів, банківського бізнесу та оподаткування /

«Страхування»

4

Котелевець Марина

Диплом ІІІ ступеня

Маслій О.А.

Фінансів, банківського бізнесу та оподаткування /

«Фінансова безпека»

5

Каленіченко Євгеній

Диплом ІІ ступеня

Птащенко Л.О.

Фінансів, банківського бізнесу та оподаткування /

«Управління фінансово-економічною безпекою»

6

Горошко Дар’я

Диплом ІІІ ступеня

Галайда Т.О.

Економіки, підприємництва та маркетингу /

«Економіка та управління у сфері торгівлі»

7

Голубка Карина

Диплом ІІІ ступеня

Хадарцев О.В.

Економіки, підприємництва та маркетингу / «Підприємництво»

8

Калайда Валерія

Диплом ІІІ ступеня

Христенко О.В.

Менеджменту та логістики /

«Менеджмент організацій»

9

Хоруженко Дарія

Диплом ІІ ступеня

Болдирєва Л.М.

Менеджменту та логістики /

«Логістика»

 

ННІ НГ

10

Ключка Дмитро

Диплом ІІ ступеня

Дмитренко В.І.

Нафтогазової інженерії та технологій /

«Гірництво»

11

Крупнова Тетяна

Диплом І ступеня

Степова О.В.

Прикладної екології та природокористування /

«Техногенна безпека»

12

Редько Тетяна

Диплом ІІ ступеня

Степова О.В.

Прикладної екології та природокористування /

«Архітектура та містобудування»

 

13

Билим Людмила

Диплом І ступеня

Ілляш О.Е.

Прикладної екології та природокористування /

«Екологія»

14

Вдовіченко Вікторія

Диплом І ступеня

Степова О.В.

Прикладної екології та природокористування /

«Автомобільний транспорт», секція «Екологічна безпека комплексу «автомобіль-навколишнє середовище»

15

Заєць Вікторія

Диплом І ступеня

Степова О.В.

Прикладної екології та природокористування /

«Охорона праці»

16

Бондар Оксана

Диплом І ступеня

Степова О.В.

Прикладної екології та природокористування /

«Пожежна безпека»

17

Серга Тетяна

Диплом І ступеня

Степова О.В.

Прикладної екології та природокористування /

«Технології захисту навколишнього середовища»

18

Кущ Олена

Диплом І ступеня

Ганошенко О.М.

Прикладної екології та природокористування /

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

19

Соснін Артем

Диплом ІІІ ступеня

Голік Ю.С.

ТГВтаТ /

«Екологія»

20

Литовка Богдан

Диплом ІІІ ступеня

Борщ О.Б.

ТГВтаТ /

«Енергетика»

21

Рибалка Антон

Диплом ІІ ступеня

Гузик Д.В.

ТГВтаТ /

«Енергетика»

ННІ АБтаЗ

22

Добрик Ярослава

Диплом І ступеня

Шевченко Л.С.

Архітектури будівель та дизайну /

«Архітектура та містобудування / Дизайн архітектурного середовища»

23

Андрієць Катерина

Диплом ІІІ ступеня

Гарькава О.В.

Будівельних конструкцій /

«Промислове та цивільне будівництво»

24

Пентов Владислав

Диплом ІІІ ступеня

Воронцов О.В.

Будівництва та цивільної інженерії /

«Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика»

ННІ ІТР

25

Звєздін Віктор

Диплом І ступеня

Янко А.С.

Комп’ютерних та інформаційних технологій і систем /

«Комп’ютерна інженерія»

26

Драч Назар

Диплом ІІ ступеня

Нестеренко М.М.

Будівельних машин та обладнання /

«Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)»

27

Бортновська Анастасія

Диплом ІІ ступеня

Нестеренко М.М.

Будівельних машин та обладнання /

«Прикладна механіка»

28

Бортновська Анастасія

Диплом ІІІ ступеня

Нестеренко М.М.

Будівельних машин та обладнання /

«Матеріалознавство»

29

Добрянський Ілля

 

Диплом ІІ ступеня

 

Орисенко О.В.

Будівельних машин та обладнання /

«Транспортні технології»

30

Яресько Микола

 

Диплом ІІІ ступеня

 

Лютенко В.Є.

Будівельних машин та обладнання /

«Автомобільний транспорт»

31

Гончаренко Владислав

 

Диплом ІІІ ступеня

 

Лютенко В.Є.

Будівельних машин та обладнання /

«Автомобільний транспорт»

32

Рудик Ростислав

 

Диплом I ступеня

 

Лютенко В.Є.

Будівельних машин та обладнання /

«Механічна інженерія» (секція «Комп’ютерний інжиніринг в механіці (динаміка та міцність машин)»)

33

Рудик Ростислав

 

Диплом ІІI ступеня

 

Лютенко В.Є.

Будівельних машин та обладнання /

Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)

34

Бессонов Віталій

Диплом ІІІ ступеня

 

Кислиця С.Г.

Автоматики, електроніки та телекомунікацій /

«Електротехніка та електромеханіка»

Гуманітарний факультет

35

Капко Марія

 

Диплом ІІІ ступеня

Кушнірова Т.В.

Германської філології та перекладу /

«Переклад»

36

Лобко Ірина

Диплом ІІІ ступеня

Кушнірова Т.В.

Германської філології та перекладу /

«Переклад»

37

Домаренко Максим

 

Диплом ІІІ ступеня

Кушнірова Т.В.

Германської філології та перекладу /

«Переклад»

38

Коломієць Аліна

Диплом ІІІ ступеня

Кушнірова Т.В.

Германської філології та перекладу /

«Переклад»

Факультет фізичної культури та спорту

39

Бондаренко Анастасія

Диплом ІІІ ступеня

Клеценко Л.В.

Фізичної терапії та ерготерапії/

«Фізична терапія, ерготерапія»

Переможці Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science» (в Одеській національній академії харчових технологій»):

В галузі «Енергетика та енергоефективність» 3 місце посіли 3 студенти: Кіденко Віталій; Муссаб Мусаад Мустафа Омер; Гавриленко Павло (наукові керівники Юрін О.І.,
Магас Н.М.).