Навчальний курс 073ДВБ2.1 Інноваційно-інвестиційні механізми забезпечення розвитку суб’єктів господарювання

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання Вибіркова
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма Менеджмент
Обсяг дисципліни 3 кредити (90 академічних годин)
Види аудиторних занять лекції (28 академічних годин), практичні заняття (4 академічні години)
Форма контролю Екзамен

Мета навчальної дисципліни: вивчення теорії і практики формування та реалізації інноваційно-інвестиційних механізмів розвитку економіки; усвідомлення сутності основних понять та категорій; оволодіння практичними знаннями та навичками щодо використання прийомів, способів та інструментів формування та реалізації інноваційно-інвестиційних механізмів розвитку економіки, що виправдали себе на практиці, а також логічного мислення і підвищення творчого потенціалу здобувачів.

Знання та навички, надбані здобувачем при вивченні даної дисципліни, дозволяють сформувати у майбутніх фахівців ключові компетентності, такі як:

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах технологічному, соціальному та культурному розвитку суспільства, що базується на знаннях, передбачає розроблення власних нестандартних підходів, способів, методів, інноваційних шляхів до розв’язання складних і нетипових завдань.

ЗК 6. Здатність до застосування проєктного підходу у розв’язанні дослідницьких завдань у галузі менеджменту (інноваційних проєктів і програм).

СК 2. Здатність переоцінювати існуючі знання і професійні практики на інноваційній основі; розвивати їх на основі нових ідей або процесів у галузі менеджменту; розширювати та створювати нові знання з використанням прогресивних методів наукового пошуку.

СК 8. Здатність до ініціювання, обґрунтування економічної доцільності інноваційних комплексних економічних проєктів, їх планування, самостійності їх реалізації.

ПРН 3. Знання та розуміння сучасних проблем та тенденцій розвитку української і світової економіки, пріоритетних напрямів розвитку глобальної та національної економіки, перспектив технічного, економічного і соціального розвитку відповідного регіону, галузі та підприємства.

ПРН 8. Вміння та навики виявляти комплексні проблеми сучасного менеджменту та визначати підходи, методи, засоби, інструменти сучасного менеджменту щодо їх розв’язання на інноваційній основі, що створює основу для подолання кризових ситуацій на підприємстві, обґрунтовувати управлінські рішення з урахуванням викликів зовнішнього середовища.

ПРН 10. Вміння та навики щодо побудови інтегрованої системи управління розвитком підприємства та оптимізації організаційно-технологічних, організаційно-економічних, організаційно-правових, інформаційних, безпекових аспектів діяльності підприємства.

Завдання навчальної дисципліни: опанування теоретичних положень і практичних навичок з формування та реалізації інноваційно-інвестиційних механізмів розвитку економіки у сучасних умовах, зокрема вивчення дисципліни забезпечить усвідомлення сутності основних понять та категорій; оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів господарювання на макро-, мезо- та мікрорівнях, формування навичок використання прийомів, способів та інструментів управління інноваційно-інвестиційним розвитком економіки, що виправдали себе на практиці, а також логічного мислення і підвищення творчого потенціалу здобувача.

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни дає змогу систематизації знань з менеджменту, отриманих протягом навчання. До раніше здобутих результатів навчання можна віднести такі: демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту; навички щодо виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень; описувати зміст функціональних сфер діяльності організації, регіону, галузі, країни; виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень на рівні організації, регіону, галузі, країни; виявляти навички організаційного проектування; застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни:

здобувач повинен знати:

  • сутність інновацій та інноваційні форми організації підприємницької діяльності;
  • концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку економіки;
  • сучасні підходи, методи, інструменти та методичні підходи щодо визначення пріоритетів інноваційно-інвестиційного розвитку економіки;
  • критерії та методичні основи вибору напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку економіки;
  • специфіку управління інноваційною діяльністю підприємства з урахуванням етапів інноваційного процесу та інвестиційного забезпечення тощо.

здобувач повинен вміти:

  • критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
  • ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
  • проектувати ефективні системи управління організаціями, регіонами, галузями;
  • обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

Критерії оцінювання результатів навчання

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом вивчення навчальної дисципліни.

Мінімальний порогів рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати в мінімальну позитивну оцінку числової (рейтингової) шкали.

Координатор Асистент координатора Syllabus