Навчальний курс 073ДВБ3.2 Управління капіталом акціонерного товариства

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання Вибіркова
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма Менеджмент
Обсяг дисципліни 4 кредити ECTS (120 академічних годин)
Види аудиторних занять лекції (26 академічних годин), практичні заняття (16 академічних годин)
Форма контролю Екзамен

Мета навчальної дисципліни: Ґрунтовне дослідження здобувачами спеціальності «Менеджмент» теоретико-методологічних основ управління капіталом акціонерного товариства, оволодіння інструментами  формування і використання капіталу акціонерного товариства, оптимізації його структури, навичками залучення капіталу, формування ефективних рішень щодо формування і використання капіталу акціонерного товариства,  методами підвищення вартості капіталу.

Знання та навички, надбані здобувачем при вивченні даної дисципліни,  дозволяють сформувати у майбутніх фахівців з менеджменту такі ключові компетентності:

ЗК 11. Здатність до педагогічної діяльності із дотриманням академічної та професійної доброчесності.

СК 8. Здатність до ініціювання, обґрунтування економічної доцільності інноваційних комплексних економічних проєктів, їх планування, оцінювання ефективності систем менеджменту.

ПРН 4. Знання та розуміння правових засад організації економічної діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах, світового досвіду впровадження існуючих теорій менеджменту у практику сучасних підприємств; практичних аспектів організаційної поведінки в менеджменті.

ПРН 9 Вміння та навики щодо створення відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення наукового дослідження з використання методів економіко-математичного моделювання та прогнозування з метою вдосконалення якості управлінської діяльності та її результативності.

ПРН 12. Здійснення апробації та впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту.

Завдання навчальної дисципліни: вироблення у здобувачів умінь обґрунтовувати бізнес-цілі залучення капіталу в акціонерне товариство, знання і розуміння стадій (форм) кругообігу капіталу акціонерного товариства; знання методів оптимізації структури капіталу; здатність залучати капітал із різних джерел; знання механізмів управління власного і позикового капіталу підприємства; знання, розуміння та уміння управляти процесом емісії цінних паперів; знання у сфері управління цінними паперами акціонерного товариства; знання  видів і методів оцінки акцій; знання методів оцінки функціонуючого капіталу; знання методів дисконтування доходів; знання порівняльного і ринкового методу оцінки вартості капіталу акціонерного товариства; здатність застосовувати методичний інструментарій оцінювання ефективності структури капіталу акціонерного товариства; знання антикризового фінансового управління акціонерним товариством; знання особливостей управління використанням капіталу підприємства в операційній та інвестиційній діяльності підприємства.

Передумови для вивчення дисципліни. Оволодіння знаннями дисципліни «Управління капіталом акціонерного товариства» потребує застосування знань з економіки та управління національним господарством, управління бізнес-процесами, інноваційно- інвестиційними механізмами розвитку економіки, інформаційних систем та управління реальними інвестиціями.

Програмні результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни:

здобувач повинен знати:

сучасні етапи процесу управління капіталом акціонерного товариства;

процес оптимізації структури капіталу за критерієм: максимізації рівня фінансової рентабельності, капіталу вартості, мінімізації рівня фінансового ризику;

етапи процесу емісії акції;

методичний інструментарій оцінювання ефективності структури капіталу акціонерного товариства;

особливості управління використанням капіталу підприємства в операційній та інвестиційній діяльності підприємства;

основні етапи розробки політики залучення позикового капіталу;

форми фінансових зобов’язань підприємства; джерела формування власних ресурсів підприємства.

здобувач повинен вміти:

обґрунтовувати джерела фінансування капіталу акціонерного товариства;

оцінювати структуру капіталу акціонерного товариства;

аналізувати показники оцінки ефективності структури капіталу;

визначати операційний та фінансовий леверидж;

розробляти політику оптимізації структури капіталу акціонерного товариства.

Критерії оцінювання результатів навчання

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом вивчення навчальної дисципліни.

Мінімальний порогів рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати в мінімальну позитивну оцінку числової (рейтингової) шкали.

Координатор Асистент координатора Syllabus