Навчальний курс 073ДВБ4.2 Сучасні моделі економічного розвитку підприємства

Освітній рівень Третій (доктор філософії)
Програма навчання Вибіркова
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма Менеджмент
Обсяг дисципліни 3 кредити (90 академічних годин)
Види аудиторних занять лекції (16 академічних годин), практичні заняття (16 академічних годин)
Форма контролю Екзамен

Мета навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям знання про сучасні моделі економічного розвитку підприємства, які забезпечують перехід від одного  його стану з певними кількісними і якісними  характеристиками до іншого стану через процеси позитивних змін цих характеристик.

Знання та навички, надбані здобувачем при вивченні даної дисципліни, необхідні йому для вивчення спеціальних дисциплін з менеджменту, виконанні докторської роботи, у повсякденній виробничій  діяльності. Дозволяють сформувати у майбутніх фахівців такі ключові компетенції як:

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах технологічному, соціальному та культурному розвитку суспільства, що базується на знаннях, передбачає розроблення власних нестандартних підходів, способів, методів, інноваційних шляхів до розв’язання складних і нетипових завдань;

ЗК 8. Здатність оцінювати умови і наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень, уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомірність з позиції соціальної відповідальності, оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності, бути відповідальним громадянином;

ЗК 8. Здатність оцінювати умови і наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень, уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомірність з позиції соціальної відповідальності, оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності, бути відповідальним громадянином;

СК 2. Здатність переоцінювати існуючі знання і професійні практики на інноваційній основі; розвивати їх на основі нових ідей або процесів у галузі менеджменту; розширювати та створювати нові знання з використанням прогресивних методів наукового пошуку;

СК 10. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері протягом життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень в менеджменті;

СК 11. Спроможність спілкуватись в галузі менеджменту в діалоговому режимі у різномовному середовищі.

Програмні результати навчання

ПРН 5. Знання та розуміння існуючих науково-методичних підходів та методів досліджень і вміння інтегрувати та адаптувати їх для розв’язання наукових завдань при проведенні наукових досліджень, визначенні моделей та методів розв’язання задач з управління соціально-економічними системами.

ПРН 7. Здатність ефективно організовувати науково-дослідну діяльність; розробляти план проведення науково-дослідних робіт; генерувати власні наукові ідеї; зрозуміло, наглядно та переконливо описувати результати наукової роботи, успішно захищати одержані результати на основі індивідуальних досліджень; використовувати та визнавати результати інших членів наукової групи з дотриманням норм професійної та академічної доброчесності.

ПРН 11. Знання та розуміння принципів і системи управління та нормативно-правової бази організації освітньої діяльності у ЗВО, вимог до її науково-методичного забезпечення, інноваційних форм, інформаційно-комунікаційних методів, засобів, технологій навчання на засадах академічної доброчесності.

Завдання навчальної дисципліни полягає у  вивченні сучасних моделей економічного розвитку підприємства на основі процесу переходу системи у новий якісний стан за рахунок нагромадження кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком чого є зростання її здатності чинити опір впливу факторів зовнішнього середовища та підвищення ефективності функціонування.

Передумови для вивчення дисципліни: Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, набутих здобувачами в результаті вивчення ряду базових дисциплін загальнонаукового, економічного та спеціального циклів.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

– складові сучасних моделей економічного розвитку підприємства;

– системну концепцію і наукові основи сучасних моделей економічного розвитку підприємства;

– основи моделювання, планування й організації створення та реалізації комплексних програм діяльності підприємства, організації підготовки виробництва й освоєння випуску нової продукції, види підготовки виробництва;

– структуру соціально-економічних змін на підприємстві, які мають об'єктивний характер;

– правила та методи формування сучасних моделей економічного розвитку підприємства;

– основи забезпечення  конкурентоспроможності при впровадженні сучасних моделей економічного розвитку підприємства;

вміти:

– визначати умови впровадження сучасних моделей економічного розвитку підприємства;

– забезпечувати ефективність впровадження  сучасних моделей економічного розвитку підприємства;

– раціонально поєднувати організаційні форми та економічні методи впровадження  сучасних моделей економічного розвитку підприємства;

–оцінювати ефективність впровадження  сучасних моделей економічного розвитку підприємства;

Критерії оцінювання результатів навчання

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом вивчення навчальної дисципліни.

Мінімальний порогів рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати в мінімальну позитивну оцінку числової (рейтингової) шкали.

Координатор Асистент координатора Syllabus